Historia modyfikacji programu Smart System

Lista najnowszych zmian (do dnia 16.09.2020):

(na czerwono modyfikacje, na czarno nowa funkcjonalność)
 • W panelu produkcji zamiast jednego przycisku do zaznaczona obecności są dwa przyciski, jeden do zaznaczania obecności, a drugi do zaznaczania nieobecności.
 • Nowe uprawnienie 'Dokumenty magazynowe - pełny widok w edycji dokumentu' - Brak uprawnienia powoduje ukrycie na dokumencie magayznowym danych ilościowych i wartościowych. Potrzebne do weryfikacji dokumentu żeby osoba weryfikująca wydanie nie sugerowała się ilością z dokumentu tylko rzetelnie zliczała sztuki.
 • Zapisywanie w dokumencie magazynowym stanu wciśnięcia przycisku weryfikacji wydania/dostawy/inwentaryzacji i przy powrocie do dokumentu odtwarzanie tego stanu.
 • Nowa kolmna 'Tryb weryfikacji' na liście dokumentów magazynowych. Wyświetla informację czy dokument jest w trakcie weryfikacji oraz wyświetla graficznie status weryfikacji.
 • Podświetlanie na czerowno nr dokumentu na liście dok. sprzedaży i magazynowych podczas gdy dokument jest otwarty (użytkownicy na innych stanowiskach widząc czerwony nr na liście wiedzą, że ktoś ma otwarty ten dokument).
 • Moduł Abonamenty - możliwość utworzenia kopii abonamentu
 • W dokumencie sprzedaży, w zakładce JPK dodanie pola do wypełniania oznaczenia procedur opisujących dokumenty dla celów JPK.
 • Integracja z platformą Shoper. Szczegóły w instrukcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP możliwość wyłączenia ewidencji obecności dostępnej w Panelu Realizacji Produkcji.
 • W ustawieniach dokumentu PWP możliwość wyłączenia przycisku 'Wstrzymaj' pojawiającego się w Panelu Realizacji Produkcji. W takim przypadku wstrzymanie realizowane jest za pomocą ilości wpisanej przy zakańczaniu etapu produkcji.
 • Modyfikacja wyglądu i skrótów klawiszowych w oknie Panelu Realizacji Produkcji.
 • W danych towaru dodanie nowego pola dla nowego JPK V7M/V7K. Now pole służy do cechowania towarów i usług odpowiednimi oznaczeniami dla raportowania w JPK transakcji sprzedaży.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego pola dla JPK w wielu towarach na raz. Dodano również nowe pole w eksporcie i imporcie towarów do pliku CSV."
 • W związku z faktem, że po powiązaniu dokumentu PZ z dokumentem kosztowym wszelkie zmiany nanoszone w jednym z tych dokumentów nie skutkują automatyczną zmianą tych samych danych w drugim powiązanym dokumencie, konieczne stało się monitorowanie i wskazywanie użytkownikom dokumentów, w których występują takie różnice. Dzięki temu będą oni w stanie ręcznie wprowadzić do nich poprawki uspójniające. W związku z tym w liście dokumentów PZ oraz w liście dok. kosztowych dodano wyświetlanie statusu informującego o wystąpieniu potencjalnej różnicy pomiędzy dokumentem magazynowym i kosztowym. W liście dok. kosztowych status ten prezentowany jest za pomocą znaku z literą M, a w liście dokumentów magazynowych taki status jest prezentowany w postaci znaku z listę K. W obu listach dodano opcje umożliwiające usunięcie statusu wskazującego na potencjalne różnice. Status ustawiać się będzie samoczynnie w przypadku dokonania w jednym z dokumentów modyfikacji w zakresie danych kontrahenta lub kwoty dokumentu.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży nowa opcja związana z importem ze sklepu internetowego - można przypisać użytkownika do danego typu dokumentu (podając jego login) i wówczas tylko ten użytkownika będzie w stanie wykonywać importy ze sklepu internetowego na danym typie dokumentu.
 • Przy imporcie z PrestaShop zamówienia importowane były zawsze do magazynu bieżącego. Obecnie jest to uzależnione od parametru domyślnego magazynu dla wydań ustawianego na typie dokumentu.
 • W dokumencie sprzedaży dodano nową zakładkę 'JPK' w której umieszczono 2 pola: 'Typ dokumentu' oraz 'Kategoria podstawy opodatkowania'. Pierwsze pole określa czy jest to faktura do paragonu, czy sprzedaż zbiorcza z drukarki fiskalnej, czy faktura wewnętrzna lub czy dokument należy do pozostałych kategorii. Z kolei pole 'Kategoria podstawy opodatkowania' określa rodzaj sprzedaży np. dostawa na terytorium kraju, WDT itd. Czyli to gdzie w deklaracji VAT należy przypisać daną sprzedaż. Dotychczas to ustawiało się na typie dokumentu a teraz wartość ustalona na typie dokumentu służy do domyślnego ustawiania kategorii podstawy opodatkowania na nowym dokumencie. Analogicznie pole 'Typ dokumentu' w ustawieniach typu dokumentu ma swoją domyślną wartość. W ślad za tą modyfikacją zmieniono raport 'Informacje o podatkach' oraz sposób uzupełniania deklaracji VAT na podstawie zadanego okresu.
 • W dokumencie kosztowym dodano dodatkowe 2 pola do określania czy zakup jest importem towarów oraz na wydzielenia kwoty marży przy zakupie na podstawie VAT marża.
 • Nowe pole opisane wyżej będą służyły w kolejnych aktualizacjach do obsługi nowego sposobu przygotowywania i wysyłania deklaracji VAT i pliku JPK_VAT do MF.
 • W module Raporty umożliwienie generowania JPK_VAT w nowym formacie (miesięcznie i kwartalnie), który wchodzi w życie od 1.07.2020r. Wtedy zostanie udostępniona dalsza funkcjonalność do wysyłania plików w nowym formacie wraz z deklaracją VAT.
 • Edytowalna kwota brutto w dokumencie kosztu
 • Nowe uprawnienie 'Wydawanie poniżej progu rezerwacji'. Umożliwia przekroczenie poziomu ilości zarezerwowanej w czasie wydania magazynowego. Domyślnie włączone czyli można przekroczyć jak dotychczas próg rezerwacji.
 • Pobieranie sposobu płatności przy imporcie z Allegro
 • Wyświetlanie sposobu płatności na liście dok. sprzedaży
 • W lokalnych opcjach drukowania ustalanie lewego marginesu wydruku przypisywane do wydruku zamiast dotychczasowego ogólnego przypisania do wszystkich wydruków
 • W lokalnych opcjach drukowania sterowanie czy pytać o wydruk etykiet przypisywane do typu dokumentu (możliwy wybór dla dokumentów magazynowych lub zamówienia do dostawcy)
 • W oknie wydruku etykiet możliwość wybierania wielu towarów lub wybierania dokumentu magazynowego/zamówienia do dostawcy. Po wybraniu towaru/dokumentu do okna wydruku etykiet ładowany jest spis towarów z dokumentu i można określać ręcznie ilość drukowanych etykiet dla danej pozycji towarowej.
 • W oknie wydruku etykiet możliwość zapisywania ustawień okna jako profil danych. Umożliwia zapisanie wielu wzorów wydruków etykiet i szybkie ich przywoływanie. Możliwość udostępnienia dla innych użytkowników.
 • W definiowaniu sposobu płatności nowa opcja 'Proponuj automatyczne rozliczenie niezależne od terminu płatności'. W takim przypadku możliwe jest takie skonfigurowanie sposobu płatności aby dokument sprzedaży/kosztowy z jego użyciem powodował domyślnie rozliczanie dokumentu niezależnie od terminu płatności.
 • W danych kontrahenta możliwość wprowadzenia dowolnej ilości osób kontaktowych wraz z nr telefonu i emailem. Jeden z wprowadzonych kontaktów musi być domyślny i ten domyślny kontakt używany jest do wysyłki email. Ponadto w dokumencie sprzedaży wprowadzono możliwość wybierania/zmiany emaila osoby kontatkowej do której można wysłać mail z dokumentem.
 • Kopiowarka konfiguracji pomiędzy bazami danych (menu Konfiguracja/Definiowanie baz danych)
 • W dokumencie magazynowym w trybie inwentaryzacji dodano opcję zerowania pozycji dotychczas niezliczonych.
 • Odświeżone nowe ikony głównego okna aplikacji.
 • Modyfikacja metody aktualizacji programu dla systemów Windows 7, 8 i 10.
 • Obsługa deklaracji VAT-7(20)
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży dodano wybór czy ręcznie sterować opcją 'mechanizm podzielonej płatności', czy automatycznie jak dotychczas. Szczegóły
 • Na dok. sprzedaży opcja sterująca napisem na wydruku faktur 'mechanizm podzielonej płatności', która ustawia się zgodnie z dotychczasowymi warunkami (czyli z warunków na pozycjach dokumentu) ale można ręcznie ją włączyć/wyłączyć nadpisując automatycznie ustawianą wartość.
 • Moduł Raporty - wprowadzono możliwość zapisywania wartośc filtrów jako szablon. Ponieważ często się zdarza, że używamy te same raporty dla różnych celów dlatego dla jednego celu można zapisać sobie jeden zestaw filtrów a dla innego celu inny.
 • W dokumencie kosztowym nowa opcja „Mechanim podzielonej płatności”. Zaznaczenie powoduje w przyszłości wysłanie informacji do pliku JPK, że zapłata ma być tą metodą, a teraz tylko służy do oznaczania, że należy zrobić przelew tą metodą.
 • Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności. W danych towaru oraz na pozycji faktury dodanie wyboru czy towar podlega procedurze mechanizmu podzielonej płatności. Więcej na stronie: https://www.system-smart.pl/mechanizm-podzielonej-platnosci-w-programie-smart-system/ Szczegóły
 • generowanie pliku JPK_FA w nowej wersji 3
 • W module Raporty nowy raport 'Porównywarka cen produkcji' - porównuje ceny kompnentów dwóch wskazanych produkcji.
 • Przy imporcie z Allegro gdy włączona jest usługa Allegro Smart to nie importowanie kosztów dostawy.
 • W ustawieniach dok. sprzedaży wybór czy przy imporcie danych z Allegro w dane nabywcy wpisywać dane kupującego czy adres do wysyłki.
 • W danych nabywcy i płatnika w dokumencie sprzedaży dodano adres e-mail jako kopię danych z listy kontrahentów. Przy wysyłce e-mail używany będzie ten adres e-mail, a gdy go nie będzie wówczas będzie użyty ten z listy kontrahentów (o ile nabywca/płatnik został wybrany z listy kontrahentów).
 • Zapamiętywanie ustawień filtrów w raportach i zestawieniach – aby zapamiętać ustawienie filtru należy kliknąć przyciskiem myszy w tytuł filtra raportu. Wtedy tytuł zostanie oznaczony wizualnie, a wartość filtru zapisana do bazy danych (per zalogowany użytkownik i baza danych)
 • Zaprzestanie dodawania kontrahenta do listy kontrahentów podczas importu z Allegro.
 • Przy imporcie z Allegro dane nabywcy uzupełniać się będą danymi kupującego, a adres dostawy danymi dotyczyącymi wysyłki.
 • W liście dokumentów sprzedazy nowa funkcja do zbiorczej wysyłki e-maili z dokumentami sprzedaży – wysyła wszystkie niewydrukowane dokumenty danego rodzaju.
 • Jako pierwsi w Polsce dajemy dostęp do wykazu podatników VAT udostępnionego wczoraj 01.09.2019r. przez Ministerstwo Finansów. W danych kontrahenta w zakładce Zakup gdzie wpisać można nr rachunku bankowego dostawcy dodano przycisk do sprawdzania czy ten nr konta bankowego znajduje się w wykazie Ministerstwa Fianansów jako uprawnione konto bankowe do wykonywania na nie przelewów.
 • Przy imporcie z prestashop pobieranie stawki vat z kartoteki towarowej, ale tylko jeśli ustawieniach importowanego dokumentu nie wpisano stałej stawki VAT.
 • Możliwość powiązania dok. produkcyjnego z dok. magazynowym i odwrotnie.
 • Wysyłka JPK z obsługą nowego certyfikatu z MF.
 • W ustawieniach globalnych opcja do wpisania limitu płatności gotówkowych wg art.19 ustawy Prawo Przedsiębiorcy. Domyślnie 15000 zł.
 • W ustawieniach paragonu dodana opcja pozwalająca na przekazywanie skrótu towaru do drukarki fiskalnej
 • Obsłużenie wariantu 2 w JPK_FA który wchodzi 1.07.2019r.
 • W wydaniach międzymagazynowych nie będzie automatycznie włączana opcja 'Towar rozliczany z magazynu' w sytuacji ręcznego jej wyłączenia i w momencie zapewniającym odpowiedni stan magazynowy.
 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: 'Planowanie produkcji', 'Harmonogram produkcji', 'Panel realizacji produkcji'. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: 'PWP - Przyjęcie z produkcji' oraz 'RWP - Rozchód wewnętrzny do produkcji'. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PWP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RWP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie - nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PWP i RWP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja - dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów. Aktualny cennik na stronie www.smart-system.pl Szczegóły
 • We właściwościach towaru zintegrowanie dwóch zakładek 'Podzespoły' oraz 'Etapy produkcji' w jedną zakładkę 'Produkcja'.
 • Usunięcie ikony Rotacja z widoku głównego. Funkcja nadal dostępna poprzez skrót CTRL+O. Funkcja możliwa również do wywołania z listy towarów oraz w nowym menu rozwijanym obok przycisku Towary w panelu głównym.
 • Możliwość zablokowania importu z Allegro dla wybranych rodzajów dokumentów sprzedaży - domyślnie wszystkie odblokowane, w ustawieniach danego rodzaju dokumentu sprzedaży można wprowadzić blokadę importowania z Allegro.
 • W dokumencie magazynowym dotyczącym produkcji zakładka 'Dokumenty powiązane' zmienia nazwę na 'Dokumenty produkcyjne'

Wykaz zmian w poszczególnych wersjach:

W nawiasach podano zakres dat obowiązywania danej wersji programu Smart System.

2.92 (do 18.05.2019)
2.91 (13.02.2018 – 17.05.2019)
2.90 (15.10.2016 – 12.02.2018)
2.89 (01.04.2016 – 14.10.2016)
2.88 (24.03.2015 – 31.03.2016)
2.87 (09.02.2014 – 23.03.2015)
2.86 (09.10.2013 – 08.02.2014)
2.85 (17.12.2012 – 08.10.2013)
2.84 (25.10.2011 – 16.12.2012)
2.83 (02.03.2011 – 24.10.2011)
2.82 (08.03.2010 – 01.03.2011)
2.81 (27.08.2009 – 07.03.2010)
2.80 (02.10.2008 – 26.08.2009)
2.71 (03.02.2008 – 01.10.2008)
2.70 (15.09.2007 – 02.02.2008)
2.67 (16.06.2007 – 14.09.2007)
2.66 (11.04.2007 – 15.06.2007)
2.65 (21.01.2007 – 10.04.2007)
2.64 (16.12.2006 – 20.01.2007)
2.63 (07.11.2006 – 15.12.2006)
2.62 (20.08.2006 – 06.11.2006)
2.61 (05.08.2006 – 19.08.2006)
2.60 (24.07.2006 – 04.08.2006)
2.5X (12.02.2005 – 23.07.2006)
2.4X (02.08.2004 – 11.02.2005)
2.3X (31.08.2002 – 01.08.2004)
2.20 (??.08.2001 – 30.08.2002)