Lista zmian aktualna na dzień 30.06.2020r.

Podsumowanie zmian do wersji 2.92

Wszystkie moduły

 • Usunięcie ikony Rotacja z widoku głównego. Funkcja nadal dostępna poprzez skrót CTRL+O. Funkcja możliwa również do wywołania z listy towarów oraz w nowym menu rozwijanym obok przycisku Towary w panelu głównym.
 • We właściwościach towaru zintegrowanie dwóch zakładek ‚Podzespoły’ oraz ‚Etapy produkcji’ w jedną zakładkę ‚Produkcja’.
 • W lokalnych opcjach drukowania nowa opcja ‚Czy pytać o drukowanie’ ustawiana dla każdego rodzaju dokumentu osobno.
 • Możliwość zapisywania w historii zdarzeń danych dotyczących towarów (dane podstawowe, magazynowe, etapy produkcji, podzespoły, zamienniki)
 • Modyfikacja mechanizmu zawijania tekstu do nowej linii na wszystkich wydrukach graficznych.
 • Obsługa szyfrowania SSL przy wysyłce emaili na porcie 465
 • W danych kontrahenta nowe pole ‚Dopuszczalne terminy płatności’.
 • Nowa opcja w lokalnych parametrach programu – scalaj przy skanowaniu – Ustawienie TAK – powoduje wykrywanie duplikacji towaru podczas skanowania kodu kreskowego towaru. Zamiast dodawać nową pozycję, powiększa o 1 już istniejącą. Nie dotyczy kodów magazynowych (zależnych od dostaw).
 • W danych kontrahenta nowa opcja do sprawdzania statusu VAT – program łączy się do bazy danych Ministerstwa Finansów i sprawdza dla podanego NIPu jaki jest status kontrahenta jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/niezarejestrowany). Weryfikacja tej czynności jest logowana do bazy danych programu Smart. Zapisywana jest data i aktualny status VAT. Historię statusu VAT dla danego klienta można przejrzeć w liście kontrahentów.
 • Możliwość zmiany domyślnej waluty z zł na inną np funty itp.
 • Waga w danych towaru do 8 miejsc po przecinku
 • W oknie definiowania sposobu płatności możliwość wyboru domyślnego rejestru wpłat dla danego sposobu płatności. Do wyboru gotówkowy/bankowy. Domyślnie nowe pole ustawione zostanie zgodnie z dostępnymi opcjami ‚czy tworzyć automatycznie KP/KW’. Jeśli te opcje będą zaznaczone wówczas domyślnym rejestrem wpłat będzie rejestr gotówkowy, w przeciwnym wypadku ustawiony będzie rejestr bankowy.
 • Możliwość ustalenia własnej nazwy czcionki w listach dokumentów/kontrahentów/towarów itp. Nazwę czcionki wpisuje się w menu Konfiguracja/Lokalne parametry programu (ten komputer).

Produkcja

 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: ‚Planowanie produkcji’, ‚Harmonogram produkcji’, ‚Panel realizacji produkcji’. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: ‚PP – Przychód Produkcja’ oraz ‚RP – Rozchód Produkcja’. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PP i RP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.
 • W ustawieniach dokumentu magazynowego produkcji (PP) nowa opcja ‚Produkcja: Wydawanie/Przyjmowanie towarów w Panelu Realizacji Produkcji’ – Ustawienie na TAK powoduje, że rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu produkcji z Panelu Realizacji Produkcji dokonuje automatycznego wydania towarów na produkcję, a zakończenie ostatniego etapu produkcji przyjmuje wyrób do magazynu.
 • Możliwość pracy na wielu etapach produkcji jednocześnie przez jednego pracownika.
 • Dodatkowe filtry w liście zleceń produkcyjnych.
 • Możliwa odrębna numeracja dokumentów zleceń produkcyjnych (inna niż magazynowych).
 • Zapis uwag i ilości wykonanej przy zakończaniu etapu produkcji w oknie panelu realizacji produkcji.
 • Przy zakańczaniu etapu produkcji z okna edycji zlecenia produkcyjnego możliwość wpisania ilości wykonanej przy zakańczaniu etapu produkcji (dotychczas tylko w panelu realizacji produkcji).
 • W panelu realizacji produkcji możliwość wpisania ilości wykonanej na wstrzymywaniu etapu produkcji (dotychczas tylko na zakończeniu etapu).
 • W panelu realizacji produkcji przycisk do wyświetlania składników.

Magazyn

 • Podział modułu Magazyn na dwa moduły: Magazyn oraz Produkcja. Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to: ‚Planowanie produkcji’, ‚Harmonogram produkcji’, ‚Panel realizacji produkcji’. Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych: ‚PP – Przychód Produkcja’ oraz ‚RP – Rozchód Produkcja’. Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PP i RP w module Produkcja. Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.
 • W funkcji naprawy stanów magazynowych i cen dodany wybór magazynów.
 • W liście towarów nowa opcja naprawy stanów magazynowych tylko jednego dla wybranego towaru
 • Nowa opcja w ustawieniach dokumentu magazynowego MW – ‚Dziedziczenie daty dostawy’ – Ustawienie TAK (bo domyślnie jest NIE) powoduje przekazywanie daty dostawy wydawanego towaru do przyjęcia międzymagazynowego MP. Dzięki temu towar przesunięty na inny magazyn będzie wydawany wg daty pierwotnego przyjęcia towaru. Działa tylko gdy MW ma włączoną opcję ‚Automatycznie dzielenia na dostawy’.

Raporty

 • Nowy raport ‚Niewydane dostawy’ w module Raporty
 • Nowe wzory e-deklaracji VAT7(18),VAT7(19),VAT7k(12),VAT7k(13).
 • Wysyłka i podpisywanie jpk za pomocą danych autoryzujących.
 • Nowy raport ‚Dzienne rozliczenie produkcji’.

Sprzedaż

 • W adresie dostawy na dokumencie sprzedaży dodano dodatkowe pole, do którego wpisuje się nr telefonu klienta
 • Optymalizacja szybkości działania importu z Allegro. Przejście na nową technologię importu REST API. Przy pierwszym imporcie trzeba będzie sparować konto Allegro z aplikacją Smart System. W tym celu program Smart otworzy przeglądarkę internetową, w której trzeba będzie się zalogować do Allegro, następnie trzeba będzie w programie nacisnąć odpowiedni przycisk aby kontynuować import. Takie parowanie powinno być jednokrotne. Pierwszy import może dłużej trwać ponieważ na nowo trzeba wczytać wszystkie dokonane transakcje ale żeby temu zapobiec można ustawić filtr ‚Tylko transakcje od daty’ na dzień poprzedzający ostatnią zaimportowaną transakcję do systemu Smart.
 • Przy imporcie z Allegro ustalanie skrótu towaru na podstawie sygnatury (sygnaturę wpisuje się w osobnym polu w definiowaniu treści aukcji). Gdy tam nie ma to poszukiwanie skrótu wg dotychczasowych metod czyli w nazwie aukcji a potem w treści aukcji. Nowa metoda z użyciem sygnatury pozwala na przyspieszenie importu z Allegro.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodana opcja wycofania statusu eksportu.
 • W dokumencie sprzedaży w przycisku wyboru nabywcy dodana opcja umożliwiająca poprawienie danych nabywcy na dokumencie, można użyć skrótu klawiszowego CTRL+ALT+K aby wywołać tą opcję.
 • W oknie dokumentu sprzedaży w obszarze wpisywania danych klienta niepowiązanego z listą kontrahentów dodanie przycisku sprawdzającego status VAT. Taka sama funkcja jest również pod przyciskiem Operacje.
 • Przy zamianie rezerwacji na dokument sprzedaży jeśli do rezerwacji istnieją częściowo wydane towary, a w wyniku zamiany ma zostać wydana brakująca reszta towaru wówczas data wydania istniejącego dokumentu magazynowego (zawierającego częściowo wydane towary) będzie zmieniona na datę bieżącą.
 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży, opcja ‚Domyślny rodzaj płatności’ ulega zmianie na ‚Domyślny rejestr płatności’ oraz zmieni się dotychczasowa wartość tego pola we wszystkich rodzajach dokumentów sprzedaży na ‚Ustalony w sposobie płatności’. Inaczej mówiąc typ dokumentu sprzedaży nie będzie decydował już jaki jest domyślny rejestr wpłat, a informacja zawarta w sposobie płatności.
 • Przy imporcie zamówień ze sklepu jeśli zamówienie jest walutowe to kurs pobierany będzie z bazy programu Smart, a nie jak dotychczas z bazy sklepu.
 • Przy zmianie typu dokumentu sprzedaży zmieniany był sposób płatności na dokumencie – pobierany był aktualny z danych kontrahenta, teraz będzie pozostawał taki sam.
 • Możliwość zablokowania importu z Allegro dla wybranych rodzajów dokumentów sprzedaży – domyślnie wszystkie odblokowane, w ustawieniach danego rodzaju dokumentu sprzedaży można wprowadzić blokadę importowania z Allegro.

Kasa

 • W dokumencie kosztowym (oraz w abonamencie) zmiana nazwy ramki „Odliczenie od dochodu”. Obecnie nazywać się będzie ona jako „Odliczenie” i zawierać będzie dwie opcje: „od dochodu zwoln. z podatku” (poprzednia nazwa „Tak”) oraz „koszt uzyskania przychodu” (poprzednia nazwa „Nie”), przy czym można tutaj określać procentowo jak duża część kosztu idzie do KPIR
 • W liście dokumentów kosztowych dodana opcja wycofania statusu eksportu.
 • W dokumencie kosztu w przycisku wyboru kontrahenta dodana opcja umożliwiająca poprawienie danych kontrahenta na dokumencie, można użyć skrótu klawiszowego CTRL+ALT+K aby wywołać tą opcję.
 • Wybranie kontrahenta, który ma wyłączoną opcję ‚Płatnik VAT’ do dokumentu kosztu ustawia w dokumencie kosztu opcję ‚Odliczenie podatku VAT’ na Nie.

Zamówienia

 • Data dostawy w zamówieniu do dostawcy liczona albo wg dni kalendarzowych (tak jak dotychczas) albo wg dni roboczych – nowa opcja w ustawieniach zamówień do dostawców

Nowości w wersji 2.91

Wszystkie moduły

 • Uprawnienie do zapisu i odczytu danych kontrahenta.
 • W globalnych parametrach programu można ustawić domyślny kraj dla nowego kontrahenta.
 • CTRL+Enter w oknie dokumentów zamówień/magazynowych/sprzedaży włącza okno rotacji w kontekście zaznaczonego towaru w dokumencie.
 • Zmiana w sposobie wywoływania linków w parametrach typu link. Dotychczas dwuklik myszy w wartość parametru otwierał link, obecnie rolę dwukliku myszy przejmie przycisk obok pola z linkiem.
 • Umożliwienie użycia opcji defragmentacji na bazach mySQL.
 • Rozbudowane automatyczne nadawania skrótu nowemu towarowi/kontrahentowi. Teraz istnieje możliwość wyboru pomiędzy opcjami: nowy skrót ma być niepowtarzalny (jako dotychczas) bądź nowy skrót ma mieć tylko kolejny numer (jak kiedyś).

Sprzedaż

 • W ustawieniach dokumentów sprzedaży nowa opcja ‚Anulowanie rezerwuje wykorzystany numer dokumentu’ – Gdy ustawione na TAK to użycie opcji anulowania lub zmiany typu dokumentu powoduje zapisanie numeru dokument na liście numerów zarezerwowanych. Taki numer będzie użyty pod warunkiem że nowy dokument będzie miał tą samą datę co dokument anulowany. Nowa opcja domyślnie włączona na dokumentach które mają opcję ‚Uwzglęnij ten dokument w zestawieniach’ ustawioną na TAK oraz ‚Do wydruku na urządzeniach fiskalnych’ ustawioną na NIE.
 • Rozbudowa uprawnienia do kontroli warunków sprzedaży – po zaznaczeniu uprawnienia odblokowanie przycisku Zaawansowane
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży można ustawić domyślnego nabywcę poprzez wpisanie skrótu kontrahenta.
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży można ustawić domyślną walutę.
 • Umożliwienie przekazywania faktur sprzedaży do systemu PrzyjaznaFaktura. Ta opcja umożliwia przekazanie w bezpieczny sposób zawartości faktury sprzedaży do tzw. chmury w internecie, skąd za pomocą kompatybilnego oprogramowania odbiorca faktury może ją pobrać, szybko opłacić oraz szybko wczytać do swojego oprogramowania magazynowego bez potrzeby ręcznego wpisywania całego dokumentu (szczegóły na www.przyjaznafaktura.pl). Aby włączyć przekazywanie faktur należy w opcjach wydruku znaleźć opcję ‚Kod QR dla szybkich płatności’ i ustawić ją na ‚Pokaż i przekaż do systemu PrzyjaznaFaktura’.
 • Wyświetlanie na wydruku faktur kodu QR umożliwiającego dokonanie szybkiej płatności (domyślnie wyłączone).
 • Dla nowych korekt sprzedaży domyślnie powód korekty nie będzie uzupełniany z poprzedniego dokumentu, ale w ustawieniach korekt sprzedaży dodana została opcja pozwalająca na włączenie uzupełniania powodu korekty wartością z poprzedniego dokumentu.
 • Możliwość sterowania odwróconym obciążeniem z poziomu pozycji dokumentu sprzedaży.
 • Obsługa ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w Konfiguracja/Globalne parametry programu dodanie opcji sterującej włączeniem ryczałtu w programie. Nowa opcja nazywa się ‚Rodzaj podatku dochodowego’. Domyślnie ‚Księga przychodów i rozchodów’. Po wybraniu drugiej możliwości ‚Ewidencja przychodów’ w nowo tworzonych dokumentach sprzedaży pojawi się zakładka o nazwie ‚Ewidencja przychodów’, w której mogą być automatycznie zliczane wartości przypadające na określone stawki ryczałtu. W towarach będzie można zdefiniować stawkę ryczałtu. Przy sprzedaży stawka ryczałtu przenosi się na pozycję dokumentu sprzedaży gdzie również można nią manipulować. Każdemu rodzajowi dokumentu sprzedaży można przypisać czy ma być zaliczany do Ewidencji Przychodów (niektóre rodzaje mogą nie być zaliczane np. Proforma itp.). W ‚Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów’ dodano opcję ‚KPIR/Ewidencja przychodu’ umożliwiającą sterowanie tym czy dany rodzaj dokumentu ma być wliczany do Ewidencji Przychodu. Wybranie w tym miejscu ‚Ewidencja przychdodu: ewidencja wg stawek’ będzie powodowało wliczanie ryczałtu z dokumentu do Ewidencji Przychodów. W Zestawieniach nowych wydruk – Ewidencja Przychodów. W Raportach rozbudowa raportu ‚Informacje o podatkach’ o możliwość uzyskania informacji o ryczałcie narastająco od początku roku – umożliwia wpisanie danych do PIT28, jak również do określenia comiesięcznych zaliczek.
 • Stan obecny: wprowadzenie rezerwacji na wyrób, który będzie produkowany, rezerwowało od razu ten wyrób oraz jego podzespoły. Po zmianie: rezerwacja wyrobu nastąpi w chwili przyjęcia go do magazynu z produkcji (czyli po jego wyprodukowaniu), natomiast jeśli wyrób ma etapy produkcji to podzespoły do niego będą rezerwowane dopiero w chwili utworzenia zlecenia produkcyjnego do rezerwacji wyrobu. Gdy wyrób nie ma etapów produkcji wówczas zostanie zachowane dotychczasowe działanie – rezerwacja podzespołów nastąpi od razu w chwili rezerwacji.
 • W ustawieniach dokumentu rezerwacji dodano opcję umożliwiającą sterowaniem domyślnego zaznaczania/niezaznaczania pola „Rezerwacja podzespołów”. Pole to występuje w oknie pozycji rezerwacji w sytuacji dodawania wyrobu do rezerwacji.
 • Nowe uprawnienie dla użytkowników do wglądu w ceny sprzedaży – umożliwia zablokowanie widoczności cen sprzedaży w liście towarów, liście dokumentów sprzedaży oraz w dokumencie sprzedaży. Domyślnie uprawnienie wglądu do ceny sprzedaży dostaną użytkownicy posiadający uprawnienie do odczytu dokumentów sprzedaży. Zatem domyślnie nie będzie dla nich zauważalnej różnicy. Dopiero odebranie uprawnienia spowoduje ukrycie cen sprzedaży w wymienionych obszarach.

Raporty

 • Dodane podpisywanie e-deklaracji za pomocą podpisu kwalifikowanego (dotychczasowe podpisywanie za pomocą danych autoryzacyjnych dla osób fizycznych nadal pozostaje).
 • Obsługa struktury JPK VAT w wersji 3. Wiąże się to z dodaniem pola do wpisania adresu e-mail (nieobowiązkowe) w celu wygenerowania pliku JPK VAT.
 • Nowy raport ‚Terminy ważności’ – prezentuje listę niewydanych dostaw towarów z podziałem na różne kategorie związane z terminem ważności: towary z odległym terminem ważności, bliskim terminem ważności, zapadające w terminie ważności bądź z przekroczonym terminem ważności.
 • Możliwość usuwania nieprzekazany do US e-deklaracji
 • W Raportach na liście e-Deklaracji wyświetlanie okresu, za który składana jest e-deklaracja (tylko nowe e-deklaracje)
 • Dodane osobne uprawnienia do wejście w poszczególne zakładki w module Raporty. Uprawnienia zostały zastąpione uprawnieniem właściciela, nowe uprawnienia domyślnie włączone. Oprócz tego w dalszym ciągu obowiązuje uprawnienie do wejście w okno Raportów.
 • Nowy raport: Zestawienie dokumentów zamówień do dostawców
 • Nowe deklaracje VAT: VAT-UE oraz VAT-UEK, a także VAT-27 dla sprzedających na odwrotnym obciążeniu.
 • Dodano możliwość tworzenia plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny), a także możliwość wysyłania plików JPK do Urzędu Skarbowego. Do wysyłania JPK konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego. Wprowadzono następujące kategorie plików JPK: Ewidencja sprzedaży i zakupu, Magazyn, Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, Faktury, Ewidencja Sprzedaży.

Zamówienia

 • W oknie pozycji zamówienia do dostawcy można wpisywać uwagi.
 • Możliwość zapisywania daty dostawy na pozycji zamówienia do dostawcy
 • Opcja scalania zamówień występująca w liście zamówień do dostawców podzielona na dwie funkcje: ‚Scalanie zamówień i podział na dostawców’ oraz ‚Scalanie zamówień’.
 • W oknie edycji zamówienia do dostawcy w menu kontekstowym opcja ‚Zaznacz wiele’ powodująca pojawienie się opcji przy każdym wierszu w liście pozycji umożliwiającej wybranie wiersza do operacji grupowej np. grupowa zmiana ilości, przenieś do nowego zamówienia itp. Umożliwi to łatwiejsze wybieranie wierszy do operacji grupowej.
 • W ustawieniach dokumentu rezerwacji dodano opcję umożliwiającą sterowaniem procesem generowania dokumentu produkcyjnego tworzonego z rezerwacji. Możliwy jest wybór pomiędzy kaskadą dokumentów bądź pojedynczym dokumentem. Opcja „kaskada dokumentów” powoduje, że generowana jest kaskada powiązanych ze sobą dokumentów PW/RW w zależności od zawartych półproduktów w wyrobie (opcja „kaskada dokumentów” działa tylko gdy wyrób ma etapy produkcji z niezerowym czasem), opcja „pojedynczy dokument” powoduje wygenerowanie tylko jednej pary dokumentów produkcyjnych PW/RW.

Magazyn

 • W module Magazyn eksport danych klienta DHL24.
 • W ustawieniach dokumentu PW nowa opcja: ‚Produkcja: Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji (plany produkcji). Domyślnie wyłączone, ustawienie na TAK podowuje zablokowanie zastępstw w realizacji etapów produkcji. Tylko osoba zaplanowana do wykonywania etapu produkcji może dany etap produkcji realizować.
 • W oknie pozycji dokumentu przyjęcia magazynowego nowe pole ‚Data ważności’ – wyznacza termin ważności danej partii towaru.
 • W danych towaru nowe pole ‚Termin ważności’ – w przypadku gdy w oknie pozycji dokumentu przyjęcia magazynowego pole ‚Data ważnosci’ nie zostanie wypełniona wówczas ‚Termin ważności’ określa po ilu dniach dostawa towaru staje się przeterminowana.
 • Nowa opcja w ustawieniach dokumentów magazynowych wydania z magazynu ‚Przy cofaniu anulowania wiąż trwale wydanie mag. z dostawami towaru’, ustawienie na TAK działa tylko przy wycofaniu anulowania wydania magazynowego. Wtedy nastąpi trwałe powiązanie wydania z określonymi dostawami. Późniejsze zmiany chronologii dokumentów magazynowych nie wpłyną na zmianę tych powiązań.
 • W dokumentach PW/RW dodanie przycisku ‚Weryfikacja produkcji’. Po włączeniu na pozycjach PW/RW możliwe jest ustawienie strat w produkcji (PW) i wydaniach do produkcji (RW) czyli ustawienie odpowiednio rzeczywistej ilości wyprodukowanej i rzeczywistej ilości wydanej. Możliwe jest wygenerowanie dokumentów korygujących przyjętą/wydaną ilość z/do produkcji dopasowując ją do ilości rzeczywistej.
 • Możliwość ręcznego powiązania wydania magazynowego z przyjęciem magazynowym bez konieczności zachowania chronologii.
 • Wyświetlanie parametrów towarów w widoku drzewa podzespołów.
 • W oknie planowania produkcji wyświetlanie parametrów pozycji dokumentów magazynowych.
 • Umożliwienie importu dokumentu magazynowego z systemu PrzyjaznaFaktura. Ta opcja umożliwia szybkie (2 sekundy) wprowadzenie towaru do magazynu na podstawie faktury sprzedaży opatrzonej znakiem PrzyjaznaFaktura i kodem QR (szczegóły na www.przyjaznafaktura.pl).
 • W oknie zleceń produkcyjnych umożliwienie filtrowania (domyślnie ukryte).
 • W ustawieniach dokumentów produkcyjnych (PW) dodanie opcji ‚Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji (etapy produkcji)’, Domyślnie NIE, ustawienie na TAK pozwala na przyjęcie wyrobu dopiero wówczas gdy wszystkie etapy produkcji zostaną oznaczone jako wykonane, natomiast etapy produkcji mogą być oznaczane jako wykonane dopiero wówczas gdy nastąpi wydanie podzespołów do produkcji wyrobu.
 • W oknie planowania produkcji wyświetlanie parametrów dokumentów magazynowych.
 • W oknie dokumentu magazynowego dodano opcję do zaznaczania wielu pozycji. Umożliwia bardziej wygodne wybranie pozycji dokumentu do operacji grupowych.
 • W oknie dokumentu magazynowego dodano możliwość wydruku etykiet dla wybranych pozycji dokumentu.
 • Podczas tworzenia dokumentów międzymagazynowych kopiowanie wartości parametrów dokumentu z wydania na przyjęcie międzymagazynowe.
 • W oknie wydruku etykiet wybór pól zapamiętywany będzie w bazie danych i dla każdego użytkownika osobno (wcześniej te ustawienia były zapisywane lokalnie w komputerze dla każdego użytkownika osobno). Z tego powodu może wystąpić konieczność powtórnego wybrania i zapisania pól i współrzędnych stosowanych na wydruku etykiet.
 • Reorganizacja pól w oknie wydruku etykiet – możliwość wydruku wielu parametrów. Możliwość wyłączenia potwierdzenia drukowania (nowa opcja w Konfiguracja/Lokalne parametry programu), możliwość przypisania domyślnej drukarki etykiet (ustawianej w Konfiguracja/Lokalne opcje drukowania).
 • Możliwość sortowania w oknie planowania produkcji
 • Ustalanie kolejności dokumentów w oknie planowania produkcji.
 • W oknie planowania produkcji w liście rezerwacji wyświetlanie kolumn z parametrami dokumentu sprzedaży.

Nowości w wersji 2.90

Wszystkie moduły

 • Archiwizacja wykonuje teraz backupy bazy danych z serwera mysql. To działa tylko na maszynie gdzie zainstalowany zostanie serwer baz danych.
 • W konfiguracji sieciowej w programie Smart dodano dwa przyciski umożliwiające łatwe skonfigurowanie programu do pracy w sieci lokalnej. Więcej o tym temacie w instrukcji w rozdziale pt. ‚Konfiguracja sieciowa’.
 • Zmieniona nazwa w menu programu Smart z ‚Konfiguracja/Narzędzia administracyjne/Konfiguracja wielooddziałowa’ na ‚Konfiguracja/Narzędzia administracyjne/Konfiguracja sieciowa’
 • Zmodyfikowany program instalacyjny dostępny na stronie programu Smart (www.smart-system.pl) – przy aktualizacji do nowej wersji nic się nie zmienia ale gdy program będzie instalowany na nowym komputerze (który ma system Windows 7 lub nowszy) to dostępna i domyślnie włączona będzie opcja instalacji serwera baz danych. Przy instalacji na systemie wcześniejszym niż Windows 7 opcja serwera będzie całkowicie niedostępna. Instalacja serwera bazy danych powoduje automatyczne otworzenie portu TCP nr 3307 w zaporze systemu Windows oraz skonfigurowanie Smarta do pracy z tym serwerem.
 • Zmiana nazewnictwa i zasad działania licencji. Obecna licencja zwykła zmienia nazwę na licencję jednostanowiskową, a obecna licencja oddziałowa zmienia nazwę na licencję sieciową. Wraz z tą zmianą zmienia się nieco obsługa tych licencji przez program. Licencja jednostanowiskowa – pozwala na pracę na dotychczasowych warunkach licencji zwykłej (z bazami MS Access) ale dodatkowo umożliwia współdziałanie z serwerem baz danych mySQL lub MSSQL ale tylko jeśli serwer jest uruchomiony na tej samej maszynie co program Smart. W przypadku licencji sieciowej (czyli dawnej licencji oddziałowej) nic się nie zmienia poza przypadkiem gdy program Smart jest uruchamiany na tej samej maszynie co serwer baz danych. Wtedy licencja sieciowa nie jest wykorzystywana, co jest na korzyść użytkownika. Licencja sieciowa wykorzystywana jest dopiero gdy program Smart łączy się z jednego komputera do drugiego gdzie jest serwera baz danych. Dodatkowo nie ma już ograniczenia co do wymogu posiadania wszystkich licencji tego samego rodzaju (oddziałowych albo zwykłych). Uległ też niewielkiej zmianie cennik zakupu nowych licencji. Jeśli zasady działania licencji nie są dla ciebie jasne to w cenniku na stronie internetowej www.smart-system.pl jest link do rysunku obrazujący dokładne działanie licencji. Zachęcamy do przeanalizowania.
 • menu ‚Konfiguracja/Definiowanie baz danych i magazynów’ rozdzielone na dwa podmenu: ‚Konfiguracja/Definiowanie baz danych’ oraz ‚Konfiguracja/Definiowanie magazynów’.
 • Kopiowanie uprawnień użytkownika i możliwość wklejenia ich do innego użytkownika.
 • W opcji globalnej ‚Tworzenie dokumentu kończy się w chwili’ dodano wybór ‚gdy data wystawienia jest inna niż data bieżąca’.
 • Zaktualizowanie wydruku Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z nowymi przepisami

Raporty

 • W module Raporty dodano możliwość tworzenia plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny), a także możliwość wysyłania plików JPK do Urzędu Skarbowego. Do wysyłania JPK konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Od roku 2018 praktycznie każdy przedsiębiorca będzie musiał wysyłać takie pliki do Urzędu Skarbowego.
 • Nowy wzór e-deklaracji VAT-7 do wysyłanie od sierpnia 2016

Sprzedaż

 • Nowe uprawnienie dla użytkowników do wglądu w ceny sprzedaży – umożliwia zablokowanie widoczności cen sprzedaży w liście towarów, liście dokumentów sprzedaży oraz w dokumencie sprzedaży. Domyślnie uprawnienie wglądu do ceny sprzedaży dostaną użytkownicy posiadający uprawnienie do odczytu dokumentów sprzedaży. Zatem domyślnie nie będzie dla nich zauważalnej różnicy. Dopiero odebranie uprawnienia spowoduje ukrycie cen sprzedaży w wymienionych obszarach.

Kasa

 • W liście kosztów opcje do kopiowania do schowka nr konta bankowego i numeru dokumentu.
 • Automatyczne wybieranie waluty (na podstawie wybranego banku) w oknie rozliczenia zadłużenia/zobowiązań kontrahenta
 • Pokazywanie aktualnego salda w liście dokumentów bankowych oraz w liście dokumentów gotówkowych.

Magazyn

 • Opcja eksportu danych kontrahenta i wagi towaru do GLS do systemu ADEPlus GLS. Nowa opcja dostępna jest w liście dokumentów magazynowych.
 • Opcja eksportu danych kontrahenta i wagi towaru do systemu e-nadawca Poczty Polskiej. Nowa opcja dostępna jest w liście dokumentów magazynowych.
 • Przy produkcji w momencie przyjęcia wyboru do magazynu ustawia na dokumencie magazynowym aktualną datę
 • Możliwość wydruku dokumentu magazynowego w języku angielskim.
 • Z poziomu listy dokumentów magazynowych możliwość wywołania wydruku etykiet z kodami kreskowymi. Szczegóły w instrukcji.
 • Dodatkowy wydruk etykiet magazynowych z poziomu przycisku podglądu wydruku dokumentów PZ/PW. Szczegóły w instrukcji.
 • Zablokowanie wyświetlania towarów handlowych w oknie planowania produkcji w liście rezerwacji
 • Na pozycji dokumentu magazynowego możliwość wybierania zamiennika – działa podobnie jak przy sprzedaży – dostępny przy dodawaniu nowej pozycji lub gdy dokument jest w stanie anulowania. Będzie szczególnie przydatne przy produkcji gdzie dla wygenerowanej struktury surowców do wydania na produkcję będzie można wykonywać zamianę składników spośród aktualnie dostępnych.
 • Pod ikoną Magazyn dodanie wyszukiwania dokumentów magazynowych po kodzie kreskowym
 • Możliwość umieszczenia na wydruku dokumentu magazynowego kodu kreskowego

Nowości w wersji 2.89

Wszystkie moduły

 • W opcjach magazynu dodanie adresu, który wyświetla się na wydrukach dokumentów sprzedaży, magazynowych i KP/KW.
 • Optymalizacja wydruków.
 • W danych użytkownika dodanie stawki za roboczogodzinę. Gdy jest wypełniona to inaczej wylicza się koszt robocizny w produkcji – zamiast stawki w danych etapu produkcji pobierana jest do wyliczeń stawka z użytkownika – dotyczy tylko etapów produkcji realizowanych na czas (bez akordów).
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki w listach (sterowanie w menu Konfiguracja/Lokalne parametry programu).
 • Odświeżona instrukcja.

SPRZEDAŻ

 • W funkcji importu z Allegro dodanie możliwości rezerwowania towarów w magazynie dla trwających aktualnie ofert – dzięki temu nie będzie sytuacji prowadzącej do kolizji sprzedaży (czyli zablokowana zostanie możliwość sprzedaży tego samego produktu jednocześnie w dwóch miejscach: na Allegro i z programie Smart).
 • Możliwość rezerwowania podzespołów do wykonania wyrobu w różnych konfiguracjach: podzespoły bezpośrednie, najniżej w hierarchii czy takie które są w magazynie. Dotyczy tylko rezerwacji na wyroby, które wykonują się od razu po utworzeniu PW, pozostałe wymagające produkcji wieloetapowej tworzą się zawsze z najniższej hierarchii.
 • W Serwerze Wydruków Fiskalnych dodanie opcji otwierania szuflady.
 • Obsługa rabatów kwotowych w imporcie z Prestashop.
 • Pobieranie danych kontrahentów z serwerów GUS (jednorazowo należy przepisać kod obrazka i można pobierać dane adresowe kontrahentów po podaniu nipu lub regonu).
 • Możliwość powiązania programu Smart z wieloma sklepami internetowymi Prestashop – w tym celu konfiguracja przeniesiona z Konfiguracja/Globalne parametry programu do Konfiguracja/Lista sklepów internetowych oraz do ustawień dokumentów sprzedaży. Zaktualizowana instrukcja dotycząca konfiguracji programu Smart ze sklepem internetowym.
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży możliwość określania domyślnego magazynu dla wydań magazynowych. Do wyboru dwie możliwości: albo z magazynu bieżącego czyli z magazynu do którego zalogowany jest użytkownik (to jest dotychczasowa funkcjonalność), albo domyślny magazyn ustawiany jest taki sam jak w danych kontrahenta będącego nabywcą (zakładka Sprzedaż w danych kontrahenta). Wg tej nowej opcji będzie ustawiany domyślnie magazyn w oknie pozycji dokumentu sprzedaży. To będzie również działać dla abonamentów oraz wygenerowania dokumentu sprzedaży z Allegro i z importu z Prestashop.
 • Lista towarów – wyświetlanie cen w wielu walutach jednocześnie (dotychczas wybierało się walutę i tylko w tej walucie była wyświetlana lista).

ZAMÓWIENIA

 • Możliwość przeniesienia wybranych pozycji zamówienia do dostawcy do innego nowego zamówienia.
 • Zmienione generowanie zamówienia do dostawcy z dokumentu sprzedaży – można wybrać różne konfiguracje zamawiania surowców (tak samo jak w oknie tworzenia zamówienia na podzespoły wywoływane z listy towarów). Działa tylko na wybranych pozycjach, na całym dokumencie działa po staremu czyli zamawia surowce z najniższego poziomu hierarchii.
 • W wydrukach zamówień do dostawców możliwość umieszczenia logo.
 • Możliwość przekształcenia zamówienia do dostawcy na zamówienie zrealizowane bez generowania dokumentu magazynowego.
 • W zamówieniu do dostawcy nowa zakładka wyświetlająca zamówione towary od dostawcy z innych zamówień.

RAPORTY

 • Nowy raport „lista obecności”
 • Nowe wzory e-deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K do wypełniania od roku 2016.

KASA

 • W kompensacie możliwość kompensowania zakupu z korektą zakupu – (zwrot zakupu). Korekty zakupu na minus (zwroty) będą pokazywać się na liście do skompensowania razem z dokumentami sprzedaży a zakładki w oknie kompensaty zmieniają nazwy z „Dok. zakupu”, „Dok. sprzedaży” na „Zobowiązania” i „Należności”.
 • W konfiguracji banku dodanie pola do określania kwoty przelewu od nadawcy – potrzebne przy imporcie przelewów z plików (teraz będzie podział osobno na kwotę od nadawcy i od odbiorcy).

MAGAZYN

 • Dodano panel realizacji produkcji, który umożliwia rejestrację czasu pracy w ramach wykonywanych etapów produkcji podczas produkcji wyrobów. Rejestracja czasu odbywa się za pomocą czytnika kodów kreskowych (ewentualnie za pomocą klawiatury/ekranu dotykowego). W Zestawieniach udostępniono wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla pracowników. Skanowanie tych etykiet powoduje aktywowanie różnych opcji dla określonego pracownika w Panelu Realizacji Produkcji. I tak możliwe jest określenie obecności/nieobecności, oraz udostępniane są pola wyboru w których pracownik wybiera określoną pracę do wykonania i potwierdza jej rozpoczęcie/wstrzymanie/zakończenie. Te działania może również wykonać bezdotykowo tj. poprzez zeskanowanie drugiej etykiety – etykiety pracy. W Planowaniu produkcji w kontekście określonego zlecenia produkcyjnego udostępniono wydruk takich etykiet. Ponadto pracownik ma możliwość uzyskania dodatkowych wskazówek przy realizacji danego etapu produkcji bezpośrednio z Panelu Realizacji Produkcji – taka opcja jest dostępna jeśli w etapie produkcji zdefiniowano odpowiednią wskazówkę dla pracownika.
 • W oknie Planowania produkcji dodano informację wskazującą na ile procent produkcja rzeczywista odbiera od produkcji zaplanowanej (produkcja rzeczywista to ta która realizowane jest przez panel realizacji produkcji, produkcja zaplanowana to która została zdefiniowana w etapach produkcji danego wyrobu). Podobne informacje pojawiać się będą również w oknie dokumentu magazynowego w zakładce „Wyniki produkcji”.
 • W definicji etapu produkcji możliwość dodawania linka ze wskazówkami dla pracownika w jaki sposób należy wykonywać pracę na danym etapie produkcji.
 • Podczas ręcznego zakańczania etapu produkcji w oknie pozycji dokumentu magazynowego (tj. w przypadku nie używania panelu realizacji produkcji) istnieje możliwość wpisania czasu rzeczywistego wykonywanej pracy.
 • W dokumencie magazynowym w widoku dokumentów powiązanych możliwość zwijania widoku drzewa oraz pokazywanie stanu, ilości i braków dla dokumentów PW.
 • W oknie planowania produkcji wyświetlanie czerwonej strzałki w górę w sytuacji gdy możliwe jest przyjęcia do magazynu półproduktu lub wyrobu (gdy jest stan 100% wykonania pracy).
 • W zakładce realizacji etapów produkcji w pozycji dokumentu magazynowego pokazanie sumy kosztów planowanych i rzeczywistych z podziałem a wliczane oraz niewliczane do kosztów wyrobu.
 • Możliwość ustalania stanu minimalnego i maksymalnego w każdym magazynie osobno. W kartotece towarowej w zakładce „Stany magazynowe” można edytować stan min/maks dla poszczególnych magazynów.
 • W towarze można podawać linki do obrazka i wówczas pobierany on jest z Internetu za każdym otwarciem zakładki z uwagami towaru. Dwuklik na obrazku otwiera go w programie skojarzonym z odpowiednim rozszerzeniem.
 • W oknie dokumentu BO dodanie opcji umożliwiających wykonanie inwentaryzacji (ręcznej lub przy użyciu skanera kodów kreskowych). Po jej włączeniu pojawi się kolumna ilość zliczona oraz różnica dzięki czemu będzie można określać stan rzeczywisty i zapisywać go w dokumencie. Są również opcje do wygenerowania dokumentów korygujących stan magazynowy na zakończenie inwentaryzacji. Podobna opcja znajduje się w prawie wszystkich przyjęciach magazynowych przez co można zweryfikować czy dostawa jest zgodna z zamówieniem do dostawcy. Szczegóły w instrukcji.
 • Obsługa skanerów kodów kreskowych wysyłających kody seriami (kody z znakiem entera).

Nowości w wersji 2.88

Wszystkie moduły

 • Wiele domyślnych magazynów (dotychczas tylko 1 magazyn mógł być domyślny).
 • Dodanie we wszystkich dokumentach oznaczenia osoby, która utworzyła dokument (dotychczas było tylko oznaczenie osoby, która jako ostatnia zmodyfikowała dokument).
 • Eksport dokumentów do WF-Fakir
 • Dodanie obsługi nowej drukarki fiskalnej Farex Flex (dodanie obsługi drukowania NIP/PESEL oraz obsługa paragonów rozliczających faktury zaliczkowe)
 • Możliwość wywołania rotacji z okna listy kontrahentów w kontekście kontrahenta – opcja Historia towarowa.
 • Opcja scalania towarów w liście towarów.
 • Użytkownicy bez uprawnień właściciela będą widzieć w historii zdarzeń tylko swoją historię, użytkownicy z uprawnieniami właściciela mają nadal dostęp do całej historii zdarzeń.
 • Nowy filtr w liście towarów „Wszystkie magazyny” – powoduje wyświetlenie towarów dla każdego magazynu jako osobny wiersz, w kolumnie Skrót zostaje dodatkowo w nawiasie pokazany skrót magazynu. To pozwoliło na usprawnienie wykonywania dokumentów sprzedaży. Jeśli na liście towarów filtr „Wszystkie magazyny” jest włączony to tworząc dokument sprzedaży można wybrać towar z dowolnego magazynu i dodać go do dokumentu sprzedaży. Dokument magazynowy utworzy się w magazynie wybranym dla danego towaru.
 • Optymalizacja funkcji filtrowania w listach dokumentów.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w abonamentach, akcjach rabatowych, dokumentach gotówkowych, bankowych, oknie rozliczeń kontrahentów.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w liście dokumentów sprzedaży, magazynowych, kosztowych i zamówień do dostawców.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w liście towarów i kontrahentów oraz liście baz danych.
 • W definicjach wydruku nowe pole określające domyślny wydruk do pdf dla wysyłki e-mail
 • Przyspieszenie generowania wydruków dla konfiguracji wielooddziałowej z bazą konfiguracyjną umieszczoną na serwerze zdalnym. W takim przypadku wzorce wydruku zapisują się na lokalnym dysku co czyni przygotowanie wydruku znacznie szybszym.
 • Zmienione nazewnictwo w menu kontekstowym listy dokumentów sprzedaży, magazynowych i kosztowych – zamiast zwrotu „Korekta dokumentu” jest „Utwórz dokument korygujący”.
 • Możliwość wybierania kolumn pokazywanych w liście towarów.
 • Zmieniony skrót klawiszowy dla dodawania nowego towaru z listy towarów (Insert), a dla kopiowania (Shfit + Insert)
 • Zmienione generowanie nowych kodów kreskowych oraz wyszukiwanie kodów kreskowych EAN13 zaczynających się na 21,23,24,27 lub 29. Takie kody mogą zawierać w sobie ilość i/lub cenę. Ilość lub cena będzie z takiego kodu kreskowego przekazywana do dokumentu (nie trzeba wpisywać ręcznie ilości/ceny). Szczególne zastosowanie będzie dla kodów z prefiksem 21 gdzie można wydrukować etykiety na drukarce Zebra z takim kodem w kontekście dokumentu magazynowego np. z ilościami z dokumentu PZ. Przykładowo przyjmując do magazynu szpulę drutu 150 metrów, a następnie wydając na WZ poprzez zeskanowanie etykiety takiego produktu wydane zostanie automatycznie 150 m zamiast dotychczasowego 1metra. Maksymalna ilość możliwa do zakodowania jednorazowo w jednej etykiecie to 9999,99, a maksymalna ilość różnych rodzajów towarów, które mogą być w taki sposób identyfikowane to 10000.
 • Zmieniony wygląd elementów wyszukiwania we wszystkich lista dokumentów (większa czcionka i reorganizacja wyglądu).
 • Zablokowanie możliwości aktualizowania oprogramowania dla użytkowników bez uprawnienia eksportu/importu danych.
 • Zmieniony sposób zapisywania i odczytywania parametrów wydruku dokumentów. Dotychczas zmiana ustawień jakiegoś wydruku np. faktury czy WZ powodowała, że zmienione ustawienia obowiązywały dla wszystkich dokumentów. Od teraz zmiany ustawień wydruku dokumentu wykonane w kontekście dokumentu są zapamiętywane tylko dla jednego dokumentu (tego, który był zaznaczony w liście dokumentów). Jednocześnie istnieją ustawienia domyślne, które będą stosowane gdy nie zostały ustawione indywidualne parametru wydruku dla danego dokumentu. Żeby zmodyfikować ustawienia wydruku w kontekście dokumentu należy na liście dokumentów zaznaczyć dokument i wybrać jedną z dwóch opcji: albo drukowanie i wtedy przycisk „konfiguracja wydruku” albo obok przycisku podglądu wydruku opcja „ustawienia wydruków”. W tych przypadkach okno konfiguracji wydruku będzie specjalnie oznaczone czerwoną czcionką. Ustawienia domyślne wydruków znajdują się w menu Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Definiowanie wydruków. Z tego poziomu ustawia się wygląd wydruków dla nowych dokumentów oraz dla tych dokumentów dla których nie została przydzielona indywidualna konfiguracja.

Kasa

 • Przy rozliczaniu przelewem dokumentu kosztowego wybierany był zawsze bank domyślny. Obecnie w pierwszym rzędzie będzie to bank z wydruku formularza przelewu, a gdy go tam nie będzie wybranego to rachunek bankowy prowadzony w tej samej walucie, co rozliczany dokument (jeśli wśród nich jest domyślny bank to jako priorytetowy pojawia się ten bank domyślny)
 • Zmiana warunków automatycznego wybierania banku przy rozliczaniu dokumentów sprzedaży – zmiana tylko gdy żaden z wydruków przypisanych do dokumentu sprzedaży nie jest wydrukiem domyślnym – w taki przypadku w pierwszym rzędzie wybierany jest bank którego rachunek prowadzony jest walucie identycznej co waluta dokumentu (jeśli jest kilka takich banków to wyższy priorytet na nimi ma bank domyślny, o ile znajduje się wśród nich), jeśli nie ma nr rachunku banku prowadzonego w walucie dokumentu to wybierany jest bank domyślny, jeśli nie ma banku domyślnego wybierany jest pierwszy z listy
 • Import przelewów z pliku – zmiana sposobu wiązania dokumentów z pozycją wyciągu – oprócz dotychczasowego sprawdzenia czy kwota i nr dokumentu (w tytule przelewu) pasują do dokumentu, kiedy to zawiedzie sprawdzany jest nr konta kontrahenta, jeśli pasuje to automatycznie wiąże z taką pozycją wyciągu wszystkie możliwe nierozliczone dokumenty tego kontrahenta maksymalnie do wartości kwoty przelewu. Przy pierwszym użyciu oczywistym jest że dla programu nie będzie znany nr konta bankowego kontrahenta, toteż w tym przypadku (za pierwszym razem) wskazuje się ręcznie kontrahenta i przy kolejnych importach wyciągów nr konta bankowego jest już wykorzystywany.
 • W opcjach konta bankowego nowy parametr do określenia gdzie w pliku importu wyciągu znajduje się informacja o nr konta bankowego
 • Dla nowych dokumentów kosztu z odliczeniem 50% VAT automatyczne doliczanie do KPIR nieodliczalnej części VAT
 • Możliwość odliczenia VAT z zakupu procentowo (np. 50% VAT – wydatki na eksploatację i zakup pojazdów od 1 kwietnia 2014)

Magazyn

 • W ustawieniach dokumentu magazynowego RW dodanie opcji „Rygorystycznie przestrzegaj ścieżki produkcji”, domyślnie NIE, a zaznaczenia na TAK wymusza wykonanie wszystkich wydań przy produkcji od początkowego etapu do końcowego, bez możliwości pominięcia któregokolwiek z nich.
 • W definiowaniu etapów produkcji możliwość ustalania rodzaju kosztów pracy: roboczogodziny (to było dotychczas) oraz rozliczanie od sztuki tzw. akord
 • Możliwość drukowania z okna planowania produkcji
 • Zaokrąglenia w podzespołach – można wpisać do ilu jednostek zaokrąglać wydawaną ilość podczas kompletacji.
 • Opcja tworzenia kopii dokumentu magazynowego tworzy kopię z datą bieżącą, wcześniej z datą dokumentu kopiowanego.
 • Możliwość zmiany ceny sprzedaży podczas wystawiania dokumentu magazynowego WZ. Opcja jest dostępna w oknie właściwości pozycji dokumentu magazynowego pod przyciskiem z symbolem pisaka (obok nazwy towaru), ale tylko w trybie dodawania pozycji do dokumentu (w trybie edycji pozycji już istniejącej w dokumencie opcja niedostępna).
 • Zmiana wyglądu w oknie właściwości towaru w zakładce Ceny
 • W liście towarów w opcjach grup towarowych dodanie opcji „Podgrupy towarowe domyślnie zwinięte” – umożliwia pozostawienie zwiniętych podgrup towarowych po załadowaniu listy towarów.
 • Możliwość usunięcia wystąpień danego podzespołu z list podzespołów w innych towarach – opcja dostępna z listy podzespołów w „Widoku lista towarów, w których ten towar jest podzespołem”.
 • Przy wydaniu do produkcji z zakładki „Dokumenty powiązane” w oknie dokumentu magazynowego (technicznie jest to cofnięcie anulowania dokumentu) data wystawienia dokumentu zmieniana jest na bieżącą, co ułatwia zachowanie właściwej chronologii zdarzeń potrzebnej do poprawnego wyliczania cen zakupu.
 • Lista towarów – zapisywany stan opcji „pokaż tylko stany niezerowe” oraz zmienione dotychczasowe działanie tej opcji – teraz nie uwzględnia usług (czyli usługi pojawią się na liście gdy opcja aktywna).
 • W realizacji etapu produkcji zapisywany jest stan czy uwzględnianiać koszt robocizny w cenie wyrobu (domyślnie kopiowane z tego ustawienia z kartoteki towarowej).
 • Możliwość uwzględniania kosztu robocizny w cenie wyrobu – we właściwościach towaru w zakładce Etapy produkcji dodano opcję (domyślnie wyłączona) umożliwiającą uwzględnienie w cenie wyrobu kosztu robocizny występującego w produkcji. Gdy włączone po wyprodukowaniu (po wprowadzeniu do magazynu) wyrobu gotowego wartość robocizny oznaczonej jako wykonanana zostaje zsumowana i uwzględniona w pozycji dokumentu PW, ale również gdy ta opcja jest włączona nie można modyfikować etapów produkcji w pozycji dokumentu PW po przyjęciu wyrobu do magazynu. To zapobiegnie niespójnym stanom jak np. zmiana wartości robocizny po przyjęciu wyrobu do magazynu.
 • Zablokowano możliwość tworzenia dokumentów MP gdyż było to trudne w stosowaniu i niepraktyczne. Dokumenty MP nadal są tworzone ale jako kopia dokumentu MW. Cały proces przesunięcia towaru zaczyna się od dokumentu MW, a ten generuje dokument MP (to pozostaje niezmienione). Proces odwrotny już nie będzie funkcjonował. Dzięki temu pojawi się inna nowa możliwość.
 • Możliwość tworzenia dokumentów wydań międzymagazynowych w cenie sprzedaży. Dotychczas efektem ubocznym było wprowadzanie towaru do drugiego magazynu po cenie sprzedaży zamiast zakupu dlatego rozwiązanie takie nie było stosowane. Obecnie można ustawić MW w cenie sprzedaży i MP w cenie zakupu, i na MW będzie cena sprzedaży, a na MP zostanie przekazana cena zakupu wydania z MW.
 • Obsługa zamienników przy produkcji – w kartotece towaru w zakładce podzespoły dodanie pola do wybierania sposobu użycia zamienników podczas kompletacji. Możliwe są 3 warianty. 1 – nigdy nie używaj zamienników (domyślnie zaznaczone żeby zachować dotychczasowe działanie programu), 2 – „proponuj zawsze użycie zamienników” oraz 3 – „proponuj użycie zamienników gdy brak podzespołów”. W wariancie 2 i 3 podczas kompletacji pojawia się specjalne okno z listą podzespołów zarówno tych, które są dostępne w magazynie jak i tych, których nie ma. Do listy można dodać zamienniki w sposób manualny oraz automatyczny. Sposób automatyczny polega na dodaniu przez program minimalnej ilości zamienników, która umożliwi kompletację. Listę zamienników dla każdego podzespołu definiuje się w kartotece podzespołu w zakładce Zamienniki(funkcjonalność znana z poprzednich wersji – zamienniki dotychczas działały tylko przy sprzedaży). Przy kompletacji z obsługą zamienników stosowane są tylko zamiennik zwykłe (takie, które wymieniają się na 1 do 1 lub 1 do wielu takich samych produktów). Zamienniki złożone (składające się z wielu różnych towarów) nie są obsługiwane w procesie produkcji. Funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji możliwa jest do użycia z następujących miejsc: kartoteka towarów/zakładka podzespoły/przycisk kompletowania, podczas wprowadzanie towaru zawierającego podzespoły i niezawierającego etapów produkcji na dokument PW, podczas sprzedaży wyrobu na dokumencie sprzedaży lub WZ, gdy wyrób nie jest wyprodukowany. W wariancie drugim funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji można użyć do wytwarzania wyrobów, których skład na każdym razem jest inny np. wyroby zamówienie. W takim przypadku można jako zamienniki zdefiniować różne odmiany danego podzespołu i przy kompletowaniu wybierać właściwe zamienniki.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego parametru obsługi zamienników w produkcji tak, żeby można było zmienić działanie programu dla wielu kartotek naraz.
 • Zmienione działanie kompletacji wywoływanej w kontekście dokumentu rezerwacji wyrobu z zaznaczoną opcją rezerwacji podzespołów – dotychczas utworzenie dokumentu PW do rezerwacji generowało dokument RW ze składem podzespołów wg aktualnej receptury. Obecnie będzie to skład, który został zapisany w rezerwacji. Dotyczy to tylko przypadku gdy nie ma etapów produkcji i kompletacja wykonuje się od razu po utworzeniu dokumentu PW.
 • W parametrach globalnych programu dodanie dwóch opcji z wartościami domyślnymi dla nowych towarów. Są to „Domyślna marża/narzut liczona od” oraz „Utrzymuj stałe”. Są to analogiczne odpowiedniki pól z kartoteki towarowej z zakładki Ceny.

Sprzedaż

 • Uzupełnianie adresu dostawy na importowanym dokumencie ze sklepu prestashop.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodanie filtra „Tylko niewydrukowane”. Jego zaznaczenie powoduje, że pokazywane są tylko niewydrukowane dokumenty.
 • Możliwość ustalania magazynu dla pozycji rezerwacji lub dla pozycji proformy, z którego będą wydawane towary.
 • Możliwość powiązania faktury z jednego magazynu z WZ z innego magazynu (w liście WZ pojawia się filtr ‚Wszystkie magazyny’ – widoczny jest dopiero po zaznaczeniu ‚Ukryj powiązane ze sprzedażą’.
 • Zmiana ikon opisujących stan rezerwacji w liście rezerwacji (kolumny Nr dok. oraz Nr WZ) – ikony będą teraz analogiczne jak w liście pozycji rezerwacji (odpowiednio jak kolumny LP i Ilość). Dzięki temu bez wchodzenia do rezerwacji a tylko przeglądając listę rezerwacji widać czy można już wydać część towaru czy wszystko czy nic oraz czy wszystko już wydano.
 • Przy wydawaniu do pojedynczej pozycji rezerwacji pyta ile wydać (dotychczas wydawał maksymalnie ile można)
 • W oknie pozycji rezerwacji dodano zakładkę, w której wyświetla się lista powiązanych pozycji zamówień do dostawcy.
 • W oknie dokumentu rezerwacji dodanie kolumny „Zamów. dostaw.” (domyślnie ukryta) określającej ilość występującą na zamówieniu do dostawcy wygenerowanego w kontekście danej rezerwacji. Można zorientować się po tym czy w ogóle wykonano zamówienie do dostawcy oraz czy zamówiono właściwą ilość (czerwony kolor – niedoszacowano zamówienie, zielony przeszacowano zamówienie)
 • W oknie listy dokumentów rezerwacji dodanie kolumny „Termin dostawy” określającej najpóźniejszy termin dostawy spośród wszystkich powiązanych z daną rezerwacją zamówień do dostawcy. Na podstawie tej informacji można szacować pełne skompletowanie rezerwacji. Wyświetlany tekst w tej kolumnie może mieć kolor czerwonym – niedoszacowane zamówienie, lub zielony – przeszacowane zamówienie, lub czarny – zamówienie zgodne z rezerwacją.
 • W ustawieniach dokumentu sprzedaży dodano opcję do określania domyślnego rodzaju dokumentu magazynowego proponowanego podczas użycia opcji „Utwórz dokument magazynowy” w kontekście dokumentu sprzedaży lub jego pozycji.
 • Rabat kwotowy w dokumencie sprzedaży
 • Zwiększenie ilości znaków w nazwie kontrahenta w wydruku faktury na drukarkach posnet w protokole posnet
 • Podczas importu zamówienia z Prestashop możliwość wpisywania komentarza w pole uwag na dokumencie sprzedaży. Domyślnie wyłączone, włączanie w globalnych parametrach programu.
 • W pozycji dokumentu sprzedaży oraz pozycji dokumentu magazynowego możliwość wpisywania rabatu zamiast wyboru z listy rozwijanej.
 • W oknie dokumentu sprzedaży przeniesienie opcji rabatu globalnego i opcji uwzględniania w zamówieniach pod przycisk Operacje.
 • W oknie danych kontrahenta w zakładce Sprzedaż możliwość wpisywania rabatu zamiast wyboru z listy rozwijanej. Usunięcie opcji ‚Rabat indywidualny’ zamiast tej opcji analogiczne działanie zostanie uzyskane po wyczyszczeniu pola rabatu.
 • Nowy domyślny rodzaj ceny sprzedaży ustawiany w danych kontrahenta – sprzedaż w cenach katalogowych. W oknie pozycji sprzedaży dodano przełącznik rodzaju ceny dla ceny katalogowej.
 • Nowy parametr w ustawieniach dokumentów sprzedaży sterujący blokowaniem możliwości poprawiania dokumentu sprzedaży w sytuacji gdy istnieje zatwierdzony dokument kasowy (domyślnie włączony – zachowane dotychczasowe działanie).

Zamówienia

 • Odblokowanie opcji zmiany waluty w oknie zamówienia do dostawcy (pole było blokowane gdy istniały pozycje w dokumencie, teraz będzie pozostawało cały czas do dyspozycji).
 • Usunięcie dokumentu PZ wygenerowanego uprzednio z zamówienia do dostawcy powoduje przywrócenie w tym zamówieniu do dostawcy statusu ‚w drodze’.
 • Zablokowanie tworzenia rozbieżności zamówienia do dostawcy w przypadku zmiany jedynie ceny na zamówieniu w drodze
 • Możliwość wpisania ilości zerowej w zamówieniu do dostawcy w celu wygenerowania rozbieżności na pełną ilość zamówienia. Nowy dokument zamówienia rozbieżności tworzy się z numerem odziedziczonym z zamówienia w drodze.
 • W danych towaru nowe pole określające domyślny skrót dostawcy. Skrót dostawcy będzie używany w scalaniu zamówień do dostawcy (opcja w module Zamówienia) w przypadku braku dostawcy na zamówieniu oraz w przypadku generowania zamówień do dostawcy na podzespoły (opcja w liście towarów).
 • Modyfikacja opcji generowania zamówienia do dostawcy z rezerwacji – dotychczas zamówienie było generowane tylko na ilość brakującą w magazynie, obecnie następuje utworzenie zamówienia na ilość dotychczas niewydaną z magazynu i następuje powiązanie jej z zamówieniem do dostawcy, dzięki czemu można kontrolować jaka porcja rezerwacji nie została jeszcze zamówiona u dostawcy.

Raporty

 • Raport drukowania etykiet towarowych drukuje kody kreskowe EAN13,UPC i Code128.
 • Zmiana nazwy raportu „Rezerwacje towarów” na „Rezerwacje dla kontrahentów”
 • Nowy raport „Rezerwacje towarów” – w odróżnieniu od raportu „Rezerwacje dla kontrahentów” nie ma grupowania po kontrahentach.

Rabaty

 • W definicji pozycji akcji rabatowej możliwość ustalenia od jakiej ceny udzielany będzie rabat. Domyślnie tak jak dotychczas od ceny ustalonej w danych kontrahenta, ale można przeciążać akcję rabatową innym rodzajem ceny niezależnej od ustalonej w danych kontrahenta (np. od hurtowej, detalicznej, specjalnej 1 i 2 lub katalogowej).

Nowości w wersji 2.87

Wszystkie moduły

 • Wszystkie pliki wykonywalne oraz instalator programu zostały podpisane cyfrowym podpisem certyfikowanym.
 • Zakończenie wsparcia dla Windows 98 i Windows ME.
 • Przyspieszenie operacji magazynowych na bazach mySQL
 • Przyspieszenie migracji danych z pliku na bazach mySQL
 • Możliwość usuwania starych danych w bazach mySQL (menu Konfiguracja/Definiowanie baz danych i magazynów)
 • Lepsza obsługa skanera kodów kreskowych – nie trzeba aktywować specjalnego okna do wprowadzania kodów kreskowych. Program automatycznie rozpoznaje czy naciśnięcia klawiszy pochodzą od czytnika kodów kreskowych czy też generuje je człowiek. W zależności od tego zeskanowane dane są przeszukiwane w bazie towarów w polu kod kreskowy lub wprowadzane w pole edycyjne. Dzięki temu odczyt kodów kreskowych może odbywać się bezpośrednio w dokumencie sprzedaży lub magazynowych (bez konieczności włączania listy towarów) co jest nowością w tym przypadku.
 • Powiększenie pola skrót kontrahenta do 30 znaków
 • Opcja wyboru rodzajów danych zapisywanych w historii zdarzeń. Wyboru można dokonać w parametrach globalnych programu w Konfiguracji.
 • W ustawieniach numeracji dokumentów dodanie cechy określającej czy automatycznie ustawiać na 1 numerację w nowym roku (domyślnie włączone – działanie dotychczasowe)
 • W wydrukach etykiet towarowych możliwość drukowania nazwy towaru w dwóch wierszach
 • W konfiguracji w parametrach globalnych w sekcji konfiguracji e-mail dodanie parametru określającego adres e-mail, na który mają przychodzić odpowiedzi

Moduł Magazyn

 • Obsługa zamienników przy produkcji – w kartotece towaru w zakładce podzespoły dodanie pola do wybierania sposobu użycia zamienników podczas kompletacji. Możliwe są 3 warianty. 1 – nigdy nie używaj zamienników (domyślnie zaznaczone żeby zachować dotychczasowe działanie programu), 2 – „proponuj zawsze użycie zamienników” oraz 3 – „proponuj użycie zamienników gdy brak podzespołów”.
  W wariancie 2 i 3 podczas kompletacji pojawia się specjalne okno z listą podzespołów zarówno tych, które są dostępne w magazynie jak i tych, których nie ma. Do listy można dodać zamienniki w sposób manualny oraz automatyczny. Sposób automatyczny polega na dodaniu przez program minimalnej ilości zamienników, która umożliwi kompletację.
  Listę zamienników dla każdego podzespołu definiuje się w kartotece podzespołu w zakładce Zamienniki(funkcjonalność znana z poprzednich wersji – zamienniki dotychczas działały tylko przy sprzedaży). Przy kompletacji z obsługą zamienników stosowane są tylko zamiennik zwykłe (takie, które wymieniają się na 1 do 1 lub 1 do wielu takich samych produktów). Zamienniki złożone (składające się z wielu różnych towarów) nie są obsługiwane w procesie produkcji.
  Funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji możliwa jest do użycia z następujących miejsc: kartoteka towarów/zakładka podzespoły/przycisk kompletowania, podczas wprowadzanie towaru zawierającego podzespoły i niezawierającego etapów produkcji na dokument PW, podczas sprzedaży wyrobu na dokumencie sprzedaży lub WZ, gdy wyrób nie jest wyprodukowany.
  W wariancie drugim funkcjonalność obsługi zamienników w produkcji można użyć do wytwarzania wyrobów, których skład na każdym razem jest inny np. wyroby zamówienie. W takim przypadku można jako zamienniki zdefiniować różne odmiany danego podzespołu i przy kompletowaniu wybierać właściwe zamienniki.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość zmiany nowego parametru obsługi zamienników w produkcji tak, żeby można było zmienić działanie programu dla wielu kartotek naraz.
 • Zmienione działanie kompletacji wywoływanej w kontekście dokumentu rezerwacji wyrobu z zaznaczoną opcją rezerwacji podzespołów – dotychczas utworzenie dokumentu PW do rezerwacji generowało dokument RW ze składem podzespołów wg aktualnej receptury. Obecnie będzie to skład, który został zapisany w rezerwacji. Dotyczy to tylko przypadku gdy nie ma etapów produkcji i kompletacja wykonuje się od razu po utworzeniu dokumentu PW.
 • W ustawieniach grupy towarowej dodanie pól do wpisania domyślnej marży/narzutu dla nowych towarów. Dodanie nowego towaru do takiej grupy towarowej skutkuje ustaleniem domyślnej marży/narzutu. Dotyczy tylko towarów z ustawioną opcją utrzymywania stałych marż procentowych/narzutów.
 • W parametrach globalnych programu dodanie dwóch opcji z wartościami domyślnymi dla nowych towarów. Są to „Domyślna marża/narzut liczona od” oraz „Utrzymuj stałe”. Są to analogiczne odpowiedniki pól z kartoteki towarowej z zakładki Ceny.

Moduł Sprzedaż

 • W liście dokumentów sprzedaży dodano kolumnę z datą wystawienia.
 • W liście dokumentów sprzedaży dodano kolumnę NIP nabywcy (domyślnie ukryty pomiędzy nabywcą a datą wystawienia)
 • W definiowaniu sposobów płatności dodano opcję czyszczenia daty dostawy/wykonania usługi przy sprzedaży. W zależności od wybranego sposobu płatności może być niewypełniana data dostawy/wykonania usługi – przypadek wysyłki za pobraniem (nieznana jest wtedy data dostarczenia i brak płatności przed dostawą, co czyni nieznanym moment powstania obowiązku podatkowego)
 • Możliwość pokazania na wydruku dokumentu sprzedaży historii płatności wraz ze sposobami płatności (opcja wydruku ‚Informacje o wpłacie’ – Pokaż)
 • Nowy wydruk dokumentu sprzedaży – Zwrot VAT dla podróżnych – potocznie TAX FREE. Może być użyty na wypadek sprzedaży osobie spoza Unii, niemającej stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE, w celu otrzymania przez tą osobę zwrotu VAT. Domyślnie tylko dodana definicja wydruku. Żeby użyć trzeba dodać nowy wydruk i w polu ‚Dostępne wydruki’ wybrać ‚Zwrot VAT dla podróżnych’.
 • Możliwość utworzenia akcji rabatowej na podstawie dokumentu sprzedaży
 • W oknie dokumentu sprzedaży dodano opcję „Ceny jednostkowe brutto”. Opcja niedostępna w fakturach brutto, paragonach (tam zawsze włączona) i korektach (tam ustawiona tak samo jak w dokumencie korygowanym). Opcja umożliwia zmianę ceny jednostkowej z netto na brutto i na odwrót, a jednocześnie zmianę sposobu obliczania podatku VAT (albo od netto albo od brutto). Dotychczas było to ustawiane w ustawieniach danego rodzaju dokumentu. Obecnie to ustawienie jest domyślne czyli dotyczy tylko stanu początkowego dla nowych dokumentów. Wydruki dokumentów sprzedaży dostosowują automatycznie cenę jednostkową do nowych ustawień albo pokazują cenę jednostkową netto albo brutto.
 • Nowy parametr w ustawieniach dokumentów sprzedaży – domyślna stawka vat gdy nabywca jest płatnikiem vat spoza kraju.
 • Możliwość rozliczania kilkoma fakturami końcowymi jednej faktury zaliczkowej – wprowadzono na fakturze końcowej możliwość edycji kwoty rozliczenia z faktury zaliczkowej.
 • Nowe zestawienie – rejestr reklamacji i zwrotów, wykorzystywane do ewidencji zwrotów z paragonów fiskalnych.
 • W danych kontrahenta dodano pole ‚Płatnik VAT’ oraz W danych towaru dodano pole ‚Odwrotne obciążenie’
 • Obsługa odwrotnego obciążenia w sprzedaży – gdy dokument sprzedaży spełnia cechy odwrotnego obciążenia wówczas na wydruku pojawia się napis ‚odwrotne obciążenie’. Żeby zaistniały przesłanki do odwrotnego obciążenia muszą być spełnione jednocześnie wszystkie wymienione warunki: – właściciel (menu Konfiguracja/Właściciel) oznaczony jako płatnik vat, nabywca również oznaczony jako płatnik vat oraz towar/usługa wprowadzana na dokument sprzedaży oznaczona jako ‚Odwrotne obciążenie’. Dodając do dokumentu sprzedaży taki towar/usługę stawka podatku VAT zmieni się automatycznie na NP.
 • W danych towaru można ręcznie ustawiać kurs cennika PLN w przypadku towaru w obcej walucie. Domyślnie wyłączone, co oznacza dotychczasowe działanie czyli pobierany jest najświeższy kurs z listy kursów walut. Po włączeniu ręcznego ustalania kursu można samemu sterować ceną w PLN wynikającą z ceny walutowej. Dzięki temu można uniknąć zmiany ceny PLN mimo fluktuacji kursu waluty
 • W funkcji ustalania cen dodanie możliwości ustawienia domyślnej marży/narzutu dla istniejących towarów z wybranej grupy towarowej.

Moduł Kasa

 • Przy rozliczaniu kontrahenta z opcji „Rozliczenie automatycznie” i podaniu kwoty do rozliczenia przekraczającej sumę nierozliczonych dokumentów, dodano opcję księgowania nadpłaty do ostatniego rozliczanego dokumentu.
 • Opcja drukowania formularzy przelewów do dokumentów kosztowych
 • Możliwość przypisywania do dokumentów kasowych (gotówkowych KP oraz bankowych) sposobu płatności. Okna z których generuje się te dokumentu zostały zmodyfikowane i dodane zostało pole wyboru sposobu płatności.
 • Możliwość powiązania dokumentu KW z dokumentem kosztowym
 • Możliwość wykonywania kompensat w walucie innej niż PLN. Waluta na wydruku kompensaty dostosowuje się do waluty dokumentu.

Nowości w wersji 2.86

Wszystkie moduły

 • Możliwość zapisywania historii zdarzeń. Obecnie tylko dokumenty sprzedaży i magazynowe będą posiadały taką funkcjonalność. W historii zdarzeń zapisywane będzie kto, kiedy i co zmienił w dokumencie. Aby włączyć zapis historii należy w konfiguracji baz danych dodać bazę danych i zaznaczyć w niej, że służy tylko do zapisywania historii zdarzeń. Następnie można powiązać bazę historii zdarzeń z inną bazą, w której zapisują się pozostałe dane. Od tego momentu aktywność na dokumentach sprzedaży i magazynowych będzie zapisywana w osobnej bazie historii zdarzeń. Przeglądanie historii zdarzeń w kontekście określonego dokumentu można uzyskać odpowiednią opcją listy dokumentów. Przeglądanie całej historii zdarzeń z menu Program.
 • Usunięcie dotychczasowego oznaczania dokumentów anulowanych. Obecnie anulowane i nieusunięte dokumenty będą przekreślone na liście, zamiast znaczka V w kolumnie An. Kolumna An. ulega usunięciu gdyż było to mało intuicyjne rozwiązanie. Ta zmiana dotyczy listy dokumentów sprzedaży, listy dokumentów magazynowych, listy dokumentów gotówkowych i bankowych, listy akcji rabatowych oraz listy zamówień do dostawców.
 • Nowy sposób wczytywania zawartości list zawierających dokumenty, spis towarów i kontrahentów. Wczytywane są tylko informacje widoczne dla użytkownika w danym momencie, pozostałe dane doczytywane są podczas przeglądania lub wyszukiwania na liście. Pozwoli to znacznie przyspieszyć wczytywanie list w przypadku dużych baz danych.
 • W konfiguracji parametrów globalnych dodanie parametru dla sklepu PrestaShop umożliwiającego określanie ID statusu zamówienia, który zostanie ustawiony w sklepie po zaimportowaniu zamówienia.
 • W opcji eksportu do Excela dodanie dwóch widoków
 • prezentacji (dotychczasowy) oraz roboczy (bez ukrytych kolumn, pozwalający na dalszą, łatwiejszą obróbkę arkusza kalkulacyjnego).
 • Obsługa importu zamówień z Prestashop dla produktów z atrybutami
 • Nowy protokół komunikacyjny Allegro. Ta sama funkcjonalność, szybsze działanie.
 • Funkcjonalność importu i eksportu towarów rozszerzona o eksport i import listy zamienników oraz listy etapów produkcji.
 • Zaktualizowanie domyślnego profilu importu przelewów bankowych dla mBank.
 • Przystosowanie do współpracy z PrestaShop 1.5.4. Dodana obsługa wielu sklepów. W konfiguracji programu w globalnych parametrach dodano opcję w której należy podać nazwę sklepu (nie wpisanie nazwy będzie oznaczać dotychczasowe działanie).
 • Możliwość skopiowania listy produktów ze sklepu internetowego typu PrestaShop do programu Smart (dotychczas można było tylko w przeciwnym kierunku z programu do sklepu). Nowa opcja w menu Konfiguracja/Narzędzia administracyjna/Komunikacja ze sklepem internetowym.
 • Powiększenie pola „ulica” w danych kontrahenta z 40 do 80 znaków oraz pola skrót kontrahenta z 15 do 30 znaków.
 • W eksporcie listy kontrahentów lub towarów dodano opcję uruchomienie dodatkowego programu po wykonaniu eksportu.
 • W eksporcie listy kontrahentów lub towarów dodano opcję do ustalania symbolu dziesiętnego (domyślnie ,)
 • W liście towarów i kontrahentów po zaznaczeniu opcji „Pozostaw tylko znalezione” będzie wykonywane filtrowanie od razu, a nie jak do tej pory dopiero po enterze/F5 z klawiatury.
 • Nowy widok grup towarowych z lewej strony listy towarów w postaci listy drzewiastej. Domyślnie włączony nowy widok ale można przywrócić dotychczasowy za pomocą opcji pod prawym przyciskiem myszy na obszarze grup towarowych.
 • Po wyszukaniu tekstu w liście towarów lub kontrahentów (gdy wyłączona jest opcja ‚Pozostaw tylko znalezione’), można użyć klawiszy SHIFT + strzałka w dół lub SHIFT + strzałka w górę aby przesuwać zaznaczenie listy pomiędzy wierszami spełniającymi warunek wyszukiwania. Pozwala to szybko przemieszczać się na kolejne wiersze w sytuacji gdy w wielu wierszach znajduje się ten sam wyszukiwany tekst.
 • W Serwerze Wydruków Fiskalnych port drukarki fiskalnej otwierany jest tylko na czas wydruku (poprzednio zawsze był otwarty gdy serwer był uruchomiony).
 • Zmienione działanie filtrowania po grupach towarowych w liście towarów
 • Jeśli grupa towarowa powiązana jest z podgrupą to na liście towarów wyświetlane są towary z grupy towarowej oraz podgrup z nią powiązanych.

Moduł Sprzedaż

 • Zmiana w zakresie wymagalności kontrahenta w dokumencie sprzedaży
 • wszędzie w dokumentach sprzedaży gdzie dotychczas było wymagane wybranie kontrahenta dodanie opcji że wymagalność pełnych danych kontrahenta następuje po przekroczeniu 450 zł albo 100 EUR kwoty dokumentu sprzedaży. Nową opcję można wyłączyć w konfiguracji dokumentu sprzedaży.
 • Nowy rodzaj dokumentu sprzedaży
 • Faktura Zaliczkowa
 • dokumenty tego typu zawsze będą przenoszone do bazy danych nowego roku.
 • Data sprzedaży na wydruku dokumentów sprzedaży zamieniona na Datę dostawy/wykonania usługi. Zmiana dotyczy dokumentów wystawianych po 2012 roku.
 • W dokumencie faktury zaliczkowej dodano możliwość podpięcia dokumentu specyfikacji towarów i usług. Dokumentem specyfikacji towarów i usług może być np. faktura pro forma lub rezerwacja. Na wydruku takiej faktury zaliczkowej pokazana zostanie dodatkowa tabelka ze specyfikacją towarów/usług, natomiast podczas tworzenia faktury końcowej pod dodaniu do niej faktury zaliczkowej zostaną dodane również pozycje ze specyfikacji towarów i usług. Szczegóły zostały opisane w instrukcji.
 • Podczas dodawania dokumentów z koszyka do faktury możliwość wyboru które dokumenty zostaną powiązane z fakturą (domyślnie wszystkie zaznaczone).
 • Podczas wystawiania faktury walutowej wskazywanie czy podany w fakturze kurs jest zgodny z zaimportowaną tabelą kursów walut. Pośrednio daje to informację czy kurs jest zgodny z NBP.
 • Zmiana typu dokumentu sprzedaży z typu uwzględnianego w zestawieniach na inny typ również uwzględniany w zestawieniach nie będzie powodować aktualizowania daty dostawy/wykonania usługi na datę bieżącą (dotychczas każda zmiana typu aktualizowała datę dostawy/wykonania usługi). Tak więc zmiana daty będzie następować np. z proformy czy rezerwacji (które nie są uwzględniane w zestawieniach) na fakturę (która jest), w pozostałych przypadkach zmiany typu dokumentu sprzedaży data pozostanie niezmieniona.
 • Sposób płatności na dokumencie sprzedaży ustalany jest po wybraniu kontrahenta na podstawie jego danych. Dodano opcję ustalania ustawienia nadrzędnego sposobu płatności w dokumencie sprzedaży niezależnie od wybranego kontrahenta
 • Możliwość zablokowania zmiany sposobu płatności w ustawieniach dokumentu sprzedaży
 • Uzupełnianie adresu dostawy w dokumencie sprzedaży podczas dodawania pozycji dokumentu WZ do dokumentu sprzedaży. Adres dostawy pobierany jest z danych kontrahenta znajdującego się w dokumencie WZ.
 • Drukowanie nipu nabywcy na paragonie fiskalnym
 • tylko drukarki obsługujące protokół Posnet Thermal. Od 1 października 2013 na żądanie nabywcy należy drukować nip nabywcy na paragonach fiskalnych. Drukarki które nie umożliwiają drukowania nipu można wciąż używać.
 • Możliwość definiowania zamienników dla towarów. W kartotece towaru dodano zakładkę Zamienniki zawierającą spis towarów będących zamiennikami dla towaru głównego. W nowej zakładce dodano opcje do dodawanie i usuwania zamienników. Dodawanie zamienników odbywa się przy użyciu listy towarów (należy wcześniej wprowadzić zamienniki do listy towarów). Lista zamienników zawiera informacje odnośnie cen sprzedaży, co pozwoli szybko przekazać klientowi tą informację.
 • Dodano również zakładkę Zamienniki w oknie pozycji dokumentu sprzedaży. Podczas wybierania towaru (zamiennika lub oryginału) na dokument sprzedaży można skorzystać z zakładki Zamienniki, która nie tylko wyświetli listę zamienników, ale pokaże ceny sprzedaży po domyślnych rabatach, jakie przyznane zostaną klientowi, gdy zdecydujemy się wybrać dany zamiennik. Na tym etapie pokazywana jest również marża dla każdego zamiennika, co pozwala na zaproponowanie klientowi najbardziej dla nas dochodowego zamiennika.
 • Wyświetlanie statusów rezerwacji w liście dokumentów sprzedaży typu rezerwacja. Domyślnie wyłączone, bo może spowalniać wczytywanie listy dokumentów. Włączanie w lokalnych parametrach programu (menu Konfiguracja). Wskazania w liście dokumentów sprzedaży przy kolumnie Numer gdzie są trzy możliwe stany:
 • nie można wydać towaru (czerwone kółko), można wydać (brak oznaczenia), wydano wszystko (zielone V). W kolumnie Nr WZ – wskaźnik ilości wydanej w postaci kółka zapełniającego się kolorem zielonym proporcjonalnie do ilości wydanej, a brak kółka oznacza, że nic nie wydano.
 • W dokumencie sprzedaży, w liście pozycji przeniesienie graficznych wskazań dotyczących ceny sprzedaży poniżej marży, z pierwszej kolumny na kolumnę „Cena jednostkowa”.
 • W dokumencie sprzedaży, w liście pozycji przeniesienie graficznego wskazania dotyczących pozycji niepowiązanej z listą towarów (skrót towaru BRAK), z pierwszej kolumny na kolumnę „Skrót towaru”.
 • Na pozycjach dokumentów sprzedaży typu rezerwacja wyświetlanie statusów dostępności towaru do wydania (dotychczas było to możliwe dopiero po wywołaniu odpowiedniej opcji pod przyciskiem Operacje). Zmienione zostały ikony symbolizujące stany dostępności: nie można wydać towaru (czerwone kółko), można wydać (brak oznaczenia), wydano wszystko (zielone V). Jest to wyświetlane w kolumnie Lp, natomiast w kolumnie z ilością wyświetlana jest oprócz ilości, ilość wydana w postaci kółka zapełniającego się kolorem zielonym proporcjonalnie do ilości wydanej, a brak kółka oznacza, że nic nie wydano.
 • W dokumencie sprzedaży zmiana nazwy funkcji „Pokaż status rezerwacji” znajdującej się pod przyciskiem Operacje, na „Zaktualizuj statusy dostępności towarów”. Statusy teraz pojawiają się zawsze w rezerwacjach, a ta funkcja jedynie dodatkowo sprawdza czy jak czegoś nie ma w magazynie, a można to wyprodukować to zmieniany jest status z niemożliwego do wydania na możliwe (i wtedy oznacza taki towar graficznym białym kółkiem w kolumnie Lp).

Moduł Magazyn

 • Rozbudowa widoku drzewa listy podzespołów w danych towaru
 • dodanie dodatkowych informacji w liście.
 • W oknie drukowania etykiet, przy wydruku na podstawie dokumentu magazynowego dodanie opcji uzależnienia ilości etykiet od ilości w dokumencie (domyślnie włączone).
 • W liście koszyków dokumentów dodanie operacji scalania dokumentów magazynowych występujących w koszyku.
 • W koszyku dokumentów dodanie operacji przyjęcia na magazyn (domyślny rodzaj dokumentu ustawiany w konfiguracji).
 • W koszyku dokumentów dodanie oznaczenia, że dany koszyk jest koszykiem dostawcy.
 • Wprowadzenie języka EPL II do wydruku etykiet
 • Do wydruku etykiet towarów dodanie wybierania parametru towaru
 • Możliwość pokazania adresu dostawy na wydruku dokumentu magazynowego (domyślnie wyłączone), włączanie w opcjach wydruku
 • W oknie rotacji chronologicznej dodanie wyświetlania parametrów pozycji dokumentów magazynowych oraz możliwość filtrowania po tych parametrach
 • Usunięcie ostatniego dokumentu magazynowego cofa automatycznie licznik numeracji o 1
 • W liście dokumentów magazynowych opcja importu danych z kolektora
 • pozwala na uruchomienie programu komunikacyjnego, który nawiąże łączność z kolektorem i pobierze z niego plik z danymi, a następnie plik zostanie zaimportowany jako dokument magazynowy.
 • Dodano opcję przejścia do edycji podzespołu z poziomu listy podzespołów w danych towaru.
 • Przy zmianie kontrahenta w dokumencie magazynowym WZ pyta czy zaktualizować ceny na dokumencie wg ustawień nowego kontrahenta.

Moduł Zamówienia

 • W oknie pozycji zamówienia do dostawcy pokazanie do jakiej grupy towarowej należy towar oraz czy ta grupa jest przypisana do dostawcy.
 • W liście pozycji zamówieniu do dostawcy o statusie „W drodze” pokazanie stanu alarmowego (tego samego co w liście towarów).

Moduł Raporty

 • Nowy raport zestawienie kosztów w module Raporty
 • W powiadomieniach e-mail opcja umożliwiająca dodanie odsetek za zwłokę w treści wysyłanych powiadomień

Moduł Kasa

 • Po zapisie dokumentu kosztowego będzie pojawiać się okno wypłaty (takie samo jak przy sprzedaży), którym można wygenerować dokument KW lub Bank-Obciążenia. Domyślnie okno będzie włączone, wyłączenie pokazywania okna w lokalnych parametrach programu jako nowa opcja.
 • Możliwość definiowania typów kosztów w Konfiguracji/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów. Dzięki temu można uzależnić sposób księgowania w KPIR w zależności od typu kosztu. Domyślnie wszystkie nowe koszty są dopisywane do ‚Pozostałe wydatki’ lub gdy pochodzą z PZ to dopisywane są do ‚Zakup towarów handlowych’, ale poprzez zdefiniowanie nowego typu kosztu w konfiguracji można ustalić inny sposób księgowania w KPIR.

Nowości w wersji 2.85

Wszystkie moduły

 • Podczas importu towarów z opcją aktualizacji istniejących towarów, w przypadku jeśli w pliku importu są informacje o podzespołach wówczas lista podzespołów w towarze jest kasowana i dodawana jest lista podzespołów z importowanego pliku
 • Zmiany wizualne w oknie kontrahenta – pola dotyczące numeru i nazwy konta bankowego przeniesione do zakładki Zakup, pole konto księgowe ukryte z widoku.
 • Pokazywanie w jakim kontekście pracuje okno listy towarów, kontrahentów, dokumentów sprzedaży, dokumentów magazynowych i listy koszyków dokumentów. np w przypadku listy kontrahentów pokazuje się dodatkowy opis z informacją, że teraz wybierany jest kontrahenta do dokumentu.
 • Wyświetlanie tła w kolorze jasno czerwonym dla pól parametrów zdefiniowanych przez użytkownika, oznaczonych jako wymagane.
 • Wyświetlanie w liście kontrahentów dodatkowych kolumn z wartościami zdefiniowanych parametrów kontrahentów
 • Możliwość wyłączania rozciągania obrazków w kartotece towarowej.
 • Możliwość wydruku etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach serii Zebra (drukarki obsługujące język ZPL). Nowa funkcjonalność dostępna jest w menu Program.
 • Zestawienie Towary – Cennik rozszerzono o uwzględnianie rabatów danego kontrahenta z akcji rabatowych. Dzięki temu można przygotować cennik tylko dla poszczególnych klientów. Nowy cennik nie uwzględnia jednak rabatowania uzależnionego od ilości.
 • W konfiguracji baz danych dodano opcję migracji z bazy MS SQL lub MySQL do MS Access.
 • Umożliwienie wpisywania domyślnych wartości parametrów towarów i kontrahentów. Podczas tworzenia nowego kontrahenta lub towaru parametry będą automatycznie wypełniane wartościami domyślnymi.
 • Rozbudowa eksportu towarów o eksport do serwera FTP. W parametrach globalnych ustawia się parametry serwera (adres, użytkownik, hasło i zdalny katalog), w menu „Konfiguracja/Narzędzia administracyjne/Eksport/Import towarów” określa się jakie dane mają być wysyłane. Eksport wykonuje się z menu „Program/Eksport danych o towarach do serwera FTP.
 • W kartotece kontrahenta dodano przycisk do weryfikacji NIP-u w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • W grupowej edycji towarów dodano możliwość grupowej zmiany waluty oraz grupowego nadawania kodu kreskowego dla towarów, które jeszcze go nie mają wpisanego.
 • Eksport towarów rozszerzony walutę i ceny sprzedaży brutto (ceny brutto nie są brane pod uwagę przy imporcie towarów).
 • Import towarów rozszerzony walutę oraz ceny sprzedaży wyrażone w importowanej walucie.
 • Zmiana nazewnictwa dla inwestycji – obecnie nazywać się to będzie koszykiem dokumentów.
 • Zmiana nazewnictwa dla handlowca – obecnie wszędzie w programie będzie on nazywany pośrednikiem.
 • W ustawieniach wydruków graficznych dodanie wyboru orientacji wydruku
 • Dodanie opcji zatwierdzania dokumentów kasowych w oknach: rozliczania kontrahenta z zadłużenia/zobowiązania, w oknie wpłaty do dokumentu sprzedaży oraz w oknie tworzenia dokumentu kasowego. Opcja domyślnie włączona gdy w parametrach lokalnych programu włączono opcję automatycznego zatwierdzania dokumentów kasowych i użytkownik posiada uprawnienia do tworzenia tych dokumentów.

Moduł Sprzedaż

 • Dodanie domyślnego adresu dostaw w danych kontrahenta. Również na dokumencie sprzedaży pojawi się nowa zakładka „Adres dostawy”. Do tej zakładki będzie przepisywać się domyślny adres dostawy z nabywcy wybieranego do dokumentu sprzedaży.
 • Wydruki dokumentów sprzedaży zwykłe oraz walutowe, a także wydruki w trybie tekstowym, w miejscu gdzie prezentowane były na wydruku dane płatnika teraz będą pokazywać dane adresu dostawy, o ile został wpisany w dokumencie sprzedaży.
 • W zakresie importu zakończonych aukcji z allegro dodanie dodatkowego okna pokazującego log zdarzeń (podobnie jak w przypadku importu ze sklepu internetowego). Z tego okna istnieje możliwość ustawienia ponawiania importu z Allegro co określoną wcześniej ilość minut. Ponowienie importu doczytuje tylko aktualna zmiany z Allegro.
 • Dotychczas import z Allegro wykonywał import aukcji w taki sposób, że dla każdej aukcji tworzony był jeden dokument. To powodowało powstawanie dużej ilość dokumentów ciężkich do opanowania – gdy kupujący w ramach jednej transakcji kupował na kilku aukcjach. Obecnie w takiej sytuacji będzie powstawał jeden dokument zawierający wszystkie zakupione przedmioty przez danego kupującego. Jeśli za chwilę kupujący dokupi coś w innej Twojej aukcji to zostanie dodane do jego ostatniego dokumentu sprzedaży, który nie został jeszcze zamknięty. Zamknięcie w tym przypadku oznacza stan gdy dokument sprzedaży nie jest rozliczony w Kasie oraz nie ma nadanego numeru. Jeśli rozliczenie nie jest obsługiwane na dokumencie (wyłączone powiązanie z dokumentami kasowymi) wówczas o zamknięciu decyduje tylko czy nadano numer dokumentowi sprzedaży. W związku z tym do opisu skróconego na dokumencie nie będzie już wpisywany nr aukcji. Będzie on jednak wyświetlany na pozycji dokumentu sprzedaży. W momencie aktualizacji wszystkie numery aukcji z istniejących dokumentów zostaną przekopiowane na pozycje sprzedaży.
 • Import z Allegro uzupełnia adres dostawy na dokumencie sprzedaży. Dane pobierane są z formularzy po zakupowych wypełnianych przez kupujących.
 • Import z Allegro w przypadku dopłat do aukcji generuje kolejne dokumenty kasowe i podpina je do dokumentów sprzedaży rozliczających daną aukcję.
 • Gdy zapisywano dokument sprzedaży lub dokument wydania magazynowego to sprawdzane było czy można wydać towar ze względu na istniejące rezerwacje. Ilość rezerwacji nie była ograniczona liczbą magazynów. Obecnie sprawdzenie ogranicza się tylko do ilości rezerwacji z bieżącego magazynu.
 • Opcja dołączania kodu stawki VAT w treści nazwy towaru na wydruku paragonu fiskalnego – zapobiega zablokowaniu nazwy towaru w drukarce fiskalnej z powodu sprzedaży ze zmienioną stawką VAT
 • Możliwość wysłania e-maila do kontrahenta z wydrukiem w formacie pdf np. wydruk faktury vat. Do użycia tej funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie np. darmowy pdfCreator, który zamienia wydruk na plik pdf. Program Smart generuje wydruk i oczekuje na plik pdf w ustalonej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Gdy plik się pojawi to następuje wysyłka maila. Parametry skrzynki nadawczej konfiguruje się w menu Konfiguracja/Parametry globalne. Z każdego stanowiska można ustalić osobną treść i temat wiadomości (nie jest to zapisywane w bazie).
 • Wyświetlanie rezerwacje numerów dla dokumentów w liście dokumentów sprzedaży (dotyczy nowych rezerwacji numerów wykonanych od wersji 2.84.3047)
 • Możliwość odłączania (bez kasowania) płatności od dokumentu sprzedaży. Jeśli płatność była zatwierdzona to po jej odłączeniu od dokumentu, zapisaniu i ponownym otwarciu dokumentu uzyskujemy możliwość wykonywania zmian w dokumencie. Po zakończeniu wprowadzania zmian można z powrotem podłączyć płatność pod dokument sprzedaży.
 • Obsługa kanału szyfrowanego SSL w imporcie z Allegro
 • Obsługa numerów PESEL – numery PESEL wpisujemy w pole przeznaczone dla NIP-u. Program automatycznie wykrywa czy ma do czynienia z NIP-em czy PESEL-em i prezentuje na wydruku dokumentów odpowiedni opis. Dotyczy to wydruków dokumentów sprzedaży, magazynowych, kasowych, działających w trybie graficznym oraz tekstowym.
 • Wystawiając dokument sprzedaży można było określić z którego magazynu następuje wydanie towaru. Wtedy w tle program przekierowywał towar do magazynu bieżącego (za pomocą przesunięcia między-magazynowego) i z magazynu bieżącego automatycznie następowało wydanie. Obecnie po wyczyszczeniu opcji „Typ dokumentu przyjęcia między-magazynowego” znajdującej się w ustawieniach dokumentu sprzedaży można uzyskać generowanie wydań bezpośrednio z magazynu wybranego na pozycji dokumentu sprzedaży (pomijane jest przekierowanie towaru przesunięciem między-magazynowym).
 • Możliwość wydruku faktur VAT na niektórych drukarkach fiskalnych. Nowa opcja działa na drukarkach POSNET z serii HS i FV. W konfiguracji dokumentu sprzedaży rozbudowano opcję „Do wydruku na urządzeniach fiskalnych”. Były dostępne opcje „Tak” lub „Nie”. Teraz jest: „Tak, jako paragon”, „Tak, jako faktura”, „Nie”.
 • Dodanie nowych uprawnień umożliwiających tylko utworzenie dokumentu sprzedaży lub dokumentu magazynowego. Istnieje możliwość przypisania tych uprawnień do poszczególnych rodzajów dokumentów. Nowe uprawnienia umożliwiają zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w dokumencie zaraz po jego utworzeniu. Tylko osoba z wyższym uprawnieniem (do tworzenia i modyfikowania) będzie miała dostęp do wnoszenia poprawek do dokumentu. Zapobiegnie to wprowadzaniu przez użytkowników zmian w starych dokumentach (których już nie powinni edytować).

Moduł Zamówienia

 • Możliwość scalania zamówień do dostawcy nie tylko gdy są „W przygotowaniu” ale również „W drodze”
 • Zapamiętywanie ustawień w oknie grupowego generowania zamówień do dostawców
 • W module Zamówienia możliwość wysłania e-maila do dostawcy z wydrukiem w formacie pdf zamówienia. Do użycia tej funkcji wymagane jest dodatkowe oprogramowanie np. darmowy pdfCreator, który zamienia wydruk na plik pdf. Program Smart generuje wydruk i oczekuje na plik pdf w ustalonej przez użytkownika lokalizacji na dysku. Gdy plik się pojawi to następuje wysyłka maila. Parametry skrzynki nadawczej konfiguruje się w menu Konfiguracja/Parametry globalne. Z każdego stanowiska można ustalić osobną treść i temat wiadomości (nie jest to zapisywane w bazie).

Moduł Magazyn

 • Na liście dokumentów magazynowych w zakładkach dotyczących dokumentów produkcji (zwykle PW i RW) dodanie filtru pokazującego dokumenty rozpoczynające produkcję (w przypadku produkcji kilku etapowej tworzy się n dokumentów z który wyświetlany jest tylko ten pierwszy). Filtr domyślnie wyłączony.
 • W przypadku produkcji wieloetapowej gdy etap produkcji posiada czas wykonania równy 0 sekund wówczas przy zakładaniu dokumentów magazynowych obsługujących produkcję od razu wydawane są wszystkie surowce z magazynu. Gdy czas >0 wówczas konieczne dodatkowe potwierdzenie w celu wydania surowców (czyli tak jak dotychczas z zakładki „Dokumenty Powiązane” i opcja „Wydaj z magazynu”).
 • Sumowanie ilości w liście podzespołów.
 • Weryfikowanie na zapis dokumentu magazynowego czy numer dokumentu występuje już w bazie i zostałby zdublowany, jeśli tak to komunikat dla użytkownika z możliwością pobrania kolejnego numeru
 • Rozbudowa opcji zamawiania podzespołów wywoływanej z listy towarów – dodanie opcji żeby program zamawiał podzespoły z dowolnego poziomu hierarchii podzespołów (dotychczas tylko podzespoły bezpośrednie lub najniższe w hierarchii).
 • Wyświetlanie szacunkowej wartości zakupu w liście podzespołów w kartotece towarowej
 • Wyświetlanie łącznego kosztu robocizny w liście etapów produkcji w kartotece towarowej oraz dodatkowa kolumna z kosztem na danym etapie
 • Umożliwienie wykonywania korekt magazynowych do dokumentów z poprzednich lat – jeśli dokumentu nie ma w aktualnej bazie można go zaimportować z bazy roku wcześniejszego poprzez eksport do pliku i import z pliku w nowej bazie, a potem na tym dokumencie można wykonać korektę magazynową ilościową lub wartościową.
 • W związku z wprowadzeniem możliwości korygowania dokumentów magazynowych z lat poprzednich konieczna stała się modyfikacja procedury tworzenia nowego roku polegająca na tym, że z nowej bazy danych nie będą usuwane korygowane dokumenty magazynowe, które mają datę wystawienia sprzed daty otwarcia roku ale mają jednocześnie dokument korygujący z datą po dacie otwarcia roku (czyli PZ w starym roku zostaje gdy jest do niego korekta w nowym roku). Dla poprawnego działania wyliczania wartości magazynowej takie dokumenty korygowane powinny pozostać w bazie nowego roku.
 • Dotychczasowe dokumenty inwestycji tworzone w kontekście kontrahenta ulegają przekształceniu w Koszyki Dokumentów. Dostęp do nowych inwestycji będzie odbywał się po staremu (z listy kontrahentów) oraz z poziomu ikony Magazyn.
  Wprowadzenie do modułu Magazyn nowego rodzaju dokumentów – Koszyki dokumentów.
  Koszyki dokumentów pozwalają na zgrupowanie wybranych dokumentów magazynowych w koszyku, a to pozwala na określenie wartości inwestycji (np. wszystkie dokumenty z koszyka to wykonanie jakiejś sprzedaży) – można obliczyć wartość zakupu towarów z koszyka i wartość ich sprzedaży. To pozwala na obliczenie zysku z danej inwestycji.
  Koszyki dokumentów pozwalają także na zgrupowanie wydań magazynowych dla jednego odbiorcy i późniejsze szybkie wystawienia faktury (w dokumencie sprzedaży dodano opcję pobrania wydań magazynowych z wybranego koszyka dokumentów). Dodatkowo do koszyka może być przypisany pośrednik któremu w momencie zafakturowania zostaną udzielone prowizje od sprzedaży.
  Wszystkie koszyki dokumentów mogą mieć dwa stany albo są otwarte albo zamknięte. Jeśli tworzymy dokument sprzedaży na podstawie koszyka to koszyk automatycznie się zamyka (ale możliwe jest również jego późniejsze ponowne otwarcie).
  Jeśli tworzony jest nowy rok księgowy to dokumenty magazynowe z otwartych koszyków przechodzą do nowego roku, a kasowane są koszyki zamknięte i powiązane dokumenty magazynowe z zamkniętymi koszykami. Opcjonalnie można ustawić tak, aby otwarte koszyki (czyli wydane ale nie zakończone inwestycje) nie były widoczne dla inwentaryzacji i rozpoczęcia nowego roku czyli tak jakby wydania z koszyków nie miały miejsca dla ujawnianej wartości magazynu na koniec roku. Wtedy dokumenty z koszyka zmieniają daty na przyszłoroczne (pierwszy dzień od otwarcie roku księgowego) tak jakby były wydane dopiero w nowym roku księgowym. Ta funkcjonalność domyślnie jest wyłączona, ale w ustawieniach koszyków można ją włączyć.
  W koszykach dokumentów mogą znajdować się również dokumenty kasowe typu KP i KW czyli wpłaty i wypłaty gotówki. Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży wszystkie dokumenty kasowe z koszyka są podpinane do tworzonego dokumentu sprzedaży.
  Jeśli ktoś używał dotychczas inwestycji to były one domyślnie powiązane z dokumentami RW (wydania) i PW (zwroty), a w chwili sprzedaży generowany był WZ (a utworzone RW i PW były usuwane). Obecnie po przekształceniu inwestycji w koszyki dokumentów sugerowana jest zmiana z RW na WZ, tak żeby tworząc dokument w koszyku był to WZ. To pozwoli dla nowych inwestycji wycenę jej według cen sprzedaży a zatem i również określenie ceny zakupu i wyliczenie zysku z inwestycji.
  Jeśli ktoś używał dotychczas w inwestycjach wpłat oraz wypłat to zostaną one przekształcone na dokumenty KP i KW czyli nastąpi ujawnienie ich w raporcie kasowym. W raporcie kasowym można jednak ustawić żeby nie były uwzględniane wpłaty i wypłaty z koszyka, co uczyni raport kasowy identycznym z poprzednią wersją programu.
  Możliwość filtrowania wybranych raportów pod względem wybranego koszyka dokumentów – w tym Zestawienie dokumentów magazynowych, Obroty na magazynie, Zestawienie dokumentów finansowych.
  Wydruk w trybie tekstowym wydań/zwrotów/wpłat i wypłat z inwestycji został zastąpiony wydrukami dokumentów magazynowych i kasowych (wydruki te mogą być skonfigurowane dla trybu tekstowego).
  W dokumencie magazynowym w zakładce dokumenty powiązane będzie widoczne powiązanie z koszykiem dokumentów (o ile dokument został utworzony z koszyka dokumentów). Tutaj można będzie usunąć lub dodać powiązanie dokumentu magazynowego z wybranym koszykiem dokumentów.
 • Przy dodawaniu dokumentów magazynowych do dokumentu sprzedaży z opcją scalania następowało anulowanie dodawanego dokumentu magazynowego, a po zapisie dokumentu sprzedaży następowało utworzenie nowego dokumentu magazynowego zawierającego scalone pozycje. Obecnie takie anulowanie dokumentu magazynowego będzie występowało nie w trakcie wybierania dokumentu magazynowego ale dopiero na zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży. Dzięki temu będzie można wycofać się z tej operacji pozostawiając dokumenty magazynowe w stanie nieanulowanym, co dotychczas nie było osiągalne. Szczególnie będzie to użyteczne przy wystawiania faktury do koszyka dokumentów zawierającego zwroty (zwroty wymuszały scalanie pozycji magazynowych).
 • Przekazywanie waluty i kursu oraz kwoty w walucie z dokumentu PZ do tworzonego dokumentu kosztowego
 • W kartotece towaru dodanie pola określającego wagę towaru (jednostka kg). Umożliwienie pokazywania sumy wag na wydruku dokumentu magazynowego, w podsumowaniu dokumentu oraz w poszczególnych pozycjach.
 • Istniejące uprawnienie ‚Dokumenty sprzedaży (zapis)’ zmienia nazwę na ‚Dokumenty sprzedaży (tworzenie i modyfikacja)’.
 • Istniejące uprawnienie ‚Dokumenty magazynowe (zapis)’ zmienia nazwę na ‚Dokumenty magazynowe (tworzenie i modyfikacja)’.
 • Dodanie nowych uprawnień umożliwiających tylko utworzenie dokumentu sprzedaży lub dokumentu magazynowego. Istnieje możliwość przypisania tych uprawnień do poszczególnych rodzajów dokumentów. Nowe uprawnienia umożliwiają zablokowanie możliwości wprowadzania zmian w dokumencie zaraz po jego utworzeniu. Tylko osoba z wyższym uprawnieniem (do tworzenia i modyfikowania) będzie miała dostęp do wnoszenia poprawek do dokumentu. Zapobiegnie to wprowadzaniu przez użytkowników zmian w starych dokumentach (których już nie powinni edytować).
 • Zakresem działania uprawnienia na tworzenie dokumentów można sterować z nowej opcji „Tworzenie dokumentu kończy się w chwili”, która dostępna jest w menu Konfiguracja/Globalne parametry programu. Do wyboru jest: „w chwili wydruku” lub „w chwili zapisu generującego numer dokumentu”. Czyli albo w chwili wydruku albo poza zapisaniu dokumentu z nadaniem mu numeru następuje blokada dostępu do dalszych zmian w dokumencie. W chwili instalacji tej aktualizacji wszystkie do tej pory utworzone dokumenty zostaną oznaczone jako wydrukowane. Nowe dokumenty będą uznawane za wydrukowane w chwili podjęcia próby wydruku (niekoniecznie pozytywnej) bądź eksportu dokumentu. Tylko użytkownik w uprawnieniem właściciela może wspomóc użytkownika dla którego dokument stał się niedostępny do edycji poprzez wykonanie dalszych poprawek w dokumencie lub wycofanie statusu wydrukowania dokumentu i umożliwienie dalszej edycji użytkownikowi z prawem tylko do tworzenia.
 • Możliwość anulowania dokumentów magazynowych/kasowych z koszyka dokumentów
 • Możliwość dodawania zwrotów do koszyka dokumentów
 • Możliwość ręcznego powiększania oraz zmniejszania cen jednostkowych dokumentu przyjęcia magazynowego o stawkę cła (jedno użycie zmienia ceny na całym dokumencie).
 • Możliwość ustalania kolejności wydawania podzespołów na dokumentach RW. W tym celu dodano w liście podzespołów automatyczne numerowania kolejnych pozycji oraz możliwość zmiany kolejności podzespołów w liście.
 • Możliwość powiązania dokumentu kosztowego z więcej niż jednym dokumentem magazynowym – wiązanie następuje automatycznie podczas zapisu dokumentu magazynowego po wykryciu istnienia takiego samego numeru i rodzaju dokumentu obcego w liście kosztów przy jednoczesnej identyczności kontrahentów w koszcie i dokumencie magazynowym

Moduł Raporty

 • W module Raporty udostępniono mechanizm przekazywania deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D do systemu e-Deklaracje zarządzanego przez Ministerstwa Finansów. Dane dotyczące zawartości formularzy VAT pobierane są z szablonów XSD udostępnianych na stronie e-Deklaracje.gov.pl, przez co zawartość formularza, w tym wszystkie wymagane pola jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Program posiada opcję do wstępnego wypełnienia formularza danymi dotyczącymi rozliczenia podatku należnego i naliczonego. Pozostałe pola w tym dane identyfikacyjne podatnik użytkownik wypełnia samodzielnie. Istnieje możliwość skopiowania do każdej kolejnej deklaracji danych z poprzedniej deklaracji przez co nie ma potrzeby co miesiąc/kwartał wypełniania na nowo tych samych danych. Wbudowano opcje do przekazywania deklaracji do systemu e-Deklaracje oraz pobierania z niego numeru referencyjnego, statusu i Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Do weryfikacji przekazanej deklaracji nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny,a przesłane dane autoryzuje się podając dane z wcześniejszych deklaracji PIT. Po poprawnym przesłaniu deklaracji otrzymujemy numer referencyjny oraz UPO. Numer referencyjny można zapisać w schowku i wkleić do formularza UPO udostępnianego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu będzie można wydrukować ważny dowód przekazania deklaracji do urzędu.
 • Możliwość zapisania e-deklaracji VAT do pliku XML.
 • Nowy raport Nota obciążeniowa w module raporty. Raport pokazuje zapłacone z opóźnieniem dokumenty sprzedaży i wylicza odsetki wg tabeli odsetek za zwłokę.
 • Rozbudowa raportu „Obroty na magazynie miesięcznie” – dodatnie możliwości pokazania wartości magazynu dla każdego kolejnego pierwszym dnia miesiąca danego roku. Pozwala to na określenie dynamiki wartości magazynu na poszczególnych grupach towarowych w czasie.
 • Dodano raport „Rezerwacje towarów”, który pokazuje sumę zarezerwowanych aktualnie towarów dla poszczególnych klientów. Raport pokazuje również informację o ilości i wartości towarów oczekujących na wydanie
 • Dodano funkcję powiadamiania e-mail. Opcja umożliwia wysyłanie e-maili do kontrahentów z przeterminowanym zadłużeniem przypominających o konieczności zapłaty. Można samodzielnie przygotować treść e-maila, która może być dynamiczna czyli zawierać informacje o niezapłaconych dokumentach sprzedaży. Zanim zacznie się używać tej funkcji należy w menu Konfiguracja/Globalne parametry programu uzupełnić dane konfiguracji skrzynki pocztowej e-mail.

Nowości w wersji 2.84

Smart SPRZEDAŻ

 • Przy korektach sprzedaży możliwość dodawania nowych pozycji do dokumentu.
 • Eksport danych o sprzedaży do Rewizora.
 • Obsługa drukarki fiskalnej Elemis Giga/Farex Topaz
 • Obsługa nowej wersji sklepu internetowego Prestashop 1.4
 • Nowy parametr globalny dla obsługi sklepu PrestaShop – Określa znak rozdzielający zawartość skrótu towaru na dwie części: jedna do identyfikacji produktu w sklepie (tak jak do tej pory), a druga do określenia kodu kombinacji atrybutów produktu (czyli wariantu produktu). Przykładowo jeśli w parametrze wpiszemy znak @ a skrót towaru nazwiemy AAA@BBB to wówczas program będzie poszukiwał w sklepie produktu o kodzie AAA oraz o kodzie kombinacji atrybutów BBB. Jeśli znajdzie obie informacje to zaktualizuje stan magazynowy w sklepie na danym wariancie produktu odpowiadającym określonemu kodowi kombinacji atrybutów. Kombinacje atrybutów nie są wysyłane ze Smarta do sklepu, dlatego jeśli nie masz kombinacji atrybutów a chcesz je mieć to musisz ręcznie je dodać do produktów w panelu administracyjnym sklepu. Ustawienie odpowiednich kodów dla tych kombinacji atrybutów pozwoli na synchronizację stanów magazynowych w różnych wariantach produktu.
 • Przy wystawianiu dokumentu sprzedaży użycie funkcji „Przepisz z dokumentu” sprawdza czy przepisywane pozycje mają aktualną stawkę VAT (wg listy towarów), a jeśli nie to do tworzonego dokumentu są wprowadzane pozycje z aktualną stawką VAT.
 • Przy korekcie dokument sprzedaży pokazywanie w liście pozycji na czerwono pól, w których wartości uległy zmniejszeniu (ilość, cena jednostkowa lub VAT), oraz na zielono pola, które uległy zwiększeniu.
 • Możliwość zmiany waluty i kursu na walutowym dokumencie sprzedaży w sytuacji gdy istnieje już wpłata do tego dokumentu
 • Przypisywanie banku sprzedawcy do kontrahenta i uzależnienie wydruków dokumentów sprzedaży od tego ustawienia – w danych kontrahenta w zakładce Sprzedaż dodano powiązanie banku sprzedawcy. Umożliwia to przypisanie dla różnych grup odbiorców różnych nr rachunków do wpłaty i uwidocznienie tego nr na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Grupowa edycja wpisów w KPIR po stronie sprzedaży – nowa opcja w oknie kartoteki KPIR.
 • Umożliwienie automatycznego powiązania importowanej aukcji z allegro.pl z właściwym towarem. Dotychczas nazwa aukcji musiała być identyczna z nazwą towaru, aby automatycznie aukcja i towar zostały powiązane, a tym samym towar wydany został z magazynu. Teraz dodano parametr (w ustawieniach dokumentu sprzedaży), którego wartość jest poszukiwana w treści lub nazwie aukcji. Jeśli w tym parametrze wpiszemy przykładowo *** to program wyszuka w opisie i nazwie aukcji dwóch wystąpień podanego ciągu znaków. Przykładowo, jeśli w treści aukcji wpisanie jest ***abc*** to program wyciągnie tekst abc i potraktuje go jako skrót towaru. Z towarem o tym skrócie powiązana zostanie importowana aukcja. Do wyszukiwania skrótu używana jest treść html opisu aukcji, więc poszukiwany tekst niekonieczne musi być widoczny dla użytkownika oglądającego aukcję.
 • Umożliwienie wystawiania faktur rozliczających korekty zaliczki – przykładowo zaliczka + korekta tej zaliczki, a potem faktura na towar uwzględniająca zaliczkę i korektę do tej zaliczki.
 • Możliwość automatycznego pobierania kursów walut z Internetu przy każdym uruchomieniu programu. Domyślnie wyłączone. Włączenie funkcji następuje w parametrach lokalnych programu. Funkcja pobiera od razu wszystkie kursy z okresu od ostatniego pobrania do dziś.
 • W grupowej edycji kontrahentów dodano możliwość przypisywania banku sprzedawcy

Smart Magazyn

 • Możliwość wykonywania korekt do korekt magazynowych oraz korekt do wydań magazynowych
 • Nowe okno planowania produkcji. Okno wyświetla bieżące rezerwacje klientów (zamówienia od klientów) oraz pokazuje wg kolejności chronologicznej zaplanową produkcję. Na liście możemy dodawać kolejne zlecenia produkcyjne, zmieniać ilość do wyprodukowania we wcześniej ustalonych zleceniach produkcyjnych, zmieniać kolejność wykonywania zleceń produkcyjnych. W tym oknie istnieje możliwość rozpoczęcia produkcji na podstawie wcześniej wprowadzonej rezerwacji dla klienta oraz można rozpocząć produkcję własną (nie powiązaną z zamówieniami klientów). Lista zleceń produkcyjnych wyświetla tylko pierwszy dokument magazynowy (to w przypadku produkcji wieloetapowej). Można usunąć zlecenie produkcyjne co powoduje usunięcie wszystkich powiązanych z tym zleceniem dokumentów magazynowych.
 • Reorganizacja sposobu wyświetlania listy zadań w harmonogramie produkcji.
 • Dodanie okien harmonogramu produkcji i planowania produkcji pod ikonę modułu Magazyn.
 • Usprawnienie automatycznego przydzielania zadań pracownikom do tworzonej produkcji – przy zmniejszeniu ilości do produkcji nie były zmieniane czasy wcześniej zaplanowany. Obecnie są zmieniane proporcjonalnie do zmniejszonej ilości produkcji.
 • W dokumencie magazynowym dodano funkcję do podnoszenia wartości dokumentu – podnosi ceny jednostkowe na wszystkich pozycjach dokumentu proporcjonalnie do ich wartości. Przydatne do wprowadzenia do ceny zakupu dodatkowego kosztu np. kosztu transportu.
 • Możliwość aktualizowania cen sprzedaży/ustalania marży w czasie wprowadzania towaru do magazynu – w oknie pozycji PZ dodano zakładkę z prezentacją cen sprzedaży i marż (te same dane co w kartotece towaru w zakładce Ceny). Zakładka dostępna jest tylko dla najnowszego dokumentu PZ w kategorii danego towaru.
 • Możliwość powiązania pozycji dokumentu magazynowego z pozycją rezerwacji.

Smart Kasa

 • Eksport danych o zakupach do Rewizora.
 • Możliwość rozliczania dokumentów kosztowych z kontrahentem incydentalnym (niepowiązanym z listą kontrahentów). Rozliczenie dokumentu kosztowego następuje automatycznie przy zapisie dokumentu jeśli tylko sposób płatności generuje automatyczne rozliczenie.
 • Przypisywanie magazynu do dokumentu kosztowego
 • Możliwość zmiany danych kontrahenta w już wystawionym dokumencie kosztu np. w celu uzupełnienia NIP itp.
 • Powiadomienie przy uruchomieniu programu o przeterminowanej płatności dokumentu kosztowego (domyślnie wyłączone, włączenie w lokalnych opcjach programu)

Smart Zamówienia

 • Rozbudowane opcje generowania automatycznego zamówienia do dostawcy – możliwość generowania zamówienia dopiero wówczas, gdy czas trwania dostawy miałby zakłócić ciągłość sprzedaży. Podajemy ilość dni, w której dojdzie dostawa, program oblicza przewidywaną średnią dzienną sprzedaż do dnia terminu dostawy i jeśli do tego czasu zabraknie towaru, który obecnie jest w magazynie to generowane jest zamówienie na ten towar. W przeciwnym wypadku zamówienie nie jest tworzone. Taka optymalizacja pozwala poczekać na wykonanie zamówienia do czasu aż w magazynie pojawi się niezbędne minimum pozwalające na ciągłość sprzedaży bez przestoju w czasie dostawy zamówienia.
 • Pokazywanie w rotacji towarów spisu zamówień do dostawców.

Wszystkie moduły

 • W konfiguracji parametrów towarów dodano szablony tworzące nowe parametry towarów, które z kolei pozwalają na wyświetlenie na liście towarów dodatkowych informacji typu ilość zarezerwowana, ilość zamówiona czy stan magazynowy wg jednostki dodatkowej.
 • W oknie głównym programu przesunięto aktywator okien z dołu ekranu do góry, tuż pod przyciski z ikonami modułów.
 • Obsługa baz danych MySQL – w oknie definiowania baz danych dodano wybór rodzaju bazy danych: do wyboru MS Access, MS SQL lub MySQL. W oknie konfiguracji wielooddziałowej dodano wybór pomiędzy połączeniem do serwera MSSQL lub MySQL.
 • Udostępniono funkcje migracji z plikowej bazy do mySql.
 • Podświetlanie zaznaczonych zakładek w liście towarów, kontrahentów , dokumentów sprzedaży , magazynowych , kasowych i zamówień do dostawców. Podświetlenie jest aktywne tylko gdy zakładki nie są wyświetlane jako przyciski.
 • Zmodyfikowanie sposobu działania eksportu do Excela i Open Office Calc.

Nowości w wersji 2.83

Smart SPRZEDAŻ

 • Grupowa zmiana zaokrągleń cen sprzedaży – jest w opcji „Grupowa modyfikacja towarów” pod prawym przyciskiem myszy na zakładce grupy towarowej w liście towarów.
 • Możliwość ustalania ceny sprzedaży netto w precyzji do 4 miejsc po przecinku. Ustawienie to wybiera się w kartotece towaru w zakładce Ceny. Ma to zastosowanie do wszystkich dokumentów w których używana jest cena sprzedaży netto czyli dokumenty magazynowe i dokumenty sprzedaży w których vat liczony jest od netto.
 • Możliwość ukrywania poszczególnych zakładek typów dokumentów w liście dokumentów sprzedaży.
 • Nowe okno edycji wpisów w KPiR – wywołanie z menu Kartoteki – pojawiają się tam tylko wpisy z istniejących powiązań z dokumentami sprzedaży
 • Możliwość wejścia w dokument sprzedaży wprost do KPiR bez możliwości zmiany zawartości dokumentu oprócz danych KPiR. Wejście z listy dokumentów sprzedaży oraz listy KPiR.
 • Możliwość utworzenia dokumentu magazynowego do wybranych pozycji dokumentu sprzedaży (nową opcję dodano pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji dokumentu sprzedaży).
 • W dokumencie sprzedaży dodano opcję „Dodaj pozycje korygujące zmianę stawki VAT”. Nowa opcja umożliwia skorygowanie kwoty VAT z faktury VAT wystawianej w nowym roku (z nowym VATem) rozliczającej fakturę VAT zaliczkową z poprzedniego roku (ze starym VATem).
 • Rozszerzenie ustawień ustalania kursu w dokumencie sprzedaży – dla nowego dokumentu sprzedaży albo proponowany jest najbardziej aktualny kurs (domyślnie) albo kurs z dnia poprzedniego względem daty wystawienia. W ustawieniach dokumentu sprzedaży pojawił się parametr sterujący datą kursu dla nowego dokumentu.
 • Podział funkcji importu z Allegro na dwie funkcje – pierwsza (szybsza) zatytułowana „Import najnowszych aukcji z Allegro” powoduje przyrostowe pobieranie kolejnych aukcji. Kolejne wywołanie tej funkcji pobiera aukcje następujące po aukcji ostatnio pobranej oraz druga funkcja (wolniejsza) „Import wszystkich aukcji i wpłat z Allegro” powoduje pobranie wszystkich aukcji występujących w panelu Allegro w zakładce Sprzedane oraz pobierane są ewentualne wpłaty do aukcji, informacje z formularzy po sprzedażowych i koszty dostawy. Pierwsza funkcja dedykowana jest dla tych, którym zależy tylko i wyłącznie na uzgadnianiu stanów magazynowych, druga funkcja z racji, że jest nieco wolniejsza zapewnia większe możliwości – poza uzgadnianiem stanów magazynowych wprowadza do dokumentów obciążenia dotyczące kosztów transportu, a także informacje z formularzy po-sprzedażowych – wpłaty wykonywane poprzez Allegro oraz dane do faktur vat.
 • Możliwość skopiowania parametru pozycji dokumentu magazynowego z dostawy do wydania np w celu obsługi nr seryjnych od dostawcy. Pozwala to na pokazanie na wydruku dokumentów sprzedaży numeru seryjnego wprowadzonego na dostawie. Do działania tej funkcjonalności potrzebne jest włączenie ustalania wartości magazynu wg metody FIFO oraz zdefiniowanie parametru pozycji dokumentu magazynowego z wartością inicjalizującą z tego samego parametru.
 • Możliwość prezentacji wydruku walutowego dokumentu sprzedaży z rozbiciem na dwa konta bankowe: jedno dla płatności tylko podatku VAT, drugie dla płatności w walucie kwoty netto dokumentu.
 • Wyeliminowanie konieczności ręcznego wprowadzania klucza wersji serwisu w celu konfiguracji połączenia z Allegro
 • Funkcja importu danych z Allegro – Importowanie płatności z Allegro wykonywanych poprzez funkcję „Płacę z Allegro”. Zaimportowana płatność zapisywana jest w module Kasa jako dokument Bank-Wpływy. Dokument ten jest następnie wiązany z dokumentem sprzedaży odpowiadającym opłaconej aukcji.
 • Funkcja importu danych z Allegro – Importowanie kosztów transportu z Allegro i dodawanie jako osobnej pozycji w dokumencie sprzedaży. Koszty transportu importowane są dopiero w przypadku realizacji płatności poprzez „Płacę z Allegro” – dopiero wówczas wiadomo za które aukcje następuje zapłata i tylko do jednej z nich dołączany jest koszt transportu.
 • Funkcja importu danych z Allegro – Importowanie danych kontrahentów z wypełnionych formularzy po zakupowych (w tym dane do faktur).
 • Zwiększenie dokładności w polu Ilość z 4 miejsc po przecinku do 8 miejsc po przecinku z liczbą maksymalnie 16 cyfrową.
 • Grupowa modyfikacja ustawień kontrahentów
 • Obsługa drukarki fiskalnej Posnet HS pracującej w nowym protokole Posnet (odróżnieniu od drukarek Posnet Thermal pracujących w protokole THERMAL).
 • Możliwość powiązania dokumentu sprzedaży z wpłatą gotówkową KP większą niż wartość dokumentu sprzedaży (w oknie wpłaty gotówkowej przy zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży). W takim przypadku generowane jest KW na kwotę nadpłaty i wiązane jest z dokumentem sprzedaży oraz KP niepowiązane z dokumentem sprzedaży jako nierozliczona nadpłata poprzedniego KP.
 • W oknie dokumentu sprzedaży usunięto zbyt skomplikowane opcje „Przepisz z dokumentu pozostawiając pozycje dostępne/niedostępne w magazynie”. Zamiast tych funkcji dodano funkcjonalność zastępującą w tym rozszerzającą pole działania obsługi rezerwacji. Dodano tam opcję „Przepisz z dokumentu pozycje niewydane i dostępne w magazynie”. Działanie tej opcji pozwala na wydanie z rezerwacji tej części towaru, która jest już dostępna w magazynie. Jednocześnie w rezerwacji odnotowywane jest to wydanie pomniejszając możliwość kolejnych wydań z tej rezerwacji.
 • Z poziomu listy towarów możliwość wywołania nowego okna grupowej zmiany stawek VAT w towarach z możliwością zachowania dotychczasowej ceny sprzedaży netto lub brutto. Dotyczy to nowych stawek vat od 2011r. W przypadku użycia opcji z zachowaniem cen sprzedaży brutto istnieje wyjątek gdy ceny sprzedaży brutto ulegnie zmianie. Będzie to jedynie dotyczyć towarów, w których cena sprzedaży ustalana jest na podstawie marży/narzutu. W takich towarach zmieni się stawka VAT i cena sprzedaży brutto mimo chęci pozostawienia cen brutto na dotychczasowym poziomie.
 • Możliwość ręcznego ustalania kolejności pozycji w dokumencie sprzedaży – dodano opcję „Zmiana LP”. Opcja dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w liście pozycji dokumentu sprzedaży. Domyślnie wydruki dokumentów sprzedaży sortowane są po staremu czyli wg kolejności wprowadzania. W celu zmiany należy zmienić kolejność sortowania w konfiguracji wydruku dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość ustawiania domyślnego rodzaju płatności w oknie wpłaty gotówkowej pokazywanej po zapisaniu dokumentu sprzedaży (dotychczas zawsze domyślnie KP)
 • Możliwość definiowania parametrów pozycji dokumentów sprzedaży, które swą wartość domyślną czerpią z innego parametru dokumentu sprzedaży
 • Na wydruku dokumentu sprzedaży możliwość łatwiejszego formatowania pola miejsce sprzedaży i dodatkowych informacji o sprzedawcy – te parametry wydruku sprzedaży muszą być zapisane w konfiguracji w jednej linii ale istnieje potrzeba wydruku wieloliniowego w związku z tym zapis w konfiguracji wydruku nadal jest jednolinijkowy lecz użycie znaku ^ powoduje w momencie wydruku przełamanie treści tego opisu znakiem entera.
 • Podczas wpisywania ręcznie kontrahenta na dokument sprzedaży (bez udziału listy kontrahentów) dokonywane jest sprawdzenie poprawności NIP-u.
 • Powiększenie pól nabywca, płatnik w oknie dokumentu sprzedaży.
 • Umożliwienie powiązania dokumentu sprzedaży z dokumentem kasowym (KP lub Bank-Wpływy) wygenerowanym z ręki. Podczas zatwierdzania dokumentu sprzedaży pojawia się okno wpłaty gotówkowej. Tam dodano zakładkę, w której pojawia się lista dokumentów KP lub Bank-Wpływy, które można powiązać z zatwierdzanym dokumentem. Wśród dokumentów kasowych pojawiają tylko takie, które nie są powiązane z żadnym dokumentem sprzedaży ani zakupu czyli tylko te utworzone ręcznie, lista zawężona tylko do dokumentów kasowych w tej samej walucie i na tego samego kontrahenta co płatnik zatwierdzanego dokumentu sprzedaży.
 • Funkcja „Utwórz nowy dokument magazynowy” dostępna w module Sprzedaż pozwala na wydanie tej części towaru, która jest dostępna w magazynie (poprzednio wszystkie pozycje dokumentu sprzedaży musiały być w magazynie by użyć tej funkcji). Jeśli w ten sposób tworzymy dokumentu wydania magazynowego z rezerwacji to spowoduje to teraz zmniejszenie ilości zarezerwowanej (choć dokumencie rezerwacji wskazywać będzie wciąż na pierwotnie zarezerwowaną ilość).
 • Import zamówień ze sklepów internetowych typu osCommerce – Umożliwia pobranie zamówień z tego typu sklepu internetowego i przekazanie go do dokumentów sprzedaży. Automatycznie zakładany jest nabywca i płatnik w liście kontrahentów oraz pobierana lista zamówionych produktów. Jeśli model produkt zapisany w konfiguracji sklepu będzie taki sam jak skrót towaru zapisany w bazie Smarta to w momencie importu nastąpi automatyczne wydanie z magazynu takiego towaru. W konfiguracji globalnej dodano opcje umożliwiające rozpoczęcie importu ze sklepu osCommerce. Wywołanie funkcji importu w module Sprzedaż.
 • Dodano nowe uprawnienie – Dokumenty sprzedaży – kontrola warunków sprzedaży. Uprawnienie dziedziczy ustawienia z uprawnienia właściciela. Nowe uprawnienie pozwala kontrolować możliwość zapisu dokumentu sprzedaży w sytuacjach: sprzedaży po cenie sprzedaży poniżej ceny zakupu, poniżej marży minimalnej, gdy kontrahent ma zakaz sprzedaży, kontrahent przekroczył limit zadłużenia lub ma przeterminowane płatności. Nowe uprawnienie można ustalić na każdym magazynie osobno.

Smart Kasa

 • Powiadomienie przy uruchomieniu programu o przeterminowanej płatności dokumentu kosztowego (domyślnie wyłączone, włączenie w lokalnych opcjach programu)
 • Dodanie terminu płatności w historii operacji finansowych klienta.
 • Możliwość przejścia do edycji dokumentu magazynowego z dokumentu kosztowego
 • W module Kasa dodano funkcję grupowego tworzenia dokumentów kosztowych – funkcja powoduje utworzenie dokumentów kosztowych z dokumentów magazynowych, do których nie ma jeszcze dokumentu kosztowego. Brane są pod uwagę tylko te dokumenty magazynowe, z których można wygenerować dokument kosztowy.
 • Nowe okno edycji wpisów w KPiR – wywołanie z menu Kartoteki – pojawiają się tam tylko wpisy z istniejących powiązań z dokumentami kosztowymi
 • Poprawa wyglądu okna edycji dokumentu KP/KW oraz dokumentów bankowych.
 • W oknie rozliczania kontrahenta zawsze domyślnie zaznaczało się KP. Teraz sposób rozliczenia ustalany jest w momencie wyboru pierwszego dokumentu do rozliczenia. Wówczas z tego dokumentu odczytywana jest informacja czy sposób płatności tego dokumentu jest gotówkowy i w zależności od tego zaznaczane jest rozliczenie poprzez KP lub dokument bankowy.
 • W oknie pozycji sprzedaży dotyczącym dokumentu rezerwacji dodanie nowej zakładki, w której pokazywane są dokumenty magazynowe powiązane z rezerwacją – wydania z magazynu do rezerwacji
 • W oknie rozliczania płatności kontrahenta pokazywanie dokumentów kasowych jako możliwość kompensaty z dokumentami kosztowymi lub sprzedażowymi. Obsługa dwóch przypadków: Przypadek pierwszy gdy wpłacano dostawcy zaliczki, po czym otrzymano fakturę VAT zakupu i należy rozliczyć ją z wcześniej zapłaconych zaliczek, oraz drugi przypadek gdy otrzymywano zaliczki od nabywcy, ale nie wystawiono mu wcześniej faktury zaliczkowej i dopiero po jej wystawieniu można powiązać otrzymane zaliczki z fakturą sprzedażową.
 • Możliwa zmiana rozmiarów okna dokumentu kosztu oraz okna zestawień.
 • Opcja w wyświetlaniu w historii dokumentów kontrahenta (klawisz F9 w oknie listy kontrahentów) powodująca pokazanie również dokumentów niepowiązanych z dokumentami kasowymi (np faktury proforma). Zmieniona lista historii dokumentów z postaci struktury drzewiastej na listę.
 • Wprowadzanie kosztów w module Kasa bez potrzeby definiowania kontrahenta w liście kontrahentów – pozwala na szybkie dodanie incydentalnego kosztu.
 • Import przelewów bankowych z pliku – Jeśli twój bank udostępnia historię rachunku w formacie csv to w programie Smart można teraz taki plik zaimportować, co spowoduje automatyczne rozliczenie zobowiązań, za które wykonano przelewy oraz zadłużeń, za które otrzymano przelewy. Program automatycznie rozpozna i powiąże odpowiedni przelew z odpowiednim dokumentem. Jeśli w tytule przelewu jest podany pełny numer dokumentu oraz kwota przelewu jest taka sama jak kwota tego dokumentu to nastąpi automatyczne jego rozliczenie w programie Smart. Nowa funkcja znajduje się w module Kasa. Aby jej użyć należy w menu Konfiguracja/Lista banków uzupełnić parametry importu danych. W tej chwili obsługiwane są tylko pliki w formacie csv. Jeśli potrzebują Państwo pliki w innym formacie to prosze przesłać przykładowy plik, a w niedługim czasie zostanie udostępniona możliwość importu również tego pliku.
 • Modyfikacja wyglądu okna rozliczenia kontrahenta (dłużnika/wierzyciela) dla modułu Kasa – zmiany kosmetyczne w wyglądzie okna.

Smart Magazyn

 • Możliwość ukrywania poszczególnych zakładek typów dokumentów w liście dokumentów magazynowych
 • W oknie towaru obok pola kodu kreskowego dodano przycisk umożliwiający wygenerowanie kodu kreskowego wg prefiksu ustalonego w parametrach globalnych programu. Kod kreskowy generowany jest w standardzie EAN-13.
 • Dodano możliwość eksportu oraz importu dokumentów magazynowych do plików tekstowych csv/txt. Umożliwi to współpracę z czytnikami kodów kreskowych typu kolektory danych. Dotychczas stosowane pliki z rozszerzeniem .mg nadal są importowane lecz nie można już eksportować w tym formacie. W kolejnych wersjach nastąpi całkowita likwidacja obsługi formatu .mg dlatego należy już eksportować do formatu csv
 • Możliwość utworzenia kosztu z wybranego dok magazynowego (na liście dokumentów magazynowych opcja pod prawym przyciskiem myszy po uprzednim zaznaczeniu dokumentu dla którego można tworzyć dokumenty kosztowe).
 • Na liście podzespołów w danych towaru pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję pobrania listy podzespołów z innego produktu. Ta opcja pozwala na powielanie tych samych receptur w wielu towarach.
 • Na liście etapów produkcji w danych towaru pod prawym przyciskiem myszy dodano opcję pobrania listy etapów produkcji z innego produktu. Ta opcja pozwala na powielanie tych samych etapów produkcji w wielu towarach.
 • Zwiększenie dokładności w polu Ilość z 4 miejsc po przecinku do 8 miejsc po przecinku z liczbą maksymalnie 16 cyfrową.
 • Sprawdzanie powielenia kodu kreskowego przy zapisywaniu danych towaru
 • Dodano nowe okno umożliwiające dokonywanie grupowej modyfikacji towarów. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy klikniętym na zakładce grupy towarowej w liście towarów.
 • Umożliwienie porównywania zawartości dokumentu magazynowego BO ze stanem magazynowym z końca poprzedniego roku – pokazywanie różnic na oknie dokumentu magazynowego BO. W dokumencie BO pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji dodano opcję umożliwiającą wykazanie różnic. Użycie powoduje dodanie na listę pozycji dokumentu BO w kolorze niebieskim, pozycji stanowiących różnicę w stosunku do końca poprzedniego okresu, oraz pokolorowanie na czerwono pozycji, które występują tylko w dokumencie BO, a nie ma ich w bazie poprzedniego roku. Dzięki temu można szybko odnaleźć różnice wprowadzone w bazie poprzedniego roku, a dokonane po otwarciu nowego roku i nie przeniesione do bazy nowego roku. Użycie w nowym roku spowoduje automatyczne odnalezienie bazy poprzedniego roku. Użycie dla baz tego roku i wcześniejszych wymaga dodatkowego wybrania bazy poprzedniego roku.
 • Czas pracy w definiowaniu produkcji w godzinach, minutach i sekundach.
 • Dodanie obsługi jednostki dodatkowej przy dodawaniu podzespołów do towarów
 • Możliwość skopiowania wybranych pozycji dokumentu magazynowego do nowego dokumentu magazynowego (opcja pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji dokumentu magazynowego).
 • Dodano możliwość wydruku dokumentu magazynowego w walucie.
 • Do okna rotacji dodano zakładkę „Rotacja towaru – chronologicznie” (dotychczasowa funkcjonalność okna rotacji) oraz zakładkę „Rotacja towaru w rozbiciu na dostawy”
 • Modyfikacja sposobu tworzenia dokumentów magazynowych do korekt dokumentów sprzedaży – dotychczas zwracając w korekcie towar tworzony był dokument magazynowy WZ z ujemną ilością. Obecnie tworzony do korekty sprzedaży jest dokument magazynowy zawierający ilość wydaną na dokumencie sprzedaży pomniejszoną o ilość korygowaną.
 • We właściwościach towaru w zakładce Podzespoły obliczanie zdolności kompletacji dla wszystkich poziomów i podawanie sumarycznej wielkości (dotychczas obliczenie odbywało się tylko do pierwszego napotkanego poziomu w drzewie podzespołów)

Smart Rabaty

 • Umożliwienie rabatowania kwotowego lub cenowego uzależnionego od sprzedawanej ilości – np ilość >100 to rabat 10%, ilość >200 rabat 20%. Możliwość określania zakresu ilości w której obowiązuje dany rabat lub cena.

Smart Raporty

 • Dwa nowe raporty w module Raporty – dwa zestawienia spisu akcji rabatowych: jedno z podziałem na kontrahentów (w gałęzi Kontrahenci), drugie zestawienie spisu akcji rabatowych z podziałem na towary (w gałęzi Towary).
 • Przygotowanie raportów rejestru VAT do nowych stawek VAT.

Smart Zamówienia

 • Dodany wydruk zamówienia do dostawców w języku angielskim.
 • Zwiększenie dokładności w polu Ilość z 4 miejsc po przecinku do 8 miejsc po przecinku z liczbą maksymalnie 16 cyfrową.

Smart Abonamenty

 • Obsługa 6 stycznia jako dnia nieroboczego dla abonamentów realizowanych w dniu roboczym

Wszystkie moduły

 • Przeniesienie ustalania zaokrągleń w cenach sprzedaży z globalnych parametrów programu do kartoteki towarowej. Teraz w każdym towarze z osobna można ustalać zaokrąglenie ceny sprzedaży. Dotychczasowe ustalanie zaokrąglenia w globalnych parametrach programu będzie pełniło rolę domyślnego ustalania zaokrągleń w przypadku dodawania nowego towaru.
 • Rozbudowa funkcji eksport kontrahentów i towarów. Dodano możliwość wyboru kolejności i rodzaju danych, które są eksportowane do pliku tekstowego. Daje to szersze możliwości importowania w programach zewnętrznych m.in. sklepach internetowych, programach do kolektorów danych itp.
 • Możliwość wyboru jakie dane mają być wysyłane do sklepu internetowego PrestaShop. W konfiguracji w Globalnych parametrach programu dodanie parametru „Wybór danych wysyłanych do sklepu internetowego”.
 • Pola nipu i regonu w oknie danych kontrahenta podświetlają się na czerwono w przypadku niepoprawnej wartości.
 • Nowa opcja w parametrach globalnych – Aktualizowanie danych kontrahenta w czasie importu zamówień ze sklepu internetowego – zaznaczenie (ustawienie domyślne) powoduje, że kolejne (nie pierwsze) zamówienie klienta pobierane ze sklepu internetowego powoduje ponowne pobranie danych klienta ze sklepu i zapisanie w kartotece kontrahenta. Wyłączenie opcji nie aktualizuje danych kontrahenta podczas importu zamówień ze sklepu internetowego.
 • Nowe uprawnienie do zakładki KPiR w sprzedaży i kosztach oraz do nowego okna listy KPiR.
 • W oknie edycji użytkownika dodano opcję blokowania. Zablokowany użytkownik nie jest dostępny na liście użytkowników pokazywanych podczas uruchamiania programu.
 • Przyśpieszenie zapisywania informacji o podzespołach – występowało spowolnienie zapisu podczas dodawania podzespołu do towaru.
 • Do menu Pomoc dodanie informacji o historii zmian programu.
 • Eksport do Excela – nie wykonywany jest eksport nagłówków strony dla stron o numerach większych od 1. Powoduje to uzyskanie lepszego wyglądu w Excelu.
 • Numeracja dokumentów z ustawieniem od 1 każdego nowego miesiąca – usprawnienie polegające na pobraniu numeru z poprzedniego miesiąca w przypadku wystawienia dokumentu w nowym miesiącu, ale z datą z poprzedniego miesiąca. Wtedy pobierany będzie największy numer dokumentu spośród nieanulowanych dokumentów poprzedniego miesiąca, powiększany o 1 i używany w tak tworzonym dokumencie.
 • Modyfikacja procedury zakładania nowego roku – dodanie opcji usuwania lub pozostawiania starych dokumentów w bazie nowego roku
 • Usprawnienie edycji pól liczbowych
 • W wersji wielooddziałowej umożliwienie umieszczenia bazy konfiguracyjnej na innym serwerze SQL niż baza magazynu. Daje to możliwość skorzystania z hostingu serwerów SQL.
 • Możliwość zawężenia definicji wydruku do pojedyńczego lub wielu magazynów
 • W liście definicji wydruków pokazano dodatkowe kolumny z domyślną drukarką i domyślną ilości kopii
 • Eksport do Rachmistrza
 • Kolejkowanie danych wysyłanych do sklepu internetowego – dane o towarach nie są już wysyłane bezpośrednio przy każdej zmianie, ale są grupowane w paczki i wysyłane do sklepu w określonych odstępach czasu. W menu Program można wywołać tą funkcję wysyłania danych i ustawić przedział czasu na ponowienie wysyłki.
 • Eksport towarów do sklepów internetowych typu osCommerce – Wysyłane są nazwa towaru, skrót towaru, opis, cena detaliczna burtto i ilość. Ilość jest przesłana na bieżąco po zmianie stanu magazynowego. Eksport towarów do sklepu możliwy jest do wykonania z menu Konfiguracja. Wcześniej jednak należy w menu Konfiguracja/Globalne parametry wybrać grupy towarowe do eksportu towarów.
 • W ustawieniach banku dodano opcje importu z plików csv.
 • Dodano możliwość deaktywacji poszczególnych walut w liście walut. Waluty nieaktywne nie będą dostępne do wyboru w czasie wystawiania dokumentów.
 • Nowy typ parametru – link – umożliwia wstawienie linku do pliku z dysku. W liście parametrów danego objektu (np w towarze) kliknięcie dwukrotne myszą w parametr otwiera plik w programie skojarzony z rozszerzeniem tego pliku. Działa również na link do strony www – w tym przypadku link otwierany jest w przeglądarce internetowej. W efekcie umożliwia to przypisanie do tworzonych dokumentów innych dokumentów z dysku np załączniki do umów, projektów itp.
 • Możliwość kopiowania wartości parametrów pozycji dokumentu sprzedaży do parametrów pozycji dokumentów magazynowych w sytuacji przenoszenia lub kopiowania dokumentu sprzedaży do dokumentu magazynowego. W tym celu w definicji parametru pozycji dokumentu sprzedaży dodano opcję „Wartość inicjacyjna z parametru pozycji dok. magazyn.” co umożliwia skojarzenie jednego parametru pozycji dokumentu sprzedaży z innym parametrem pozycji dokumentu magazynowego.
 • Zestawienie „Towary – Wartość magazynu syntetycznie” zmieniło nazwę na „Towary – wartość magazynu”
 • Dotychczasowe zestawienie „Towary – spis z natury” zmieniło nazwę na „Towary – Informacje”
 • Zestawienie „Towary – Wartość magazynu analitycznie” zmieniło nazwę na „Towary – spis z natury”
 • Zestawienie „Towary – Stany magazynowe” zmieniło nazwę na „Towary – Informacje”
 • Dodano przycisk Zestawienia do grupy przycisków w oknie głównym pomiędzy przyciskiem Rotacja a Sprzedaż. Kliknięcie w nowym przycisk wykonuje to samo co kliknięcie w menu Zestawienia
 • Uzupełnienie informacji w pomocy kontekstowej
 • W trakcie dodawania nowego kontrahenta znajdowanie miasta i ulicy na podstawie wpisanego kodu pocztowego (aktualna lista kodów pocztowych i powiązana z nimi lista miejscowości została pobrana ze strony internetowej poczty polskiej). W związku z tą zmianą zmieniono układ pól wprowadzania danych w oknie właściwości kontrahenta przesuwając pola kod i miasto nad pole ulicy.

Nowości w wersji 2.82

Smart SPRZEDAŻ

 • W danych kontrahenta uzupełnianie miasta i ulicy na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego
 • Możliwość ustalania uprawnień na poszczególne rodzaje dokumentów sprzedaży dla konkretnego użytkownika
 • Automatyczne zaokrąglanie cen sprzedaży – do wyboru: brak (tak jak do tej pory), do pełnych złotych w cenie netto, do dziesiątych złotych w cenie netto, do 5 groszy w cenie netto, do 50 groszy w cenie netto , do pełnych złotych w cenie brutto, do dziesiątych złotych w cenie brutto, do 50 groszy w cenie brutto, do 5 groszy w cenie brutto. Dotyczy wszystkich towarów/usług w walucie PLN. Włączane w globalnych opcjach programu.
 • W opcjach dokumentu sprzedaży dodanie opcji ‚VAT liczony od marży’. Gdy ustawione na TAK to wartość podatku VAT w zestawieniu VAT sprzedaży i raporcie rejestru VAT sprzedaży liczona jest od różnicy ceny sprzedaży i ceny zakupu, różnica ta również wprowadzana jest automatycznie do KPiR.
 • Pokazanie parametrów pozycji dokumentu sprzedaży w oknie właściwości dokumentu sprzedaży w liście pozycji
 • Zmiana typu dokumentu sprzedaży rozszerzona o wybór typu dokumentu magazynowego. Po wybraniu typu dokumentu magazynowego dokument sprzedaży jest usuwany a w jego miejsce tworzony jest dokument magazynowy. Możliwość zamiany dokumentu sprzedaży na dokument magazynowy dotyczy tylko tych dokumentów sprzedaży dla których nie jeszcze utworzono dokumentu magazynowego.
 • Zmiana w oknie dokumentu sprzedaży w zakładce Dokumenty magazynowe – Nazwa przycisku „Utwórz dok. sprzedaży z dokumentu magazynowego” zmieniona na „Dodaj pozycje dokumentu”, przycisk żółtego plus zmieniony na „Dodaj dokument bez pozycji”.
 • W oknie dokumentu sprzedaży w zakładce Dokumenty magazynowe dodanie przycisku „Dodaj pozycje dokumentu i scalaj” – powoduje dodanie dokumentu magazynowego (WZ) i scalenie pozycji z już istniejącymi na dokumencie sprzedaży – w ten sposób można dodać kilka dokumentów magazynowych, a powtarzające się towary zostaną scalone do jednej pozycji (ilości zsumowane, cena uśredniona). Dodane dokumenty magazynowe ulegają automatycznemu anulowaniu, a po zapisie dokumentu sprzedaży tworzy się nowy dokument magazynowy zawierający scalone pozycje z dodanych dokumentów magazynowych.
 • W trakcie tworzenia dokumentów sprzedaży możliwość wykluczenia usług w tworzonych automatycznie do nich dokumentach magazynowych
 • Kartoteka towaru, zakładka Ceny – pole zatytułowane „Utrzymuj stałe” – „ceny sprzedaży/marże %/marże kwotowe” nie było zapamiętywane w każdej kartotece.
  Obecnie wartość tego pola jest zapisywana w każdej kartotece towaru osobno. Ponad to ustawienia aby utrzymywać stałe marże procentowe lub kwotowe będzie powodowało, że ceny sprzedaży będą automatycznie zmieniane w ślad za zmieniającą się ceną od której liczona jest marża (np gdy od ceny zakupu towaru to utrzymywana będzie stała marża w ślad za zmianą ceny zakupu i ceny sprzedaży będą dostosowywane do tej marży).
  Domyślne ustawienie tego pola po aktualizacji programu do tej wersji to utrzymywanie stałej ceny sprzedaży czyli ceny nie będą się zmieniać w ślad za ceną zakupu. Przestawienie na utrzymywanie stałej marży i ustawienie marży w towarze spowoduje, że cena sprzedaży będzie modyfikowana wraz z modyfikacją ceny zakupu.
 • Kartoteka kontrahenta, zakładka Zakupy – usystematyzowanie funkcjonalności i usunięcie trudnych w konfiguracji opcji aktualizacji cen sprzedaży. Pozostawiono widełki cenowe, wybór którą cenę sprzedaży aktualizować i ustalanie marż na grupach towarowych.
 • Rabat dla handlowca naliczany od ceny jaką ma handlowiec ustawioną w swojej kartotece (dotychczas rabat był naliczany od ceny ustawionej w kartotece nabywcy).
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży i w oknie pozycji dokumentu magazynowego w momencie dodawania towaru do dokumentu pokazywanie z jakiej akcji rabatowej jest rabat

Smart MAGAZYN

 • Możliwość ustalania uprawnień na poszczególne rodzaje dokumentów magazynowych dla konkretnego użytkownika
 • Utrzymywanie ceny w walucie w dokumencie magazynowym (do tej pory wprowadzenie dokumentu magazynowego w walucie przeliczało go na PLN przy pierwszym zapisie)
 • Pod prawym przyciskiem myszy w liście pozycji dokumentu magazynowego dodano opcję „Grupowa zmiana rabatów”. Opcja dostępna tylko w dokumentach magazynowych, w których domyślną ceną jest cena sprzedaży. Opcja umożliwia podnoszenie, obniżanie rabatów oraz zerowanie rabatów dla zaznaczonych pozycji dokumentu magazynowego.
 • W liście dokumentów magazynowych dodano opcję ukrywania dokumentów powiązanych ze sprzedażą. Włączenie ukrywa dokumenty, do których istnieje już dokument sprzedaży.
 • Rozbudowa zestawienia ‚Towary – Wartość magazynu syntetycznie’ – pokazywany jest wykaz dokumentów magazynowych w podanym okresie analizy. W związku z tym prezentowany jest stan magazynu na początku okresu, następnie pokazywany jest wykaz dokumentów w podanym okresie w ujęciu wartościowym wg cen zakupu (grupowanie po nazwie typu dokumentu magazynowego), następnie pokazywany jest stan na koniec okresu. Dodatkowo uwidoczniono ilość która jest tylko przydatna gdy zawężamy wydruk do jednego towaru – wtedy widać ile było tego towaru na początku okresu, na jakich dokumentach wydano go, na jakich przyjęto i wreszcie jaki był stan tego towaru na koniec okresu.
 • Rozbudowa zestawienia ‚Deklaracja kosztu własnego sprzedaży’ – pokazywany jest wykaz towarów sprzedanych w okresie i dla każdego z nich podawany jest koszt sprzedaży. Lista grupowana jest po nazwie towaru.
 • Pokazanie parametrów pozycji dokumentu magazynowego w oknie edycji dokumentu magazynowego w liście pozycji
 • W oknie właściwości towaru przy definiowaniu podzespołów do produkcji możliwość określenia, z którego magazynu będzie wydawany surowiec do produkcji. Dzięki temu można wykonywać produkcję w jednym magazynie (np. magazynie produkcji) a od razu przyjmowany jest gotowy produkt na inny magazyn (np. magazyn wyrobów gotowych). W przypadku produkcji wieloetapowej kolejne etapy produkcji czerpią informację o magazynie na jaki należy przyjąć półfabrykat z etapu nadrzędnego np. wyrób gotowy A w magazynie 1 powstaje z półfabrykatu B w magazynie 2, a z kolei B powstaje z surowca C w magazynie 3. Powoduje to powstanie dokumentu wydania surowca C w magazynie 3, przyjęcia półfabrykatu B w magazynie 2, następnie wydania półfabrykatu B z magazynu 2 i przyjęcia produktu gotowego A w magazynie 1.
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego dodanie pola wyboru rabatu. Pole pokazuje się gdy domyślna cena w dokumencie magazynowym jest cena sprzedaży (hurtowa, detaliczna, specjalna 1, specjalna 2 lub pobierana z ustawień kontrahenta).
 • Dodanie możliwości regulacji wielkości czcionki w wydruku dokumentu magazynowego. Regulacja dotyczy tabeli z pozycjami towarowymi.

Smart KASA

 • W oknie listy kosztów dodanie kolumny wartości netto.

Smart ZAMÓWIENIA

 • Możliwość ustawienia domyślnej ilości w trakcie ręcznego tworzenia zamówienia do dostawcy – w ustawieniach zamówienia do dostawcy dodano opcję „Domyślna ilość na pozycjach zamówienia”.
 • Grupowe generowanie zamówień do dostawców – dodano do menu pod przyciskiem Zamówienia – opcja dostępna również z listy kontrahentów
 • W liście zamówień do dostawców kolorowanie na czerwono daty dostawy gdy przekroczono termin dostawy (dotyczy tylko zakładki „Zamówienia w drodze”)
 • W oknie pozycji zamówienia do dostawcy pokazanie wyliczonych przez system propozycji zamówienia

Smart RAPORTY

 • Nowy raport „Informacje o podatkach” w module Raporty. Informuje o kwotach wymaganych do wypełnienia w deklaracji VAT-7 oraz comiesięcznych zaliczkach na podatek dochodowy. Raport wylicza podatek wg skali (zasady ogólne) oraz liniowo 19%. W zwarty sposób prezentuje informacje konieczne do corocznego przekazania do PIT36 lub PIT36L. Dzięki możliwości wyboru sposobu opodatkowania można przeanalizować jakie zaliczki płacilibyśmy będąc na liniowym, a jakie na zasadach ogólnych i kiedy przestałoby się opłacać być na tym drugim. Raport zbiera i prezentuje narastająco w cyklach miesięcznych informacje z wpisów KPiR, rejestru VAT sprzedaży krajowej, rejestru VAT zakupu krajowego.
 • Dodanie filtrowania raportów i zestawień po parametrach zdefiniowanych przez użytkownika. Dodano obsługę parametrów towarów w filtrach Spisu z natury oraz raportu obrotów na magazynie. Od tej wersji możliwe będzie dodanie do filtrów raportów i zestawień również innych rodzajów parametrów.
 • Dodano zestawienie różnic kursowych
 • Raport „Obroty z kontrahentami miesięcznie” – dodania pokazywania obrotów ilościowych

Smart Rabaty

 • W akcjach rabatowych możliwość ustalania indywidualnej ceny sprzedaży (dotychczas tylko była możliwość ustalania rabatu).

Pozostałe zmiany

 • Pomoc kontekstowa w postaci dymków (wyłączana w prawym górnym rogu aplikacji) – zastąpienie dotychczasowej pomocy kontekstowej pokazywanej w osobnym oknie.
 • Przyspieszenie komunikacji ze sklepem internetowym PrestaShop.

Nowości w wersji 2.81

Smart SPRZEDAŻ

 • Import sprzedaży z kasy fiskalnej Posnet Bingo (patrz przycisk operacje w Dokumencie sprzedaży)
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży pokazywanie marży/narzutu kwotowo, a pod przyciskiem Operacje wyliczenie średniej marży i narzutu przypadającej na cały dokument również procentowo i kwotowo.
 • W przypadku rezerwacji produktu składającego się z podzespołów istnieje również możliwość rezerwacji tych podzespołów
 • We właściwościach towaru wskazywanie, która cen sprzedaży jest poniżej marży/narzutu minimalnego poprzez podświetlenie tła marży/narzutu na kolor czerwony
 • We właściwościach towaru w zakładce Rezerwacje pokazanie informacji o tym do jakiego towaru jest rezerwacja (może być rezerwacja podzespołów, a wtedy w podzespole pokazuje jaki towar zarezerwowano)
 • We właściwościach towaru w zakładce Ceny mechanizm obliczania cen sprzedaży z cen podzespołów
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży w momencie dodawania towaru do dokumentu pokazywanie z jakiej akcji rabatowej jest rabat
 • Dodanie możliwość usuwania wszystkich towarów z dokumentu sprzedaży powiązanych w wybranym dokumentem magazynowym
 • Połączenie ze sklepem internetowym PrestaShop – import zamówień ze sklepu internetowego PrestaShop do modułu Sprzedaż

Smart MAGAZYN

 • Pole ilość w opakowaniu (z właściwości towaru) zostało zmienione na Przelicznik oraz dodano nowe pole ‚Jednostka dodatkowa’
 • Możliwość ręcznego tworzenia dokumentu BO (dopuszczalne jedno BO na magazyn)
 • Możliwość anulowania dokumentu BO
 • Opcja umożliwiająca wyłączenie kontroli stanów magazynowych poniżej zera
 • Na liście towarów pokazanie towarów poniżej stanu minimum z czerwonym znakiem
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego gdy jest wybrany kontrahent i domyślne ceny w dokumencie to ceny sprzedaży to w momencie dodawania towaru do dokumentu pokazywanie z jakiej akcji rabatowej jest rabat
 • Dodanie stawki roboczogodziny w oknie właściwości towaru w edycji etapu produkcji
 • Dodanie stawki roboczogodziny w oknie pozycji dokumentu magazynowego w zakładce „Realizacja etapów produkcji”
 • Możliwość ustalania domyślnej ilości wprowadzanej do pozycji dokumentu magazynowego w trakcie jego tworzenia – do wyboru 1 (tak jak do tej pory) albo aktualny stan magazynowy
 • Możliwość blokady jednostki dodatkowej lub podstawowej w oknie pozycji dokumentu magazynowego. W tym celu dodano dodatkowe ustawienie w konfiguracji dokumentu magazynowego
 • Dodanie możliwości regulacji wielkości czcionki w wydruku dokumentu magazynowego. Regulacja dotyczy tabeli z pozycjami towarowymi.

Smart KASA

 • Grupowe usuwanie dokumentów KP i KW
 • W oknie listy dokumentów bankowych usunięcie zakładki Bank-wpłaty i przeniesienie dotychczasowych danych do zakładki Bank-przelewy gdy w dokumencie bankowym był kontrahent lub do zakładki Bank-wpłaty gdy go nie było
 • W oknie listy dokumentów bankowych zmiana nazwy zakładki Bank-przelewy na Bank-obciążenia
 • Usunięcie wyboru kasy z okna tworzenia dokumentu bankowego
 • Grupowe zatwierdzanie dokumentów gotówkowych i bankowych
 • Grupowe anulowanie i usuwanie dokumentów bankowych

Smart ZAMÓWIENIA

 • Obsługa jednostek dodatkowych w oknie pozycji zamówienia do dostawcy
 • Modyfikacja wydruku zamówienia – dodanie kolumn pokazujących ilość i jednostkę alternatywną
 • Możliwość dodawania pozycji zamówienia do dostawcy w cenach katalogowych
 • Dodanie kolumn wyświetlających parametry zamówień do dostawcy w oknie listy zamówień do dostawców
 • Dodanie filtrowania w oknie listy zamówień do dostawców
 • Przed wygenerowaniem zamówienia do dostawcy na podzespoły pokazuje tabelkę z pozycjami brakującymi, które należy zamówić, a potem dopiero po potwierdzeniu tworzy zamówienie do dostawcy
 • Grupowa zmiana ilości w dokumencie zamówienia do dostawcy

Smart RAPORTY

 • Dodanie raportu „Analiza produkcji” przedstawiający wydane materiały do danej produkcji oraz wykonaną i niewykonaną robociznę i jej koszt w powiązaniu z pracownikami
 • Dodanie raportu „Robocizna w produkcji” przedstawiający za podany okres ilość czasu pracy i koszt robocizny w rozbiciu na pracowników

Smart ABONAMENTY

 • Pokazywanie adresu kontrahenta na liście abonamentów

Pozostałe zmiany

 • Raport spisu z natury w formie tabelki – możliwość wybierania kolumn jakie mają być pokazane w spisie
 • W konfiguracji wydruków pokazywanie informacji gdy przypisana wcześniej drukarka do wydruku obecnie nie istnieje
 • Dodanie wysuwania szuflady dla drukarek fiskalnych ELZAB OMEGA i FP600
 • Przy przełączeniu z kategorii produktu z usługi na towar następuje przeliczenie stanów magazynowych tego produktu
 • Grupowe ustalanie zaokrągleń do dziesiątych groszy lub do liczb całkowitych w cenach sprzedaży
 • Grupowe ustalanie cen katalogowych
 • Wygaszanie wyświetlacza drukarki Elzab 20 sekund po wydruku
 • SHIFT+Enter na pozycjach dokumentów otwiera okno właściwości towaru
 • W wersji z licencją oddziałową można wywołać okienko pokazujące ilość aktualnie wykorzystywanych licencji
 • Znak minus przed podaniem kodu kreskowego wywołuje storno pozycji
 • Rozszerzenie uprawnień o możliwość blokowania uprawnienia dla wybranego wydruku (wcześniej tylko całą grupę wydruków pod dany szablon można było blokować)
 • Modyfikacja wydruku Towary – Zapotrzebowanie/Nadwyżki – zmiana nazwy na Towary – Stany magazynowe, dodanie nowych kolumn i dodatkowych filtrów wywołujących to zestawienie
 • Możliwość wyszukiwania w listach bez konieczności używania polskich liter (dodano lokalny parametr w konfiguracji)
 • W oknie właściwości kontrahenta dodano przyciski umożliwiające dzwonienie przez Skype do kontrahenta lub wysłanie e-maila na adres kontrahenta
 • Połączenie ze sklepem internetowym PrestaShop – eksport towarów do sklepu internetowego PrestaShop

Nowości w wersji 2.80

Smart SPRZEDAŻ

 • Pozycje w liście dokumentów sprzedaży pojawią się czerwoną czcionka gdy termin płatności dokumentu został przekroczony.
 • Na wydruku faktury dodanie kwoty udzielonego rabatu (opcja aktywna gdy jest rabat i włączono pokazywanie kolumny rabatu na wydruku).
 • Nowe możliwości w wydruku korekty dokumentu sprzedaży (dodano możliwość definiowania kolumn oraz obsługę parametrów towarów).
 • Możliwość zablokowania opcji wydawania towaru bez skutku magazynowego (opcja ustawiana w definicji typu dokumentu).
 • Eksport dokumentu sprzedaży blokuje jego edycję dla użytkowników nie posiadających uprawnienia właściciela.
 • Obsługa kodów kreskowych GTIN-13 dla towarów o zmiennej ilości(w kodzie kreskowym znajduje się ilość/waga).
 • W kartotece towaru dodano miejsce na wpisanie ceny katalogowej, od której można ustalać marżę/narzut.

Smart MAGAZYN

 • W kartotece towaru w zakładce Podzespoły dodanie nowego widoku listy podzespołów w postaci drzewa wzajemnych powiązań. Dodano również widok pokazujący zastosowania podzespołu czyli listę towarów, w których podzespół jest użyty.
 • Na wydruku dokumentu magazynowego dodano możliwość pokazywania zawartości dokumentów powiązanych. Lista pogrupowana jest po nazwie towaru, tak że widać sumaryczną ilość towaru na dokumentach powiązanych.
 • Na wydruku dokumentu magazynowego dodano pokazywanie podzespołów wchodzących w skład towarów z dokumentu magazynowego.
 • Grupowa edycja cen jednostkowych pod prawym przyciskiem myszy w oknie dokumentu magazynowego.
 • Możliwość ustawienia dowolnego typu dokumentu magazynowego tak, aby obliczał ceny z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
 • W oknie dokumentu magazynowego dodanie opcji „Ceny jednostkowe brutto, VAT od cen brutto” – gdy jest zaznaczona VAT jest liczony od wartości brutto pozycji, w przeciwnym wypadku od wartości netto pozycji (opcja przydatna przy wprowadzaniu PZ po to, aby wartość dokumentu zgadzała się z wartością faktury zakupu).
 • Obsługa kodów kreskowych GTIN-13 dla towarów o zmiennej ilości(w kodzie kreskowym znajduje się ilość/waga).
 • W kartotece towaru dodano miejsce na wpisanie ceny katalogowej, od której można ustalać marżę/narzut.

Smart KASA

 • W liście dokumentów kosztowych dodano opcję umożliwiająca kopiowanie dokumentów – przydatne przy powtarzalnych kosztach np. abonament telefoniczny. Na liście dodatkowo uwidoczniono daty zakupu oraz płatności.
 • Czerwona czcionka w liście dokumentów kosztowych informuje o tym, że termin płatności za dany koszt został przekroczony.
 • W oknie dokumentu kosztowego dodanie nowych opcji: odliczenie od dochodu, odliczenie od podatku dochodowego, środek trwały. W zależności od ustawień można zaliczyć wydatek do odpowiedniej kategorii, a to pozwoli na wykonanie raportu informującego o podatkach do zapłaty.

Smart ZAMÓWIENIA

 • W dokumencie zamówienia do dostawcy dodano możliwość grupowej edycji cen jednostkowych (pod prawym przyciskiem myszy na liście pozycji zamówienia).
 • W liście dokumentów zamówień dodanie opcji scalania zamówień – z wielu zaznaczonych zamówień tworzy nowe ze zsumowanymi ilościami.
 • Dodanie opcji tworzenia zamówienia na podstawie braków w podzespołach – opcja dostępna z poziomu listy towarów. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w towar, który zawiera podzespoły. Użycie opcji stworzy zamówienia do dostawcy na brakujące w magazynie podzespoły towaru do odpowiednich dostawców (określenie którego dostawcę wybrać jest rozpatrywane poprzez odnalezienie ostatnio wykonanego zamówienia lub zamówienia w drodze na dany podzespół).
 • Dodanie funkcji optymalizacji zamówienia, która zmniejsza/usuwa z zamówienia pozycje dostępne w magazynie (pod prawym przyciskiem myszy na liście zamówień).

Smart RAPORTY

 • W filtrach raportów dodanie wielowyboru – poprzednio za pomocą rozwijanych pól wyboru można było wybrać jedną wartość teraz w wielu przypadkach można zaznaczyć kilka wartości (np kilka magazynów lub kilka typów dokumentów).
 • Dodano 2 nowe raporty dotyczące produkcji: pierwszy dotyczący specyfikacji receptur czyli lista podzespołów wchodzących w dany towar oraz lista etapów produkcji i grup pracowników potrzebna do wykonania produktu wraz ze specyfikacją czasu pracy na poszczególnych etapach produkcji.

Smart RABATY

 • Dodano funkcje umożliwiające tworzenie akcji rabatowych – dodano możliwość zakładania rabatów ograniczonych czasowo (podaje się od kiedy i do kiedy obowiązują). Dodatkowo można udzielić rabatu na dowolny towar (poprzednio tylko na grupy towarowe). Dodatkowo można w łatwy sposób udzielić rabatu od razu na całą podgrupę kontrahentów.

Smart ABONAMENTY

 • Nowy moduł umożliwiający seryjne wystawianie dokumentów sprzedaży oraz seryjne tworzenie dokumentów kosztowych. Z jednej strony można prowadzić obsługę abonamentów czyli powtarzalnych sprzedaży usług dla konkretnych kontrahentów, z drugiej strony można generować automatycznie powtarzalne dokumenty kosztowe np. czynsz, opłaty ZUS, a nawet odpisy amortyzacyjne. Jednak przede wszystkim jest to moduł dla wszystkich tych, którzy w powtarzalnych okresach np. co miesiąc muszą wystawić takie same dokumenty sprzedaży usług. Dodatkowo Abonamenty współpracują z modułem Magazyn dzięki temu można np. co miesiąc automatycznie wystawiać faktury dla wszystkich klientów. którym wystawiono WZ ale jeszcze go nie zafakturowano (dla wszystkich co nie przestrzegają ustawowego terminu 7 dni od WZ będzie to przydatna opcja).

Pozostałe zmiany

 • Dodanie opcji ustawiania lewego marginesu w wydrukach (w niektórych przypadkach wydruki są przesunięte zbyt do lewej krawędzi i za pomocą tej opcji można wyśrodkować wszystkie wydruki).
 • Dodano funkcje eksportu dokumentów sprzedaży i zakupu do programu Rachmistrz
 • W kartotece towaru pokazanie ilości na zamówieniu do dostawcy.
 • Jeśli mają Państwo program pracujący w wersji oddziałowej i zaistniała konieczność szybkiej aktualizacji programu na wszystkich stanowiskach w oddziale, to dodano parametr globalny umożliwiający ustalanie katalogu do aktualizacji oprogramowania. Po wpisaniu ścieżki do wspólnego katalogu dla wszystkich komputerów w oddziale użycie funkcji w menu Pomoc/Aktualizacja oprogramowania spowoduje udostępnienie nowej wersji programu od razu na wszystkich stanowiskach komputerowych tuż po aktualizacji tylko na jednym z nich.
 • Kiedy kliknie się w pole do wpisywania dat pojawi się małe okienko kalendarza ułatwiające szybkie ustalenie daty.
 • Rozbudowa funkcji odzyskiwania baz danych – teraz nie trzeba szukać pliku archiwum na dysku, ale pojawia się lista, z której wybiera się archiwum z odpowiednią datą.
 • Powiększenie do 30 znaków pól danych kontaktowych w kontrahencie, kodu kreskowego towaru do 40 znaków oraz skrótu towaru do 30 znaków.
 • Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży lub dokumentu magazynowego pokazują się czerwone, pulsujące podpowiedzi informujące w co należy kliknąć (pomoc dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę z programem).
 • Możliwość sprzedaży z inną stawką niż przyjęcie towaru na magazyn (poprzednio też można było, ale trzeba było za każdym razem zmieniać stawkę ręcznie). W kartotece towaru ustalamy stawkę sprzedaży, a w ustawieniach PZ ustawiamy aby stawka VAT była brana z poprzedniego PZ.

Nowości w wersji 2.71

Wszystkie moduły

 • Wbudowanie w program ręcznego aktualizatora programu (menu Pomoc/Aktualizacja oprogramowania) – umożliwia sprawdzenie czy jest dostępna
  nowsza wersja programu Smart oraz ściąga aktualizację programu z internetu i udostępnia na wszystkie stanowiska jeśli program pracuje w sieci
  lokalnej
 • Powiększenie pola jednostka w kartotece towaru do 15 znaków
 • Możliwość grupowego podnoszenia lub obniżania cen sprzedaży towarów o podaną wartość wyrażoną w zł
 • Możliwość grupowego ustawiania cen sprzedaży na konkretną wartość w zł
 • „Wyświetlaj zakładki jako przyciski” nowa opcja pod prawym przyciskiem myszy na zakładkach grup towarowych, podgrup kontrahentów, typów
  dokumentów sprzedaży i typów dokumentów magazynowych. Nowa opcja blokuje dodatkowo zmianę sortu zakładek po ich kliknięciu.
 • Zmiany w uprawnieniach – podział uprawnień do czytania oraz do zapisywania dla dokumentów sprzedaży, magazynowych, zamówień do dostawcy.
 • Zablokowanie możliwości usunięcia zdefiniowanego przez użytkownika parametru w sytuacji gdy jest on ustawiony do pokazywania na jakimś
  wydruku.

Smart Magazyn

 • Na dokumentach WZ informowanie o przekroczonym limicie sprzedaży wynikającym z ustawionego limitu w danych kontrahenta
 • Opcja służąca do przenoszenia pozycji z jednego dokumentu magazynowego do innego dokumentu magazynowego została wzbogacona o
  możliwość przenoszenia pozycji do dokumentów między-magazynowych MW i MP.
 • W ustawieniach dokumentów wydania z magazynu dodano konfigurowanie sposobu ustalania stawki VAT na dokumencie magazynowym: z kartoteki
  towaru (tak jak dotychczas) lub z dokumentu przyjęcia na magazyn (opcja ta działa kiedy wycena magazynu nie jest wg cen średnich a zatem
  prowadzona jest ewidencja dostaw i wówczas nowa opcja umożliwia ustalenie takiej samej stawki VAT w wydaniu jaka była na przyjęciu towaru na
  magazyn)
 • Dodanie pokazywania parametrów pozycji dokumentu oraz towaru na wydruku dokumentu magazynowego w jednej linii (dotychczas parametry
  pozycji dokumentów oraz parametry towarów były prezentowane w drugiej linii tuż pod pozycją dokumentu. Nowe ustawienia umożliwiają skrócenie
  wydruku dokumentu magazynowego drukowanego wraz z parametrami).
 • W przypadku wyceny wartości magazynu wg FIFO lub LIFO dodano możliwość ręcznego określania, z którego przyjęcia wydać towar (domyślnie
  działa ustawienie globalne FIFO/LIFO, które w razie potrzeby można modyfikować w trakcie wystawiania dokumentu magazynowego).
 • Funkcjonalność umożliwiająca powiązanie dokumentów magazynowych ze sobą została rozszerzona o możliwość powiązania również dokumentów
  między-magazynowych
 • Dodanie wyświetlania parametrów towarów w liście towarów. Możliwe jest również wyszukiwanie po tych parametrach
 • W kartotece towaru zmiana nazwy zakładki z Zapasy na Uwagi. Z byłej zakładki Zapasy przeniesienie pól stanów alarmowych i zapotrzebowania oraz
  nadwyżek do zakładki Stany magazynowe
 • Skalowalne okno kartoteki towaru oraz dodanie funkcji dołączania zdjęcia produktu

Smart Zamówienia

 • Funkcjonalność automatycznego generowania zamówień do dostawców poszerzono o opcję ustalania ceny pozycji zamówienia na podstawie
  ostatniego zamówienia do dostawcy
 • Grupowe usuwanie pozycji z zamówienia do dostawcy – przy użyciu przycisku CTRL można zaznaczyć kilka pozycji zamówienia, a następnie je
  usunąć
 • W ustawieniach zamówień do dostawcy dodano opcję do określania domyślnego statusu dla zamówienia rozbieżności tworzonego automatycznie w
  przypadku modyfikowania zamówienia w drodze
 • Dodanie możliwości definiowania parametrów dokumentów zamówień do dostawcy oraz możliwość pokazania tych parametrów na wydruku
  zamówienia do dostawcy
 • Możliwość określania waluty w oknie zamówienia do dostawcy
 • W polu ilości towaru na zamówieniu do dostawcy istnieje możliwość wprowadzenia wartości z czterema miejscami po przecinku, a w przypadku zamówień walutowych również cztery miejsca po przecinku w polu cena zakupu.
 • Dodanie daty dostawy do okna zamówienia do dostawcy

Smart Sprzedaż

 • W oknie wpłaty gotówkowej (wyświetlanej po zapisie dokumentu sprzedaży) pokazanie hipotetycznego numeru KP oraz dodanie opcji „Pozostała
  kwota została opłacona na konto bankowe” powodującej rozliczenie pozostałej płatności w formie przelewu
 • Dla dokumentu sprzedaży rozliczającego zaliczkę na wydruku paragonu fiskalnego drukowana była pozycja „Rozliczenie zaliczki” niezależnie od
  ilości pozycji rozliczających zaliczkę. Teraz jeśli będzie istniała tylko jedna pozycja rozliczająca zaliczkę (pozycja towarowa) wówczas zamiast stałego
  tekstu „Rozliczenie zaliczki” na paragonie fiskalnym będzie drukowana nazwa towaru rozliczającego zaliczkę.
 • Dodanie pokazywania parametrów pozycji dokumentu sprzedaży oraz parametrów towarów na wydruku dokumentu sprzedaży w jednej linii
  (dotychczas parametry pozycji dokumentów sprzedaży oraz parametry towarów były prezentowane w drugiej linii tuż pod pozycją dokumentu
  sprzedaży. Nowe ustawienia umożliwiają skrócenie wydruku dokumentu sprzedaży drukowanego wraz z parametrami).
 • Przy ponownym dodaniu towaru do dokumentu sprzedaży program informuje podobnie jak w dokumencie magazynowym, że towar został już
  dodany do dokumentu i w razie akceptacji umożliwia ponowne dodanie tego samego towaru jako następnej pozycji w dokumencie sprzedaży.
 • Możliwość edytowania jednostek na pozycji dokumentu sprzedaży
 • W kartotece towaru dodanie zakładki Rezerwacje gdzie pokazywana jest aktualna lista rezerwacji wykonanych w module Sprzedaż
 • Dodano wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów, w oknie dokumentu sprzedaży dodano zakładkę umożliwiającą wykonanie wpisu w księdze
 • W menu Zestawienia dodano wydruk Księgi Przychodów i Rozchodów

Smart Kasa

 • W oknie kosztu dodano zakładkę umożliwiającą wykonanie wpisu w KPIR
 • W oknie kosztu dodano zakładkę pokazującą wszystkie wykonane rozliczenia do kosztu

Smart Raporty

 • Dodanie wykresu sprzedaży w module Raporty
 • Dodanie obsługi uprawnień do zestawień i raportów (ustawianie w oknie danych użytkownika programu menu Konfiguracja/Użytkownicy i
  uprawnienia/Modyfikowanie użytkowników i uprawnień)

Nowości w wersji 2.70

Wszystkie moduły

 • Możliwość wyboru pomiędzy bazą danych plikową MS ACCESS a MS SQL 2000 lub MS SQL 2005
 • Funkcja umożliwiająca migrację z dotychczasowej bazy danych MS ACCESS do bazy danych MS SQL 2000/2005
 • Zmiany w licencjonowaniu poprzez podział oprogramowania Smart System na wersję oddziałową i zwykłą. Wersja oddziałowa umożliwiająca dostęp do bazy danych przez internet, wersja zwykła umożliwia dostęp do bazy danych po sieci lokalnej w systemie plikowym (dotychczasowe rozwiązanie)
 • Ceny licencji wersji oddziałowej zgodnie z nowym cennikiem.

Smart Sprzedaż

 • Możliwość wydania towaru do dokumentu sprzedaży z wielu magazynów. W tym celu w oknie pozycji dokumentu sprzedaży umożliwiono dokonanie wyboru magazynu, z którego ma nastąpić wydanie towaru. Dzięki tej funkcji nie trzeba przenosić towaru do magazynu, z którego wykonuje się sprzedaż tylko w tle wykonywane jest przesunięcie towaru na magazyn sprzedażowy, a następnie tworzony jest na nim dokument wydania z magazynu
 • Możliwość wybrania domyślnego magazynu dla nowo tworzonych pozycji sprzedaży
 • Możliwość utworzenia jednego dokumentu sprzedaży z wielu dokumentów magazynowych (dotychczas tylko z jednego)
 • W oknie dokumentu sprzedaży dodanie opcji powodującej usunięcie pozycji i pozostawienie jej na dokumencie magazynowym jako wydanej, ale niepowiązanej z dokumentem sprzedaży (co daje możliwość późniejszego powiązania tej pozycji z innym dokumentem sprzedaży)
 • Dopuszczenie możliwości występowania tego samego towaru na wielu pozycjach dokumentu sprzedaży (dotyczy tylko dokumentów niewalutowych)

Smart Magazyn

 • Możliwość powiązania jednego dokumentu wydania z magazynu z wieloma dokumentami sprzedaży
 • Możliwość tylko częściowego powiązania niektórych pozycji dokumentu wydania z magazynu z dokumentem sprzedaży
 • Możliwość korekty dokumentu magazynowego przyjęcia na magazyn (prawy przycisk myszy na liście dokumentów magazynowych)
 • Możliwość utworzenia dokumentu sprzedaży wewnętrznej na podstawie przyjęcia towaru na magazyn z zagranicy (nowy parametr w szablonie dokumentu magazynowego)

Smart Zamówienia

 • Zamówienie, z którego został utworzony dokument magazynowy zostaje przeniesione do nowej zakładki ‚Zrealizowane’

Smart Raporty

 • Raport seryjnego drukowania dokumentów magazynowych
 • Raport seryjnego drukowania dokumentów sprzedaży

Nowości w wersji 2.67

Smart Sprzedaż

 • Import zakończonych aukcji z Allegro poprzez mechanizm Allegro WEBAPI. Umożliwia zaimportowanie do dokumentu sprzedaży towaru z zakończonej aukcji na Allegro oraz danych kontaktowych licytującego. Aby móc używać tej funkcji trzeba wystąpić do Allegro o przyznanie klucza WebApi (rejestracja darmowa). W programie Smart w menu „Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów” należy zmodyfikować szablon odpowiedniego dokumentu i wprowadzić tam otrzymane od Allegro hasła (klucz WEBAPI). Funkcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w liście dokumentów sprzedaży. Jeśli nazwa importowanej aukcji jest taka sama jak towaru w kartotece towaru to nastąpi powiązanie towaru z kartoteki towarów z dokumentem sprzedaży. W przypadku gdy nazwa aukcji nie znajduje się w kartotece towarów możliwe jest późniejsze ręczne powiązanie towaru z towarem z kartoteki towarów.
 • W oknie dokumentu sprzedaży umożliwienie wyboru nabywcy i płatnika bez udziału listy kontrahentów (przypadek nabywców incydentalnych).
 • W oknie dokumentu sprzedaży umożliwienie dodania towaru bez udziału kartoteki towarów.
 • Możliwość powiązania jednego dokumentu sprzedaży z wieloma dokumentami magazynowymi. W oknie dokumentu sprzedaży pojawiła się zakładka Dokumenty magazynowe, w której umożliwiono dodanie bądź usunięcie powiązania z dowolnym dokumentem magazynowym.
 • Zmiana typu dokumentu sprzedaży umożliwia wprowadzanie zmian w zawartości dokumentu (dokument nie jest zablokowany teraz do edycji przy użyciu tej funkcji).

Smart Magazyn

 • We właściwościach kartoteki towaru w zakładce „Stany magazynowe” pokazanie informacji o rezerwacjach.

Smart Zamówienia

 • Podczas zamiany zamówienia do dostawcy na dokument magazynowy jest ustawiana bieżąca data w dokumencie magazynowym.

Wszystkie moduły

 • Możliwość eksportowania dowolnego wydruku do programu MS Excel. Eksport możliwy jest do wykonania z poziomu okna podglądu wydruku. Do działania tej funkcji konieczne jest istnienie w komputerze programu MS Excel.
 • Przystosowanie do pracy w Windows Vista

Nowości w wersji 2.66

Smart Sprzedaż

 • Możliwość wprowadzania znaków przejścia do następnej linii w parametrach tekstowych zdefiniowanych przez użytkownika (pole automatycznie się powiększa podczas edycji).
 • Jeśli zostały zdefiniowane parametry dokumentu sprzedaży to będą pojawiać się na liście dokumentów sprzedaży.
 • W serwerze fiskalnym dodanie opcji do otwierania szulfady po zakończeniu transakcji (działa tylko na drukarkach fiskalnych kompatybilnych z Posnet). Funkcja działa również dla dokumentów nie przeznaczonych do wydruku na drukarce fiskalnej dla dokumentów płatnych gotówką. Dla tych dokumentów nie następuje wydruk a jedynie otwarcie szuflady kasy.
 • Możliwość grupowego anulowania i kasowania dokumentów sprzedaży z poziomu listy dokumentów sprzedaży.
 • W oknie dokumentu sprzedaży umożliwienie pokazywania większej liczby parametrów na jednym ekranie poprzez wydzielenie dodatkowych zakładek z możliwością zmiany ich rozmiaru podczas zmiany wielkości okna.

Smart Kasa

 • Rozszerzenie menu pod ikoną Kasa o skróty do rozliczania dłużnika i wierzyciela oraz wykonywania kompensaty.

Wszystkie moduły

 • Możliwość projektowania wydruków dla formatu A3
 • Możliwość przypisania firmy (licencjobiorcy) do magazynu osobom które na jednym komputerze mają dane wielu firm. W oknie wyboru magazynów mogą być widoczne tylko magazyny uprzednio wybranej firmy. Podobnie w oknie konfiguracji baz danych i magazynów. Tam dodatkowo jest wybór firmy i można otworzyć nowy roku dla tylko jednej firmy mając ich więcej niż jedną.
 • Możliwość wyboru wydruku po naciśnięciu przycisku drukowania w przypadku gdy nie ma zdefiniowanego wydruku domyślnego.

Nowości w wersji 2.65

Smart Sprzedaż

 • Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży pokazuje jaki zostanie nadany nr dokumentu magazynowego w chwili zakończenia tworzenia dokumentu sprzedaży.

Wszystkie moduły

 • Dotychczas oprogramowanie Smart składało się z sześciu współpracujących ze sobą programów. Teraz nastąpiła integracja wszystkich programów jednej aplikacji. Wybór modułu dokonuje się z paska narzędzi w głównym oknie programu. Zasady licencjonowania modułów nie uległy zmianie.

Nowości w wersji 2.64

Smart Sprzedaż

 • Nowe wydruki dokumentów sprzedaży obejmujące bardzo szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość określania jakie informacje mają być prezentowane w tabeli z pozycjami towarowymi – można ustalać kolejność kolumn, ich szerokość oraz ukrywać bądź pokazywać wybrane kolumny widoku tabelarycznego. Ponadto istnieje możliwość pokazania na wydruku zdefiniowanych przez siebie parametrów towarów lub pozycji dokumentu sprzedaży. Rozszerzono prezentowanie parametrów dokumentu o możliwość wybrania które parametry mają być pokazane na wydruku. Dodatkowo dodano możliwość załączania skanu podpisu oraz możliwość drukowania uwag w stopce dokumentu.

Smart Magazyn

 • Nowe wydruki dokumentów magazynowych obejmujące bardzo szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość określania jakie informacje mają być prezentowane w tabeli z pozycjami towarowymi – można ustalać kolejność kolumn, ich szerokość oraz ukrywać bądź pokazywać wybrane kolumny widoku tabelarycznego. Ponadto istnieje możliwość pokazania na wydruku zdefiniowanych przez siebie parametrów towarów lub pozycji dokumentu magazynowego. Rozszerzono prezentowanie parametrów dokumentu o możliwość wybrania które parametry mają być pokazane na wydruku.
 • Wydanie towaru składającego się z podzespołów w przypadku braku towaru na magazynie sprawdza czy istnieje możliwość skompletowania tego towaru z podzespołów, a jeśli tak to wykonywane jest kompletowanie towaru, aby umożliwić wydanie towaru na WZ.

Smart Zamówienia

 • Nowe wydruki dokumentów zamówień obejmujące bardzo szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość określania jakie informacje mają być prezentowane w tabeli z pozycjami towarowymi – można ustalać kolejność kolumn, ich szerokość oraz ukrywać bądź pokazywać wybrane kolumny widoku tabelarycznego.

Nowości w wersji 2.63

Smart Sprzedaż

 • Możliwość odłożenia skutku magazynowego na pozycji dokumentu sprzedaży. (Wydawany towar na tę chwilę przekształca się na usługę a w przypadku przyjęcia go na magazyn automatycznie przywracany jest z usługi na towar).

Smart Magazyn

 • Możliwość scalania dokumentów między-magazynowych
 • Możliwość modyfikacji kursu i waluty na dokumencie magazynowym. Każda zmiana kursu wywołuje podczas zapisu ponowne przeliczenie dokumentu na PLN.
 • Ulepszenie wyświetlania parametrów definiowanych
 • Możliwość odłożenia skutku magazynowego na pozycji dokumentu magazynowego. (Wydawany towar na tę chwilę przekształca się na usługę a w przypadku przyjęcia go na magazyn automatycznie przywracany jest z usługi na towar).
 • Jeśli w kontrahencie zaznaczone, że ma aktualizować ceny sprzedaży to przy zapisie dokumentów magazynowych, które mają włączoną opcję aktualizacji cen sprzedaży (domyślnie PZ) program pyta czy wykonać aktualizację cen sprzedaży na podstawie zatwierdzanego dokumentu magazynowego.
 • Możliwość sumowania ilości na wydrukach dokumentów magazynowych (nowa opcja w konfiguracji wydruków dokumentów magazynowych).

Smart Kasa

 • Odblokowanie pola Tytułem w KP i KW wystawianych z ręki.
 • Podział dokumentów kasowych na kasy. W systemie może być dowolna ilość kas. Każdemu magazynowi odpowiada jedna kasa. Dokumenty wystawione w danym magazynie domyślnie rozliczane są w kasie tego magazynu, z którego zostały wystawione, ale można ręcznie dokonać zmiany kasy podczas rozliczania dokumentu. Dodano filtry w raporcie kasowym umożliwiające zawężenia raportu kasowego do jednej kasy.
 • W liście kosztów dodanie zakładek z podziałem na typu kosztów (możliwość filtrowania listy po zdefiniowanym typie kosztu).

Wszystkie moduły

 • Drzewo z lista magazynów sortuje się po nazwie magazynu, dzięki czemu przy dużej liczbie magazynów można szybko odnaleźć właściwy.
 • W konfiguracji przy kopiowaniu typów dokumentów istnieje teraz możliwość również skopiowania wydruków przypisanych do danego typu dokumentu.
 • Łatwiejsza konfiguracja w liście banków. Podczas edycji lub dodawania banku istnieje możliwość przypisania go do danego wydruku.
 • Dodano nowy typ parametrów. Są to parametry oparte na SQL. Parametry te umożliwiają dokonanie jakichś obliczeń i zaprezentowanie ich w różnych miejscach programu.
 • Optymalizacja w oknie definiowania baz danych i magazynów po kątem ergonomii.

Nowości w wersji 2.62

Smart Magazyn

 • W dokumencie magazynowym dodanie zakładki „Dokumenty powiązane”, na której będzie można powiązać edytowany dokument z innym dokumentem. Funkcjonalność daje możliwość wiązania ze sobą dokumentów w grupy, które stanowią procesy biznesowe np. produkcja jakiegoś produktu składającego się z wielu etapów.
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego możliwość oznaczania czy dana pozycja ma być uwzględniana w procesie generowania automatycznych zamówień do dostawców.

Smart Zamówienia

 • Modyfikacja okna zamówienia – dodanie dodatkowych opcji umożliwiających szerszy zakres generowania zamówień. Teraz m.in. istnieje możliwość zamawiania produktów tylko gdy cena u danego dostawcy jest najniższa lub zamawiania tylko podzespołów (towarów wchodzących w skład innych towarów).

Wszystkie moduły

 • Udostępnienie nowej funkcjonalności jeśli chodzi o numerację dokumentów. Teraz można zdefiniować dowolny format numeru dokumentu. Zdjęto ograniczenie polegające na tym, że numer kolejny musiał być na samym początku numeru dokumentu. Ponadto dodano możliwość aby w numerze dokumentu mógł znaleźć się skrót kontrahenta. Daje to możliwość osobnej numeracji dla każdego kontrahenta. Dodatkowo istnieje możliwość wstawiania roku lub miesiąca w formie dwucyfrowej.

Nowości w wersji 2.61

Smart Sprzedaż,
Smart Magazyn

 • Umożliwiono definiowanie cen sprzedaży towarów w dowolnej walucie – we właściwościach towaru dodano wybór waluty. Umożliwi to łatwe wprowadzanie cenników w dowolnej walucie.
 • Rozszerzenie obsługi wielowalutowej – możliwe jest teraz przyjęcie towaru na magazyn w walucie X, w cenniku czyli liście towarów towar może być pokazywany i edytowany w walucie Y, a podczas sprzedaży można wybrać walutę Z.

Wszystkie moduły

 • Wszędzie gdzie występowało słowo Akwizytor zostało ono zamienione na Handlowiec.

Nowości w wersji 2.60

Smart – Sprzedaż

 • Możliwość usuwania rozliczonych rozrachunków z poziomu dokumentu sprzedaży (przydane jeśli trzeba wprowadzić poprawki w dokumencie a dokument został już rozliczony i zatwierdzony w Smart Kasa).
 • Podczas wystawiania nowego dokumentu sprzedaży z dokumentu magazynowego lista z dokumentami magazynowymi (dostępna we właściwościach dokumentu sprzedaży) zawęża się do wybranego kontrahenta. Jeśli kontrahent nie został wybrany pokazują się jak dotychczas wszystkie dokumenty magazynowe możliwe do zamiany na dokument sprzedaży.

Smart – Magazyn

 • Obsługa procesów produkcji
 • W związku z powyższym we właściwościach towaru dodano możliwość definiowania etapów produkcji danego wyrobu oraz możliwość przypisania grupy pracowników i ilości godzin pracy, jakie będą potrzebowali aby wykonywać dany etap produkcyjny.
 • Na pozycji dokumentu magazynowego dodano zakładkę umożliwiającą przypisanie konkretnych pracowników do wykonania towaru. W chwili dodania towaru do dokumentu magazynowego do nowej zakładki zostają automatycznie dodani pracownicy według definicji etapów produkcyjnych w towarze. Następnie przypisywane są im odpowiednie godziny pracy wynikające z aktualnego harmonogramu pracy.
 • Pracownicy przydzielani do procesów produkcyjnych są to osoby zdefiniowane w menu Konfiguracja/Użytkownicy i uprawnienia . Tam też należy ustalić dzienny wymiar czasu pracy danego pracownika, aby automatyka programu poprawnie przydzielała im czas na zadania produkcyjne.
 • Tworzenie harmonogramu pracy pracowników oraz przydzielanie im zadań produkcyjnych.
 • Raportowanie postępów z każdego etapu realizacji produkcji, możliwość analizy które etapy są najbardziej czasochłonne, oraz które zostały zakończone.
 • Obsługa procesów produkcji została opisana w instrukcji obsługi.

Nowości w wersji 2.59

Smart – Sprzedaż

 • Tworzenie dokumentu sprzedaży z uprzednio stworzonego dokumentu magazynowego jest bardziej przejrzyste – W liście dokumentów sprzedaży zlikwidowano zakładkę ‚Dokumenty magazynowe’ i przeniesiono ją do okna edycji dokumentu sprzedaży. Zakładka ta pojawia się tylko podczas dodawania nowego dokumentu sprzedaży (podczas edycji już wystawionego dokumentu zakładka jest niedostępna). W nowej zakładce jest możliwość przeniesienia dokumentu magazynowego lub sfinalizowanej inwestycji do dokumentu sprzedaży.
 • Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży wraz z formularzem przelewu.
 • Ulepszenie wizualizacji zakładek w których pojawia się edycja parametrów (parametrów towarów, kontrahentów, dokumentów, pozycji dokumentów)
 • Dodanie obsługi parametrów typu wybór – użytkownik programu może zdefiniować możliwe wartości które może przyjmować definiowany parametr i taki parametr pokazać na kontrahencie, towarze, dokumencie lub jego pozycji.
 • Podczas używania funkcji ‚Przepisz i innego dokumentu’ następuje sprawdzenie czy towar składa się z podzespołów a jeśli tak to następuje skompletowanie określonej ilości podzespołów aby umożliwić wydanie towaru.

Smart – Kasa

 • Na wydruku raportu kasowego pokazanie kolumny LP

Smart – Magazyn

 • Ulepszenie wizualizacji zakładek w których pojawia się edycja parametrów (parametrów towarów, kontrahentów, dokumentów , pozycji dokumentów)

Smart – Raporty

 • Dodano nowy raport – ‚Analiza zysku i kosztów analitycznie’ – raport obrazuje koszty sprzedaży i zyski na poszczególnych towarach. Całość grupowana po dokumentach sprzedaży.
 • W raporcie ‚Zyskowność sprzedaży’ dodano kolumnę ‚koszt sprzedaży’
 • ‚Zestawienie dokumentów magazynowych’ – możliwość filtrowania po polu ‚Nr dokumentu powiązanego’
 • Raport ‚Zakupy – Zakupy towarów od dostawców’ zmienił nazwę na ‚Obroty netto z kontrahentami – analitycznie’ ponieważ nie dotyczy już tylko dostawców
 • Raport ‚Obroty z dostawcami towarów’ zmienił na zwę na ‚Obroty netto z kontrahentami – miesięcznie’ ponieważ nie dotyczy już tylko dostawców

Wszystkie moduły

 • Usunięcie błędu polegającego na tym, że po dodaniu nowego magazynu na nowym magazynie ceny sprzedaży były zerowe (naprawić stan w już istniejących towarach można poprzez użycie okna ustalania cen sprzedaży gdzie należy podnieść ceny o 0%).
 • Rozbudowa systemu uprawnień

Nowości w wersji 2.58

Smart – Sprzedaż

 • Przy sprzedaży pokazuje ostatnią cenę, po której sprzedano danemu kontrahentowi oraz ostatnią cenę zakupu.
 • Możliwość automatycznego ustawiania numeracji na 1 po zmianie miesiąca
 • Możliwość ustalenia dowolnej ilości cen sprzedaży przypisanych do towaru – W ramach towaru można teraz ustawić, że cena jest jedna na wszystkich magazynach bądź na każdym magazynie jest inna cena sprzedaży. Wtedy poprzez dodanie magazynu mamy do dyspozycji kolejne 4 ceny sprzedaży możliwe do użycia dla danego towaru.
 • W związku z powyższym w danych kontrahenta w sekcji ustalania domyślnej ceny sprzedaży dodano możliwość wyboru, z którego magazynu pobierać cenę dla kontrahenta.
 • Również w ustawieniach dokumentu sprzedaży dodano wybór magazynu, z którego pobierać cenę sprzedaży jeśli nie wybrano kontrahenta

Smart – Magazyn

 • Możliwość przeniesienia wartości zdefiniowanych parametrów na pozycji dokumentu magazynowego do parametrów na pozycji dokumentu sprzedaży w przypadku przenoszenie WZ do dokumentów sprzedaży
 • Możliwość automatycznego ustawiania numeracji na 1 po zmianie miesiąca
 • Możliwość automatycznego wybierania kontrahenta podczas tworzenia nowego dokumentu magazynowego (wybór kontrahenta należy dokonać w ustawieniach typu dokumentu magazynowego a każdorazowe dodanie dokumentu będzie zawsze go wybierało automatycznie).
 • Możliwość ustalenia dowolnej ilości cen sprzedaży przypisanych do towaru (ważne dla WZ) – W ramach towaru można teraz ustawić, że cena jest jedna na wszystkich magazynach bądź na każdym magazynie jest inna cena sprzedaży. Wtedy poprzez dodanie magazynu mamy do dyspozycji kolejne 4 ceny sprzedaży możliwe do użycia dla danego towaru.
 • W związku z powyższym w danych kontrahenta w sekcji ustalania domyślnej ceny sprzedaży dodano możliwość wyboru, z którego magazynu pobierać cenę dla kontrahenta.
 • Również w ustawieniach dokumentu magazynowego dodano wybór magazynu, z którego pobierać cenę do dokumentu

Wszystkie moduły

 • Modyfikacja funkcji eksportu i importu towarów z pliku txt

Nowości w wersji 2.57

Smart – Sprzedaż

 • Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży dla danego kontrahenta proponowana będzie cena sprzedaży, której użyto we wcześniejszej sprzedaży temu kontrahentowi. Aby skorzystać z tej funkcji należy w danych kontrahenta w zakładce ‚Sprzedaż’ ustawić opcję ‚Sprzedaż w cenie:’ na ‚ostatnio użytej’

Wszystkie moduły

 • Możliwość uruchamiania pod Windows w różnych wersjach językowych
 • Możliwości lokalizacji programu na inne języki. Program automatycznie tworzy zbiór opisów polskich pojawiających się w interfejsie programu i na tej podstawie udostępnienie okno tłumaczeń (w menu Program), w którym można dokonać tłumaczenie programu na inne języki. Aby aktywować funkcję należy zmienić wartość parametru ‚Wybór języka’ w Globalnych parametrach programu

Nowości w wersji 2.56

Smart – Sprzedaż

 • Pojawi się nowy typ dokumentów sprzedaży nazwany Rezerwacje. Utworzenie takiego dokumentu powoduje rezerwację towaru na magazynie. Jeśli potem sprzedawane są towary znajdujące się na rezerwacji to użytkownik będzie informowany o tym fakcie i może zadecydować czy sprzedać towar komu innemu czy pozostawić na rezerwacji. Dokumenty rezerwacji są powiązane z modułem Kasa w związku z tym klient może zrobić przedpłatę do rezerwacji.
 • Pod prawym przyciskiem na liście dokumentów sprzedaży nowa opcja umożliwiająca utworzenie zamówienia do dostawcy. Przed utworzeniem zamówienia program sprawdza czy towar jest na magazynie, jeśli nie ma w odpowiedniej ilości to zamawia – przydatne do używania łącznie z rezerwacjami towarów.
 • Raport obroty z odbiorami pokazuje obroty wg cen sprzedaży oraz wg cen zakupu

Smart – Magazyn

 • Dodano funkcję anulowania i usunięcia dokumentu – jednym kliknięciem wykonywane są obie czynności.

Smart – Zamówienia

 • Funkcja automatycznego tworzenia zamówień do dostawców uwzględnia nowy rodzaj dokumentu rezerwacji. Należy tylko pamiętać aby w danych dostawcy zaznaczona była grupa towarowa do której należy towar na dokumencie rezerwacji.

Nowości w wersji 2.55

Smart – Sprzedaż

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów sprzedaży umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu
 • Wydruki seryjne dokumentów sprzedaży

Smart – Magazyn

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów magazynowych umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu

Smart – Zamówienia

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów zamówień umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu

Smart – Kasa

 • Dodatkowy przycisk na liście dokumentów kasowych umożliwiający wejście do ustawień wydruków oraz wybór dodatkowo zdefiniowanego wydruku do podglądu

Wszystkie moduły

 • Zmiana linków prowadzących do strony Smarta
 • Zmiana linków do aktualizacji raportów z internetu
 • Okno listy właścicieli połączone z oknem logowania
 • Modyfikacja funkcji służacej do zmiany wersji lokalnej programu na sieciową

Nowości w wersji 2.54

Smart – Sprzedaż

 • W kartotece towaru w zakładce Ceny możliwość wyboru pomiędzy marżą a narzutem. Ustawienie to jest pamiętane indywidualnie dla każdego towaru (w przeciwieństwie do poprzedniej wersji gdzie w ustawieniach globalnych ustawiało się czy używa się marży czy narzutu).
 • Możliwość zdefiniowania w definicji typu dokumentu sprzedaży w jaki sposób ma być liczony podatek VAT w tym typie dokumentu (w poprzednich wersjach było jedno ustawienie globalne, które dotyczyło wszystkich typów dokumentów sprzedaży)
 • Możliwość pokazania zdefiniowanych własnych parametrów na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Możliwość pokazania skrótu towaru na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Możliwość szybkiego przejścia z okna pozycji sprzedaży do okna obrotów
 • Możliwość ustalania ilości w opakowaniu do 4 miejsc po przecinku
 • W liście towarów pod prawym przyciskiem myszy opcja pokazująca rozbicie dostaw wybranego towaru na wydania (nie działa gdy wybrano liczenie magazynu wg cen średnich)
 • Podczas sprzedaży towaru, który zawiera inną ilość w opakowaniu niż 1 do 1 system umożliwia przeliczenie z opakowań na sztuki i odwrotnie.

Smart – Kasa

 • Możliwość zamykania raportów kasowych. Równolegle będzie istniał raport kasowy niewymagający zatwierdzania oraz drugi (nowy) raport kasowy, który będzie wymagał zatwierdzenia i ręcznego ustalenia stanu kasy (z menu Dokumenty Kasowe / Zamykanie raportu kasowego)

Smart – Magazyn

 • Możliwość przeniesienia dokumentu magazynowego do dokumentów sprzedaży jeśli nie został wybrany kontrahent
 • Uczynienie niewymaganym pola Nr dokumentu powiązanego w oknie dokumentu WZ (możliwość ustawienia tego pola również jako wymaganego z poziomu edycji typu dokumentu magazynowego)
 • W liście towarów pod prawym przyciskiem myszy opcja pokazująca rozbicie dostaw wybranego towaru na wydania (nie działa gdy wybrano liczenie magazynu wg cen średnich)
 • Możliwość modyfikowania parametrów pozycji dokumentów magazynowych mimo zablokowania samego dokumentu magazynowego przed zapisem
 • Możliwość szybkiego przejścia z okna pozycji dokumentu magazynowego do okna obrotów
 • Możliwość ustalania ilości w opakowaniu do 4 miejsc po przecinku
 • Podczas wystawiania dokumentu magazynowego system umożliwia przeliczenie z opakowań na sztuki i odwrotnie.

Wszystkie moduły

 • W kartotece kontrahenta część pól z zakładki ‚Zakupy 1’ została przeniesiona do zakładki ‚Zakupy 2’
 • W kartotece kontrahenta pole Opis w zakładce ‚Zakupy 2’ zostało zintegrowane z zakładką ‚Notatki’
 • W kartotece kontrahenta zmiana nazwy zakładki ‚Zakupy 1’ na ‚Zakupy’, nazwa zakładki ‚Zakupy 2’ zmienia się na ‚Zamówienia’,
 • Na podglądzie wydruku eksport wydruku do pliku JPG.
 • Na podglądzie wydruku dodanie przycisku przesuwającego podgląd wydruku na ostatnią stronę
 • Na podglądzie wydruku dodanie przycisku przesuwającego podgląd wydruku na poprzednią stronę
 • Eksport/Import kontrahentów/towarów do/z pliku tekstowego

Nowości w wersji 2.53

Smart – Raporty

 • Zakończenie implementacji nowego systemu raportującego
 • Dodano kilka nowych raportów:
  • Obroty netto z dostawcami kosztów – w rozbiciu na miesiące pokazuje wartość zakupów netto z kosztów w Kasie dla poszczególnych kontrahentów
  • Obroty netto z dostawcami towarów – w rozbiciu na miesiące pokazuje wartość zakupów netto z dokumentów magazynowych dla poszczególnych kontrahentów
  • Zysk netto z odbiorcami – w rozbiciu na miesiące pokazuje zysk ze sprzedaży poszczególnym kontrahentom
  • Zyskowność sprzedaży – pokazuje jaki zysk, obroty , marże oraz ilość sprzedanych na poszczególnych towarach kartoteki towarowej
 • Zoptymalizowano szybkość działania niektórych raportów
 • Łatwiejszy wybór raportów
 • Zwiększone możliwości filtrowania
 • Możliwość indywidualnego dostosowywania raportów
 • Możliwość zamawiania u producenta nowych raportów specjalnie dostosowanych do Państwa firmy.

Wszystkie moduły

 • Znaczne skrócenie (o 50 % pliku instalacyjnego) dzięki rezygnacji z raportów wykonanych w starej technologii Crystal Reports 6.0 na rzecz nowego autorskiego systemu raportującego Reporter

Nowości w wersji 2.52

Smart – Sprzedaż

 • Możliwość ukrycia rabatu na wydruku dokumentu sprzedaży
 • Nowy wydruk dokumentu Inwestycji. Wydruk można redefiniować we własnym zakresie.
 • Nowa wersja raportów Zestawienie VAT sprzedaży, Obroty netto z odbiorcami, Deklaracja kosztu własnego sprzedaży. We wszystkich nowych raportach rozszerzona możliwość filtrowania wyników.
 • Przy wystawianiu i zatwierdzaniu dokumentu sprzedaży w oknie komunikatu w możliwości wpłaty zaliczki dodano pole z wyborem czy ma to być KP czy też Bank-Wpływy. Umożliwi to odnotowanie przelewu w przypadku gdy wystawiamy fakturę dopiero po tym jak pieniądze wpłyną na nasze konto bankowe.

Smart – Magazyn

 • Eksport dokumentu magazynowego do pliku. Można wyeksportować wszystkie typy dokumentów prócz dokumentów między-magazynowych
 • Import dokumentu magazynowego z pliku
 • Utworzenia dokumentu zamówienie z dokumentu magazynowego.

Smart – Zamówienia

 • Nowe wydruki zamówień z możliwością ukrycia ceny. Wydruk można redefiniować we własnym zakresie.

Smart – Kasa

 • Nowe wydruki Raportu kasowego, Raportu bankowego, Zestawienia kosztów, Zestawienia dokumentów finansowych.

Nowości w wersji 2.51

Smart – Sprzedaż

 • Wydruk korekty dokumentu sprzedaży zawiera teraz tylko pozycje poddane korekcie.

Smart – Magazyn

 • Dodanie opcji do szybkiego przenoszenia części towarów z jednego dokumentu magazynowego do innego już istniejącego.

Smart – Kasa

 • Zmodyfikowanie wydruku kompensaty rozrachunków.

Wszystkie moduły

 • Ulepszenie działania wszystkich wydruków.
 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.

Nowości w wersji 2.50

Smart – Sprzedaż

 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży dodano przycisk szybkiego wywołania kartoteki towaru.
 • W oknie dokumentu sprzedaży pod przyciskiem Operacje dodano opcję informującą o przyczynach niemożliwości edycji dokumentu
 • Dodano opcję anulującą i usuwającą dokument sprzedaży (poprzednio były dwie osobne funkcje).
 • W liście dokumentów sprzedaży pokazanie numeru dokumentu WZ.

Smart – Magazyn

 • Rozbudowa raportu ‚Spis z natury’.
 • W kartotece towaru dodanie zakładki w której pojawia się lista magazynów i aktualny stan ilościowy na każdym z nich.
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego dodano przycisk szybkiego wywołania kartoteki towaru.
 • Możliwość szybkiego przenoszenia wybranych towarów z jednego dokumentu magazynowego do innego.

Smart – Kasa

 • Przy rozliczaniu faktury sprzedaży dokonanej przelewem podpowiada się bank, który został wydrukowany na fakturze.
 • Możliwość wprowadzania uwag do dokumentów gotówkowych.

Smart – Zamówienia

 • Możliwość modyfikacji numeru zamówienia.

Smart – Raporty

 • Nowy raport Towary – Obroty – pokazuje ruchy magazynowe oraz wartość rozchodu/przyjęcia wybranych towarów w zadanych okresie.

Wszystkie moduły

 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.
 • Możliwość eksportu wydruku do pliku BMP.
 • Szybsze przełączanie pomiędzy modułami. Nie trzeba logować się za każdym razem tylko można skorzystać z menu Uruchom, które wykonuje automatyczne logowanie do wybranego modułu.
 • W danych właściciela możliwość dopisania symbolu PL w NIP-ie.
 • Instrukcja pierwszej pomocy.

W przypadku aktualizacji z poprzedniej wersji szczególnie z wersji 2.49 dotychczasowe raporty nie ulegną aktualizacji do wersji 2.50. W tym celu po aktualizacji należy wywołać w programie opcję aktualizacji raportów z internetu dostępną w menu Raporty.

Nowości w wersji 2.49

Smart – Sprzedaż

 • Na pierwszym wydruku dokumentu sprzedaży pojawia się napis Oryginał a na kolejnych wyraz Kopia. Poprzednio należało dokonywać skreśleń ponieważ zawsze widoczne były oba napisy.
 • Na pozycjach wydruku dokumentu sprzedaży pokazanie stawki podatku (Dotychczas była wartość podatku VAT)
 • W ustawieniach typu dokumentu sprzedaży dodano parametr określający od jakiej daty ma być liczony termin płatności (do wyboru albo od wystawienia albo od sprzedaży)

Smart – Magazyn

 • Nie można było anulować dokumentu magazynowego który nie zawierał pozycji. Anulowanie możliwe było dopiero po dodaniu jakiegoś towaru.
 • Możliwość jednoczesnego usuwania wielu towarów z pozycji dokumentu magazynowego poprzez zaznaczenie tych które mają zostać usunięte.

Smart – Kasa

 • Jeśli robiło się KW lub KP na klienta którego nie wprowadziło się do kartoteki kontrahentów to wydruku KP/KW nie pokazywał się ten klient.

Smart – Raporty

 • Pokazanie dodatkowych informacji w raporcie Kontrahenci – Sprzedaż wg grup towarowych
 • Dodanie nowego raportu, który wykorzystają te firmy, które używają Inwestycji. Raport pokazuje bieżącą wartość wydań wg cen średnich zakupu w zawężeniu do inwestycji otwartych. Wyszczególnione zostały tu te towary które znajdują się na inwestycjach a nie zostały jeszcze zafakturowane.

Wszystkie moduły

 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.
 • W oknie logowania użytkownika do programu dostępna jest teraz lista użytkowników (poprzednio trzeba było go wpisać).
 • Możliwość ukrycia logo startowego programu pojawiającego się podczas jego uruchamiania (dodano opcję w lokalnych parametrach programu).
 • W opcjach globalnych dodano parametr określający adres strony skąd pobierane są aktualizacje raportów (domyślnie ten parametr jest już ustawiony).
 • W opcjach wydruku pokazanie nazwy wydruku i typu dokumentu (poprzednio tylko nazwa wydruku) skojarzonego z daną drukarką.
 • W oknie projektowania wydruku dodano opcję pozwalającą na przywrócenie domyślnego projektu wydruku (to znaczy takiego jaki dostarczył producent programu).

Nowości w wersji 2.48

Wszystkie moduły

 • Pobieranie kursów walut z internetu. Opcja dostępna w oknie listy kursów i walut.
 • Na podglądzie wydruku udostępniona została funkcja powiększania / pomniejszania zawartości podglądu wydruku.
 • Kilka drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.

Nowości w wersji 2.47

Smart Sprzedaż

 • Możliwość wydruku dokumentów sprzedaży z logiem firmy. W konfiguracji wydruku należy w tym celu wskazać ścieżkę do pliku BMP.
 • Przy zmianie kontrahenta na dokumencie sprzedaży zmienia się również odbierający.
 • Możliwość zmiany parametrów pozycji dokumentu sprzedaży po tym jak dokument jest już rozliczony w module Kasa.
 • Możliwość zmiany stanu uwzględniania bądź nie danej pozycji dokumentu sprzedaży w zamówieniach nawet gdy dokument jest już rozliczony w module Kasa.

Wszystkie moduły

 • Zmiany dotyczące ergonomii w programie do projektowania raportów dla programu Smart.

Nowości w wersji 2.46

Smart Sprzedaż

 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży możliwość ukrywania / pokazywania marży. Przydatne jeśli klienci widzą ekran monitora a my nie chcemy by znali marżę po jakiej sprzedajemy.

Wszystkie moduły

 • Szereg drobnych poprawek optymalizujących działanie programu.

Nowości w wersji 2.45

Smart Sprzedaż

 • Dodanie zakładki Historia płatności w oknie dokumentu sprzedaży, w której pokazują się wszystkie rozliczenia dokumentu.
 • Dodanie dwóch parametrów w globalnych opcjach programu sterujących automatycznym nadawaniem skrótów nowemu kontrahentowi i towarowi. Jest możliwość ustawienia by skróty nie tworzyły się automatycznie

Nowości w wersji 2.44

Smart Sprzedaż / Smart Magazyn

 • Parametryzacja kartotek kontrahentów, towarów i dokumentów sprzedaży oraz magazynowych. Ta opcja daje możliwość zwiększania funkcjonalności wybranych okien w programie poprzez możliwość zdefiniowania w nich pól, których istnienia w systemie producent programu nie przewidział. I tak można w kartotece towarów np zdefiniować pole Waga w które użytkownik może wpisywać ile waży dany towar. Podobnie w danych kontrahenta można zdefiniować różne informacje opisowe itd.
  Każdy parametr w zależności od tego do czego przynależy (np.do kartoteki towarowej) można przypisać do wybranych grup, w których on będzie się pojawiał. I tak w przypadku towarów można parametr przypisać do wybranych grup towarowych, w przypadku kontrahentów można przypisać parametr do wybranych grup kontrahentów, a w przypadku dokumentów sprzedaży lub magazynowych można powiązać parametr z danym typem zdefiniowanego dokumentu.
 • W związku z powyższym w kartotece kontrahenta dodano nowa zakładkę, w której pojawiają się zdefiniowanie parametry. W kartotece towarowej również dodano zakładkę Parametry. To samo dotyczy dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych, w których także pojawiła się taka zakładka.
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży i oknie pozycji dokumentu magazynowego również pojawiła się zakładka z parametrami. W tym przypadku można tak zdefiniować parametr ze sam się wypełni domyślnie danymi i innego parametru zdefiniowanego w kartotece towarowej.
 • Parametry można definiować wywołując stosowna opcje w menu Konfiguracja / Parametryzacja / …
 • Optymalizacja czasu wykonywania operacji zapisu i finalizacji dokumentu inwestycji.

Nowości w wersji 2.43

Smart Sprzedaż

 • Dodanie obsługi dokumentów sprzedaży w walutach obcych. W liście dokumentów sprzedaży pojawiła się Faktura VAT WDT oraz Faktura VAT WDT Korekta. Oba dokumenty umożliwiają sprzedaż do unii europejskiej. Wydruki tych dokumentów są przetłumaczone na język angielski.
 • W nowych dokumentach sprzedaży pojawił się wybór waluty i pole na wpisanie kursu. Wybranie innej waluty niż PLN powoduje przeliczenie pozycji dokumentu po odpowiednim kursie. Kwoty prezentowane w oknie są w wybranej walucie, podsumowanie w obu walutach PLN i wybranej.
 • W związku z tym w menu Konfiguracja pojawiła się lista waluta i kursów, gdzie owe informacje się definiuje a potem one są proponowane w trakcie wystawiania dokumentu sprzedaży
 • W menu Konfiguracja pojawiła się także lista banków. Dotychczas banki do wydruku na dokumentach sprzedaży były definiowane w danych właściciela a banki do obsługi modułu Kasa w liście dokumentów bankowych. Teraz nastąpiło ujednolicenie i banki definiuje się w jednym miejscu. W związku tym po instalacji jest konieczność przydzielenia odpowiedniego banku do każdego wydruku dokumentu sprzedaży (menu Konfiguracja / Dokumenty i Wydruki / Wydruki / Dokumenty sprzedaży)
 • W danych banku dodano pole SWIFT (pokazywane na wydruku FV WDT) oraz pole oznaczające dany bank jako domyślny na wydrukach tekstowych dokumentów sprzedaży.
 • W liście dokumentów sprzedaży wartości dokumentów sprzedaży prezentowane są w zł oraz w walucie w jakiej zostały stworzone.
 • W liście towarów pod prawym przyciskiem myszy ukryto możliwość zmiany waluty w jakiej pokazują się ceny na liście towarów
 • W raporcie definiowanym Towary – Cennik możliwość wyboru waluty. Ceny pokazują się w walucie po ostatnio wprowadzonym kursie dla danej waluty

Smart Kasa

 • W listach dokumentów bankowych i kasowych prezentowane są wartości w PLN oraz walucie jeśli rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż PLN
 • Z listy dokumentów kasowych usunięto dokumenty zaliczek. Operacje dotyczące zaliczek można wykonywać dokumentami KP lub KW
 • W oknie rozliczenia kontrahenta oraz w oknie tworzenia kompensaty możliwość ustalenia waluty i kursu po jakim następuje rozliczenie dokumentu
 • W oknie wprowadzania kosztu możliwość ustalenia waluty i kursu
 • Raport kasowy pogrupowany po walutach
 • Zestawienie dokumentów bankowych pogrupowane po walutach

Smart Raporty

 • Dodanie raportu – Sprzedaż – Analiza zysku i kosztów – Raport pokazuje w wybranym okresie dokumenty sprzedaży i jaki osiągnięto zysk oraz koszty sprzedaży
 • Dodanie raportu – Kontrahent – Sprzedaż towarów – Raport pokazuje w wybranych okresie z jakich grup towarowych kupowali jacy kontrahenci

Nowości w wersji 2.42

Smart Sprzedaż

Lista dokumentów sprzedaży:

 • Możliwość dodawania własnych typów dokumentów.
 • Dokument zwany do tej pory Nota zmienia nazwę na Faktura VAT wewnętrzna. Faktury wewnętrzne tam wprowadzane służą naliczeniu polskiego VAT-u przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towaru.
 • Dodanie kolumny pokazującej nr korekty do dokumentu korygowanego.
 • Dodanie kolumny pokazującej czy dokument sprzedaży został zafiskalizowany.
 • Zmiana nazwy kolumny „Na zlecenie” na „Opis”.
 • Zmiana nazwy zakładki „Inwestycje” na „Dokumenty magazynowe”. Funkcjonalność zakładki pozostaje jednak ta sama – pojawiają się tam dokumenty inwestycji oraz dokumenty magazynowe z modułu Magazyn.
 • Lista zakładek poukładana alfabetycznie wg nazw dokumentów.
 • Dodanie nowego typu dokumentu sprzedaży – Faktura VAT Brutto Korekta – Tam będą lądować wszystkie korekty do Faktur VAT Brutto. Po instalacji nastąpi automatyczny podział dotychczas wystawionych korekt. jedne pozostaną tam gdzie były (korekty do faktur netto) a te od faktur brutto pojawią się z nowej zakładce.
 • Usunięty eksport dokumentu do pliku (to umożliwiało zaimportowanie z lat poprzednich teraz robi się to inaczej).
 • Tworzenie korekty do dokumentu z poprzedniego roku polega teraz na wejściu w zakładkę korekty i naciśnięciu +. Dalej należy wybrać magazyn, typ dokumentu z tego magazynu oraz podać nr dokumentu sprzedaży, który ma być poddany korekcie.
 • Możliwość tworzenia korekty do korekty – wystarczy kliknąć prawym na korektę i wybrać opcję korekta.
 • Po przyciskiem podglądu wydruku pojawia się lista wszystkich zdefiniowanych wydruków. Domyślnie po instalacji będzie ich 5 do wyboru: faktura w trybie graficznym (domyślny wydruk), faktura w trybie graficznym z napisem Duplikat, faktura w trybie tekstowym, Faktura VAT Marża, Faktura wewnętrzna.
 • Możliwość zmiany typu dokumentu po jego wystawieniu np z faktury w cenach netto na fakturę w cenach brutto. Opcja dostępna pod prawym przyciskiem na liście.
 • Pod prawym przyciskiem na zakładkach funkcja edycji typu dokumentu. Opcja dostępna dla użytkowników z uprawnieniami właściciela.

Dokument sprzedaży:

 • Dodana z powrotem opcja ‚Uwzględnij dokument w zamówieniach’ – Zaznaczenie pyta się czy zaznaczyć we wszystkich pozycjach dokumentu. Odznaczenie pyta czy odznaczyć we wszystkich pozycjach dokumentów. Jeśli w jednej pozycji zaznaczone na uwzględniaj a w drugiej nie to w oknie dokumentu sprzedaży pole „uwzględnij w zamówieniach” wyszarzone.
 • Nazwa pola „Na zlecenie” zamieniona na „Opis skrócony” a w przypadku korekty na „Powód korekty”.
 • Naciśniecie przycisku dodającego towar do dokumentu podobnie jak w dokumencie magazynowym zapisuje dokument ( u ich użytkowników pojawi się wtedy na liście z pustym polem nr dokumentu oraz brakiem możliwości edycji).
 • To samo dzieje się przy wybraniu funkcji „przepisz z…” czyli dokument zapisuje się do bazy.
 • Naciśniecie przycisku Anuluj usuwa dokument jeśli jeszcze nie ma nadanego numeru.

Pozycja dokumentu sprzedaży

 • Pamięta rodzaj wybranej ceny sprzedaży mimo ze ewentualnej zmiany ceny w kontrahencie.

Dokument korygujący sprzedaż:

 • Zintegrowany z oknem sprzedaży czyli wygląda tak samo jak okno faktury.
 • W powyższego wynika, że można już wprowadzać poprawki do wcześniej wystawionej korekty czego nie było można zrobić w poprzedniej wersji programu.
 • Dotychczas w korekcie były dwie listy: ze stanem przed i stanem po korekcie. Teraz jest tylko ta ze stanem po korekcie. Wywołanie tworzenia nowej korekty wczytuje wczytuje tam zawartość dokumentu korygowanego. Dalsza edycja odbywa się tak jakby był to dokument sprzedaży z tym ze można ustawić ilość = 0 co powoduje całkowity zwrot towaru.
 • Pod przyciskiem operacje ukryta funkcja zerowania ilości na wszystkich pozycjach korekty.
 • Zablokowanie możliwości zwrotu większej ilości korektą niż wynika to z dokumentu korygowanego.
 • Udostępniona opcja nadawania/odbierania rabatów akwizytorowi.

Kartoteka kontrahenta

 • Dodanie pola Państwo

Nowości w wersji 2.41

Smart Magazyn

 • Dodanie kilku metod wyznaczania wartości magazynu
  • FIFO – Wartość magazynu ustalana jest wg zasady pierwsze weszło pierwsze wyszło czyli najpierw wydany jest towar z najstarszych dostaw.
  • LIFO – Wartość magazynu ustalana jest wg zasady ostatnie weszło pierwsze wyszło czyli najpierw wydany jest towar z najmłodszych dostaw.
  • Cen największych – Najpierw wydawany jest towar z dostawy o najwyższej cenie.
  • Cen najmniejszych – Najpierw wydawany jest towar z dostawy o najniższej cenie.
 • Towar składający się z podzespołów dodany do dokumentu PW powoduje dekompletację podzespołów poprzez wytworzenie dokumentu RW dla tych podzespołów. Opcja może być włączana i wyłączana na dowolnym dokumencie magazynowym. Przy wyłączonej opcji program działa po staremu czyli nie bierze pod uwagę podzespołów wchodzących w skład towaru przyjmowanego/ wydawanego z magazynu.

Nowości w wersji 2.40

Smart Magazyn

 • napisane praktycznie od podstaw jądro operacji magazynowych jak również duże zmiany w interfejsie użytkownika podczas wystawiania dokumentów.
 • definiowane typy dokumentów magazynowych (menu Konfiguracja / Dokumenty i wydruki / Zarządzanie typami dokumentów).
 • każdy typ dokumentu magazynowego ma oddzielnie definiowane swoje cechy które dziedziczone są podczas tworzenia dokumentu danego typu. Można dowolnie przydzielać różne cechy różnym dokumentom zmieniając tym samym ich właściwości oraz wpływ na magazyn.
 • definiowane wydruki dokumentów magazynowych (menu Konfiguracja / Dokumenty i wydruki / Definiowanie wydruków).
 • wydruki dokumentów magazynowych mogą być definiowane zarówno dla trybu graficznego jak i trybu tekstowego.
 • możliwość anulowania dowolnego dokumentu (wcześniej nie dało się anulować niektórych dokumentów magazynowych).
 • możliwość usunięcia dowolnego dokumentu (wcześniej nie dało się usuwać niektórych dokumentów magazynowych).
 • możliwość scalania dokumentów magazynowych ze sobą.
 • możliwość zamiany dokumentów magazynowych na dokument sprzedaży.
 • rozszerzone możliwości generowania dokumentów między-magazynowych. Dowolny dokument magazynowy może w tle generować inny dokument magazynowy.
 • możliwość określania które dokumentu brać pod uwagę podczas automatycznego generowania zamówienia do dostawcy.
 • możliwość utworzenia kopii dokumentu na podstawienie innego dokumentu magazynowego (utworzona kopia może być dowolnym typem dokumentu, nie koniecznie takim samym jak dokument źródłowy).
 • pole Koszt dodatkowy znane z dokumentu PZ dotyczy teraz ceny netto a nie jak było wcześniej ceny brutto.
 • możliwość uzyskania informacji o stanie magazynu na dany dzień (czyli na dowolny dzień wstecz). Informacja ta przygotowywana jest w czasie rzeczywistym tj. podczas wystawiania dokumentów baza jest na bieżąco aktualizowana tak by stan magazynowy na dany dzień zawsze był poprawny.
 • w oknie obrotów nie ma już przycisku odświeżania bazy gdyż wszystkie informacje aktualizowane są na bieżąco.
 • w oknie obrotów możliwość przejścia do wybranego dokumentu magazynowego po dwukrotnym kliknięciu w wybrany dokument w oknie obrotów.
 • menu Raporty rozszerzone o Raporty definiowane – możliwość pobierania raportów z internetu jeśli producent stworzy nowe raporty, możliwość projektowania własnych raportów.
 • opcja zmiany stanu magazynu wywoływana z listy towarów generuje dokument magazynowy.
 • w danych towaru w zakładce podzespoły dodano kolumnę Cena, która określa cenę dla kompletacji lub dekompletacji podzespołu. Zostanie ona użyta w przypadku gdyby w wyniku kompletacji/dekompletacji miał powstać dokument z ceną zerową.
 • Na liście dokumentów magazynowych możliwość zmiany kolejności kolumn (poprzez operację drag’n’drop na kolumnie listy). Zmieniona kolejność jest zapamiętywana dla każdego typu dokumentu.
 • Dodanie w towarze pola Cło. Wartość tu wpisana ma przełożenie na cenę średnią nabycia wyliczaną każdorazowo po przyjęciu towaru na magazyn.
 • W menu Program opcja umożliwiająca dokonanie aktualizacji cen ewidencyjnych w wystawionych dokumentach. Umożliwia dokonanie poprawnej wyceny zapasów oraz kosztu własnego sprzedaży w przypadku gdy najpierw coś sprzedajemy a potem przyjmujemy na magazyn.

Smart Sprzedaż

 • możliwość przypisania dokumentu magazynowego do dokumentu sprzedaży (prawy przycisk myszy na zakładkach w oknie listy dokumentów sprzedaży)
 • rozszerzone możliwości raportu zestawienia VAT sprzedaży. Teraz może pokazywać VAT przy rozliczaniu metodą kasową z urzędem skarbowym czyli w tym przypadku pokazuje VAT należny jeśli nastąpi rozliczenie w Kasie danej faktury lub od daty płatności faktury minęło 90 lub więcej dni.
 • wybranie kontrahenta do faktury brutto lub paragonu wpisuje go automatycznie do pola Odbierający.
 • przeniesienie opcji ‚Bierz pod uwagę w zamówieniach’ z faktury na pozycję faktury oraz na pozycję korekty.

Smart Zamówienia

 • wcześniej program funkcjonował pod nazwą Smart Zakupy i Zamówienia. W nowej wersji zakupy czyli PZ zostały przeniesione do modułu Magazyn.
 • w oknie definiowania magazynów (menu Konfiguracja / Magazyny / Definiowanie magazynów) możliwość ustalenia, który magazyn ma być brany pod uwagę podczas generowania zamówienia z automatu.
 • w definicji typu dokumentu magazynowego możliwość określania czy dokument ma być brany pod uwagę podczas automatycznego generowania zamówienia do dostawcy.
 • przyspieszenie generowania automatycznych zamówień.

Moduł Raporty

 • pojawiła się nowa ikonka w pasku narzędzi – Raporty definiowane – tu są dostępne nowe raporty, również można pobierać nowe raporty z internetu. (Możliwe jest selektywne dostarczanie wybranych raportów do wybranych odbiorców). Wśród nowych raportów definiowanych znajdziemy raport podający saldo rozliczeń z kontrahentami na dany dzień.

Moduł Kasa

 • Częściowo rozliczony kosz można modyfikować do czasu zatwierdzenia pierwszego dokumentu rozliczającego ten koszt.
 • wystawienia kosztu ujemnego generuje KP a nie jak dotychczas ujemne KW.
 • Podwójne kliknięcie w historii operacji przenosi do wskazanego dokumentu.
 • Zapamiętuje ostatnio wybraną grupę kontrahentów w oknie Dłużnicy/Wierzyciele.

Wszystkie moduły

 • W ustawieniach archiwizacji dodano ścieżki dla bazy konfiguracyjnej oraz bazy rabatów kontrahentów. Umożliwia to rozdzielenie na różne katalogi plików archiwów tworzonych przy wyjściu z programu lub przy ręcznym wywołaniu archiwizacji.
 • Zmiany w licencjonowaniu – Program w wersji niezarejestrowanej działa w pełni funkcjonalnie lecz z ograniczeniem do 100 dokumentów magazynowych lub sprzedaży. Przekroczenie tej liczby uniemożliwia wejście do modułu Raporty i Rabaty a w pozostałych modułach da się wejść ale nie da się wygenerować nowych dokumentów.
 • Przyspieszone uruchamianie programu.

Nowości w wersji 2.38

Smart Sprzedaż

 • Możliwość usuwania towarów z wydań lub zwrotów w inwestycjach.
 • Finalizacja inwestycji do korekty magazynowej bierze tylko towary a nie usługi.
 • Poszerzenie pola dodatkowej informacji pokazującej się na wydruku faktury ze 150 do 250 znaków.
 • Wypełnianie daty wystawienia w dokumencie sprzedaży aktualizuje pozostałe daty na tym dokumencie co przyspiesza wprowadzanie dokumentu do komputera
 • Na liście pozycji w dokumencie sprzedaży wyróżnia towary poniżej marży minimalnej oraz poniżej ceny zakupu.
 • W liście kontrahentów nie ustawia się na zakładce odbiorcy tylko pamięta ostatnio wybraną zakładkę i na niej się ustawia.
 • Wydruk korekty sprzedaży teraz również posiada regulowane marginesy górny i dolny na wydruku podobnie jak faktura
 • Dodanie możliwości rezerwacji numerów dla dokumentów sprzedaży. Możliwość określenia daty i typu dokumentu sprzedaży dla którego rezerwuje się numer. Po dokonaniu rezerwacji jeśli zaistnieją warunki określone w rezerwowanym numerze status rezerwacji zmienia się sygnalizując możliwość użycia zarezerwowanego numeru. Wówczas mamy możliwość zmiany tego status po to by wykorzystać zarezerwowany numer. Można również zrezygnować z rezerwacji w dowolnym momencie.
 • Przy anulowaniu dok sprzedaży pyta o ponowne użycie numeru dokumentu. Jeśli jest to ostatnio wystawiony dokument to automatycznie wchodzi do list numerów zarezerwowanych ze statusem do wykorzystania przy pierwszej okazji. Jeśli natomiast dokument jest z datą wcześniejszą to dopiero przy wystawieniu dokumentu z tą datą możliwe będzie wykorzystanie numeru z anulowanego dokumentu.
 • Wszelkie zestawienia dokumentów sprzedaży (w tym zestawienia VAT) pokazują teraz informacje łącznie z korektami sprzedaży co dodatnio wpływa na prawdziwość wiedzy płynącej z tych zestawień
 • Dodanie możliwości definiowania podzespołów w towarze. Możliwa jest kompletacja i dekompletacji podzespołów przypadających na dany towar. Ta operacji generuje automatycznie dokumenty magazynowe PW dla towaru kompletowanego i RW dla podzespołów z których kompletowany jest towar.
 • Uniemożliwienie zmiany numeru dokumentu sprzedaży gdy dokument jest rozliczony w Kasie.
 • Możliwość wydrukowania duplikatu faktury.

Smart Kasa

 • Możliwość ustalania dziennego limitu przelewów
 • Na liście dłużników/wierzycielu dorobienie filtru dostawcy/odbiorcy/wszyscy.
 • W oknie rozliczenia klienta pokazywanie informacji o tym czy dana faktura ma przeterminowana płatność.
 • Dodanie pola terminu płatności w Koszcie.
 • Wypełnianie daty wystawienia w Koszcie aktualizuje pozostałe daty na tym dokumencie co przyspiesza wprowadzanie dokumentu do komputera,
 • Możliwość rozliczania dokumentów sprzedaży i zakupu jednym dokumentem poprzez dodanie zakładki Wszystkie dokumenty w oknie rozliczenia kontrahenta.
 • Duże zmiany w raporcie kasowym i zestawieniu dokumentów bankowych. Oba raporty pokazują stan kasy poprzedni, który od tej pory obliczany jest poprzez zsumowanie wszystkich dokumentów których data dokumentów jest być większa lub równa dacie bilansu otwarcia roku. Jeśli nie był otwierany nowy rok to w nowej wersji nie zauważysz różnicy w stosunku do poprzedniej wersji. Jeśli jednak był już wykonywany bilans otwarcia tj był zakładany nowy rok to należy wprowadzić dokument korygujący stan kasy do wartości poprawnej, dlatego należy wprowadzić dokument kasowy i bankowy z datą wykonania bilansu otwarcia o wartości odpowiadającej zaistniałej różnicy w stosunku do stanu poprzedniego w wersji 2.36.

Smart Magazyn

 • możliwość anulowania i usunięcia PW i RW.
 • można łączyć więcej niż dwa WZ-tki ze sobą.
 • możliwość modyfikacji daty wystawienia WZ.
 • przy zamianie WZ na fakturę aktualizuje numery PKWiU.
 • W liście kontrahentów nie ustawia sie na zakładce odbiorcy tylko pamięta ostatnio wybraną zakładkę i na niej się ustawia.
 • Dodanie możliwości definiowania podzespołów w towarze. Możliwa jest kompletacja i dekompletacji podzespołów przypadających na dany towar. Ta operacji generuje automatycznie dokumenty magazynowe PW dla towaru kompletowanego i RW dla podzespołów z których kompletowany jest towar.

Smart Zakupy i Zamówienia

 • W zakładce Zakupy 2 w kontrahencie lista jego grup towarowych w przypadku gdy kontrahent jest dostawcą.
 • Wprowadzenie PZ dla towaru, który ma wszystkie ceny zerowe aktualizuje je do wartości marzy minimalnej lub jeśli ustawiona jest marża indywidualna na grupie towarowej to aktualizuje cenę sprzedaży na nią.
 • W liście kontrahentów nie ustawia się na zakładce odbiorcy tylko pamięta ostatnio wybraną zakładkę i na niej się ustawia.

Smart Raporty

 • Ulepszenia graficzne w raporcie średniej marży.
 • Umożliwienie raportom finansowanym i o dokumentach wyboru według której daty następuje filtrowanie
 • W zestawieniu kosztów dodanie filtru Zapłacone w całości oraz Oznaczone z VAT-em do odliczenia.
 • W zestawieniu dłużników pokazanie dodatkowo opóźnienia płatności gotówkowych.
 • Wszelkie zestawienia dokumentów sprzedaży (w tym zestawienia VAT) pokazują teraz informacje łącznie z korektami sprzedaży co dodatnio wpływa na prawdziwość wiedzy płynącej z tych zestawień.
 • Rozszerzenie funkcjonalności zestawienia dłużników i wezwania do zapłaty. Teraz odsetki za zwłokę obliczane są zgodnie z definiowalną tabelą odsetek za zwłokę.

Smart Ustawienia

 • Funkcjonalność tego programu została zintegrowana z pozostałymi modułami w związku z tym osobny program konfiguracyjny przestaje istnieć.

Zmiany globalne

 • Możliwość określenia czy magazyn jest archiwalny czy nie. Jeśli jest to nie jest wykonywana jego archiwizacja i nie pojawia się na liści magazynów w każdym module (chyba że zaznaczymy aby pokazywał magazyny archiwalne)
 • Dodanie opcji magazynu domyślnego. Zaznaczenie magazynu jako domyślny powoduje że przy uruchamianiu programu nastąpi automatycznie wejście na ten magazyn.
 • Na liście sposobów płatności możliwość określenia czy dla danego sposobu płatności ma się automatycznie generować KP przy sprzedaży lub KW przy tworzeniu kosztu
 • Rozszerzenie funkcjonalności uprawnień. Na dowolne uprawnienie użytkownikowi może zostać włączona konieczność autoryzacji innego użytkownika . W takim przypadku przy sprawdzeniu danego uprawnienia pojawia się okno w którym musi sie zalogować osoba która ma to uprawnienia. W przeciwnym wypadku użytkownik nie uzyska uprawnień do wykonania danej czynności.
 • Rozszerzenie funkcjonalności numeracji dokumentów. Teraz można tworzyć wspólne numeracje różnych typów dokumentów i/lub na różnych magazynach.
 • Dotychczas tworzone pliki archiwalne miały w nazwie datę. Teraz można wyłączyć dodawanie daty w nazwie pliku archiwalnego co spowoduje że nie będą powstawały nowe plik archiwalne a jedynie będą w miejsce istniejących tworzone nowe.
 • Przyspieszone uruchamianie
 • Przy tworzeniu bilansu otwarcia następuje cesja uprawnień wszystkich użytkowników do bazy danych nowego roku księgowego.
 • Dodanie dwóch nowych numeracji dokumentów – skrót użytkownika / rok i skrót użytkownika / miesiąc / rok.
 • Ulepszone zapamiętywanie ustawień użytkownika na komputerze oraz możliwość przenoszenia ich pomiędzy logowaniami na rożnych komputerach + możliwość rezygnacji z takiej funkcjonalności i wtedy na każdym stanowisku ustawienia użytkownika pamiętane są oddzielnie.
 • Dodanie tabeli odsetek za zwłokę umożliwiającą naliczanie różnych odsetek w różnym przedziale czasowym. Domyślnie lista ta wypełni się aktualnymi odsetkami ustawowymi publikowanymi w Rozporządzeniach Ministra Finansów.
 • Listy dokumentów/towarów/kontrahentów mają opcję, która pozwala na nie wczytywanie ich po otwarciu lecz dopiero przy wypełnieniu filtru co daje możliwość szybszego zlokalizowania szukanych informacji.

Nowości w wersji 2.36

Smart SPRZEDAŻ

 • Przy nadawaniu rabatu globalnego na fakturze zaznacza pozycje które są poniżej marzy minimalnej.
 • Dodanie kolumny LP w oknie dokumentu sprzedaży.
 • Rozszerzenie możliwości Faktury Pro Forma – gdy nie zostanie podany kontrahent to na wydruku zamiast napisu Faktura Pro Forma pojawi się napis Oferta.
 • Rabaty nadawane w fakturze pro forma nie były pokazywana. Błąd usunięto.
 • Dodanie sposobu płatności na raporcie Zestawienia Dokumentów Sprzedaży
 • Przyspieszenie wczytywania lisy kontrahentów i dokumentów sprzedaży.

Smart KASA

 • Przyspieszenie wczytywania list we wszystkich oknach.
 • Dodanie filtru Anulowane do listy dokumentów gotówkowych i bankowych
 • Zablokowanie możliwości anulowania kosztu gdy rozliczono go dokumentem niegotówkowym. Dopiero anulowanie tego dokumentu daje możliwość anulowania kosztu.

Smart Zakupy i Zamówienia

 • Dodanie oznaczenia dla dokumentów PZ czy posiadają koszt w module Smart Kasa.
 • Przy modyfikowaniu PZ nie pyta się ponownie o koszt gdy już jest.

Smart Ustawienia

 • Rozszerzenie możliwości bilansu otwarcia o zerowanie zadłużenia kontrahentów w przypadku gdy moduł Smart Kasa nie jest używany
 • W oknie Kosz dodanie możliwości usuwania nieaktywnych użytkowników (czyli takich którzy zostali usunięci listy do logowania a występowali w raportach jako twory dokumentów)
 • Możliwość ustalenia nazwy dla dokumentów sprzedaży potrzebne przy rozliczaniu kwartalnym z podatku VAT, wówczas faktura VAT powinna być oznaczona jako Faktura VAT MP.

Nowości w wersji 2.35

Smart KASA

 • Dalsza rozbudowa okna historia operacji.
 • Dodanie opcji pokazywania przeterminowanych kontrahentów (lista dłużników i wierzycieli / prawy przycisk myszy na liście).
 • Sortowanie listy kontrahentów przy uruchamianiu okna
 • Wyłączenie odświeżania listy kontrahentów przy wyborze kontrahenta do dokumentu jeśli lista ta jest już załadowana. W przypadku wyboru kontrahenta do kosztu przechodzi na wszystkich kontrahentów.
 • Daje się zrobić KP do kosztu ujemnego .
 • Daje się zrobić KW do nadpłaty faktury z powodu zbyt dużego rabatu udzielonego przy częściowej zapłacie za dokument.

Smart SPRZEDAŻ

 • Przy nadawaniu rabatu globalnego na fakturze podaje komunikat w przypadku przekroczenia kwoty poniżej kosztów oraz zaznacza pozycje, które są poniżej ceny zakupu.
 • Przy fakturze gotówkowej 0 dni płatności nie będzie pytał o KP gdy włączone jest pytanie o drukowanie tylko będzie od razu drukował.
 • Pyta o wpłatę zaliczki po zakończeniu wystawiania faktury . Opcja domyślnie wyłączona. Włączenie opcji w opcjach dodatkowych.
 • Po zapisaniu faktury przeskakuje do zakładki wystawionego dokumentu jeśli tylko lista dokumentów jest otwarta.
 • Lepsze ustawianie daty w oknie wykonywania raportów.

Pojawiło się logo startowe pokazywane za każdym razem przy uruchamianiu dowolnego modułu.

Nowości w wersji 2.34

 • Przyspieszenie wykonywania archiwizacji.
 • Rozbudowa okna Historia operacji w module Kasa.

Nowości w wersji 2.33

Smart ZAKUPY I ZAMÓWIENIA

 • Współpraca pomiędzy PZ a związanymi z tym dokumentem dokumentami kasowymi KW i/lub przelewami. Zatwierdzenie KW lub przelewu pochodzącego od danego PZ blokuje możliwość edycji temu PZ
 • Dodanie w danych kontrahenta pola limit kredytowy, które to jest uwzględniane podczas tworzenia zamówień gdzie jest sprawdzane i sygnalizowane czy kwota zobowiązań jest większa od ustalonego limitu kredytowego. Dodatkowo podczas przekroczenia limitu kredytowego jest pokazywane o ile został przekroczy ten limit licząc od kwoty brutto zamówienia. Dla zachowania zgodności z poprzednimi wersjami ustawienie limitu kredytowego na 0 wyłącza sygnalizowanie przekroczenia limitu.

Smart SPRZEDAŻ

 • Rozbudowa opcji obsługi akwizytorów:
  • Przeniesienie rezerwacji na wydanie sprawdza czy towar jest na magazynie, ten którego nie ma pozostaje na danej rezerwacji, ten który jest, jest przenoszony do wydania. Ewentualna wpłata przywiązana do rezerwacji zostaje przeniesiona dopiero wraz z ostatnim towarem przenoszonym z danej rezerwacji na wydanie
  • Gdy w zapisywanej inwestycji ilość danego towaru jest ujemna (zbyt dużo zwrotów w stosunku do wydań) program może wykonać wówczas dokument DP i przyjąć na stan nadmierną ilość towaru.
  • Zablokowanie możliwości dopisywania do istniejących wydań lub zwrotów na inwestycjach
  • W oknie lista dokumentów sprzedaży funkcja kopiująca daną fakturę pro forma do nowej rezerwacji
 • W oknie nowego dokumentu sprzedaży pojawiła się opcja ‚Przepisz z dokumentu z cenami po rabatach’. Umożliwia skopiowanie dokumentu sprzedaży z zachowaniem cen po rabatach bez pokazania rabatu
 • Przy modyfikowaniu faktury można teraz usunąć płatnika (dotychczas można było to zrobić tylko przy wystawianiu dokumentu a nie przy jego modyfikowaniu)
 • Dodanie opcji (menu konfiguracja/dodatkowe opcje) aby pole płatnik nie było automatycznie wypełniane przy wystawianiu dokumentu sprzedaży (domyślnie będzie wypełniane)
 • Dodanie przełącznika ‚Pozwól na opóźnienia w płatnościach’ do danych kontrahenta. Zaznaczenie przełącznika powoduje, dopuszczenie możliwości wystawiania faktur na tego kontrahenta nawet jeśli przekroczył on termin płatności za jakiś dokument. Ilość dni opóźnienia dla kontrahentów z zaznaczoną opcją ustala się ma w programie Smart Ustawienia (opcje globalne). (Normalnie wystawienie faktury kontrahentowi z przekroczonym terminem płatności powoduje komunikat ostrzegawczy i konieczność sprawdzenia uprawnień do takiego manewru).
 • Dodanie do okna właściwości pozycji sprzedaży pola pokazującego bieżącą wartość marży/narzutu. Zmiana ceny sprzedaży powoduje pokazanie nowej wartości marży/narzutu.
 • Umożliwienie powtórnego nadanie rabatów dla nabywcy na fakturze poprzez ponowne jego wybranie. Przy wyborze kontrahenta pojawi się pytanie z prośbą o potwierdzenie zmiany rabatów.
 • Łatwiejsze udzielanie rabatów na korekcie sprzedaży – pojawiło się pole, w którym można zmieniać wielkość rabatu
 • Łatwiejsze wyszukiwanie kontrahentów i towarów – wpisywanie tekstu do pola ‚szukaj’ owocuje automatycznym zaznaczaniem pozycji na liście (dotychczas trzeba było dawać enter lub F6 aby coś zostało wyszukane)
 • Drukowanie dokumentów w trybie tekstowym teraz pozwala na nie mapowanie portu drukarki (dotychczas drukując przez sieć należało mieć zmapowany port drukarki)
 • W danych kontrahenta zmieniono nazwę pola z ‚Opiekun klienta’ na ‚Skrót akwizytora’. Wybranie do faktury kontrahenta z wypełnionym polem skrót akwizytora kopiuje skrót akwizytora do okna faktury do ramki akwizytora.
 • Nowy raport zestawienie VAT paragonów.

Smart MAGAZYN

 • Łatwiejsze wyszukiwanie kontrahentów i towarów – wpisywanie tekstu do pola ‚szukaj’ owocuje automatycznym zaznaczaniem pozycji na liście (dotychczas trzeba było dawać enter lub F6 aby coś zostało wyszukane).
 • W opcjach drukowania pojawił się przełącznik do ukrywania cen sprzedaży na wydrukach dokumentów WZ.

Smart RAPORTY

 • Raport Złota 10 najlepszych kontrahentów na pozycji 10 pokazywał nazwę kontrahenta. 10 pole zamieniono na napis ‚Reszta kontrahentów’ (To samo zrobiono z raportem 50 najlepiej sprzedających się towarów).
 • Do raportów o zestawieniu dłużników oraz wierzycieli dodano pole dodatkowo filtrujące wydruk pod względem terminu płatności. Dzięki temu można robić sobie wydruki z listą kontrahentów i dokumentów, za które należy zapłacić do podanego dnia.
 • Nowy raport pokazujący średnią marżę w grupie towarowej i osobno dla każdego towaru (raporty o towarach). Podawana jest również średnia marża wszystkich towarów oraz marża maksymalna i minimalna. Jest możliwość filtrowania wydruku tylko dla jednego kontrahenta. Podobno wartość globalna średniej marży poniżej 10% mówi o nieopłacalności prowadzenia interesów.
 • Usunięcie raportów globalnych – może pojawią w nowych wersjach programu.
 • W raportach o dokumentach i kontrahentach oraz raportach finansowych możliwość wyboru magazynu.

Smart KASA

 • W oknie lista dokumentów bankowych można definiować dowolną liczbę banków (dotychczas maksymalnie 2 konfigurowane w danych właściciela)
 • W związku z powyższym w oknie rozliczenia kontrahenta po wybraniu płatność przelewem możliwość wyboru banku do/z którego wykonywana była płatność.
 • W nowym dokumencie KW przycisk Zasilenie konta którego włączenie automatycznie wypełnia dokument jakby miały zostać wydane pieniądze z kasy firmowej na cele zasilenia własnego konta firmowego.
 • W oknie nowego dokumentu przelewu możliwość wyboru banku (gdy ktoś się pomyli i źle wybierze potem może przenieść wybrany przelew do innego banku używając metody przeciągnij i upuść na liście dokumentów bankowych)
 • W oknie nowego dokumentu bankowego rozwijane pole tytułem do wyboru m.in. ODSETKI, PROWIZJA. Wybór jednego z nich automatycznie w pole kontrahenta wpisuje dane właściciela
 • Zmiany w zestawieniu dokumentów bankowych polegające na dodaniu sumy całkowitej, która pokazuje saldo na rachunku. Aby saldo zgadzało się z saldem faktycznym należy przy pierwszym użyciu programu wpisać nowy dokument bank-wpłaty zasilający konto kwotą salda jakie istniało w momencie rozpoczęcia roku księgowego w programie. Ponadto raport zestawienia dokumentów bankowych można filtrować według wzorca pozostawiając np. sumę odsetek lub prowizji na koncie w zadanym okresie potrzebną biurze księgowemu.
 • W oknie dokumentu Bank-Wpłaty przycisk zasilenie konta którego znaczenie jest analogiczne jak w dokumencie KW.
 • W liście dokumentów bankowych nowa kolumna o nazwie Uwagi. Klikając prawym przyciskiem myszy na wybranym przelewie mamy możliwość zapisywania notatek do dokumentu (np. numer wyciągu).
 • W oknie lista dokumentów kasowych pojawiła się opcja zmiany numeru dokumentów KP, KW z możliwością automatycznego przenumerowywania pozostałych dokumentów dla celów zachowania ciągłości numeracji (należy bardzo uważać używając tej opcji)
 • Nowy wydruk przelewu

W wyniku optymalizacji kodu i wprowadzeniu nowego instalatora zaoszczędzono 1,7 MB w instalatorze w stosunku do poprzedniej wersji.

Nowości w wersji 2.32

 • W programie Smart Zakupy i Zamówienia w oknie lista zamówień pojawiła się opcja ‚eksport’ umożliwiająca przeniesienie zamówień na inny magazyn.
 • W danych kontrahenta pojawiła się opcja umożliwiająca opóźnienie płatności za fakturę. Gdy kontrahent ma zaznaczą te opcję wówczas dopuszczamy możliwość aby opóźnił on płatność za następną fakturę (normalnie u kontrahentów z nie włączonym pozwoleniem na opóźnienie pojawia się komunikat o przekroczonym limicie sprzedaży i aby móc kontynuować należy mieć uprawnienia administratora). Ilość dopuszczalnych dni opóźnienia możemy ustalać globalnie dla wszystkich wybranych kontrahentów w opcjach globalnych w programie Smart Ustawienia.
 • W programie Kasa umożliwienie odnotowania zbyt dużej zapłaty za dokument.
 • W programie Kasa przy zatwierdzaniu dokumentów pojawia się teraz pytanie o datę zatwierdzenia.
 • W programie Raporty zestawienie dokumentów PZ teraz pokazuje również sumę brutto.
 • W programie Smart Sprzedaż rozszerzenie parametrów okna Ustalanie Cen o możliwość wyboru od jakiej ceny liczona jest marża/narzut

Nowości w wersji 2.31

 • Wprowadzono opcję eksportu danych do programu Symfonia Finanse i Księgowość . Ponadto specjalnie w tym celu został stworzony plik szablonu importu, który pozwala Symfonii FK na prawidłowe zaimportowanie danych ze Smarta. Po zainstalowaniu plik ten znajduje się w katalogu, w którym instalowane są pliki wykonywalne programu Smart (podkatalog System). Szablon importu pozwala na:
 • Import kontrahentów w formacie AM lub AMS z podziałem na kontrahentów stałych lub incydentalnych,
 • Import faktur netto, brutto (dla detalistów), paragonów, korekt sprzedaży (możliwe jest automatyczne rozbicie na różne rejestry VAT w zależności od typu dokumentu),
 • Import faktur kosztowych z rozgraniczeniem na typ zdefiniowanej faktury kosztowej i automatyczne przypisanie do niej odpowiedniego konta księgowego.
 • Ponadto w ustawieniach szablonu możliwe jest dowolne definiowanie numerów kont księgowych dla poszczególnych typów dokumentów.
 • Nowe okno ‚Historia operacji’ w module Kasa. Funkcja historia operacji wywoływana może być z listy dłużników i pokazuje wszystkie operacje wykonywane w module Kasa na wybranym kontrahencie.
 • Możliwość anulowania i usuwania Zaliczek w module Kasa.
 • Zaktualizowana pomoc kontekstowa w modułach Sprzedaż, Kasa, Magazyn, Rabaty indywidualne, Ustawienia.
 • W Ustawieniach opcja umożliwiająca włączenie lub wyłączenie aktualizacji ceny średniej przy anulowaniu dokumentu sprzedaży (ma to znaczenie tylko dla osób prowadzących magazyn).

Nowości w wersji 2.30

 • Przystosowanie programu do instalacji na Windows NT 4.0 PL (na wersji EN też można instalować tylko należy pozmieniać ustawienia regionalne na polskie).
 • Dodanie opcji dwojakiego naliczania podatku VAT w fakturach, albo od sumy wartości netto wszystkich pozycji, albo jako suma wartość VAT każdej pozycji (domyślnie). Opcja dotyczy tylko faktur wystawianych w cenach netto. Faktury wystawiane w cenach brutto używają drugiego sposobu automatycznie bez możliwości zmiany.
 • Na wydruku korekty sprzedaży w trybie tekstowym wystawiający był brany z faktury zamiast z korekty. Problem usunięto.
 • Umożliwienie uzyskania ujemnego rabatu globalnego w oknie faktury. Przydatne jest to gdy nadamy rabat nie ten co chcieliśmy, wówczas można wybrać z powrotem inny właściwy rabat.
 • Poprawienie działania okna Obroty, źle pobierał cenę średnią z korekt magazynowych.
 • Usunięcie stawki VAT o oznaczeniu zw. nie mogło być ponownie dodane. Problem usunięto.
 • W programie Smart -Raporty, raport o korektach sprzedaży pokazuje dodatkowo koszt własny sprzedaży.
 • W programie Smart -Raporty, raport o dokumentach sprzedaży pokazuje dodatkowo koszt własny sprzedaży.
 • Nowa wersja programu Serwer Wydruków Fiskalnych posiadająca możliwość dokonywania wydruków raportu dobowego i okresowego wprost z programu zamiast z drukarki.
 • Usunięcie rezerwacji z dokonaną wpłatą (okno inwestycji) możliwe jest teraz tylko gdy ma się uprawnienia do dokumentów gotówkowych.
 • Przeniesienie rezerwacji z dokonaną wpłatą do inwestycji trzyma datę wpłaty a nie nadaje bieżącą jak było dotychczas.
 • Umożliwienie wydruku bilansu otwarcia (zakładka dokumenty PW w programie Smart – Magazyn).
 • Możliwość ukrycia w oknie faktura przycisku akwizytor.
 • Możliwość zarejestrowania wersji demo bezpośrednio z programu poprzez internet, co daje możliwość używania programu komercyjnie przez okres próbny 60 dni
 • Ulepszone tworzenie bilansu otwarcia roku – dotychczas tworzenie roku księgowego wykonywało bilans kopiujący dane do nowego roku, teraz magazyny się będą dublowały a następnie w magazynach nowego roku będą usuwane niepotrzebne informacje. Poza znacznym zmniejszeniem rozmiarów bazy da to m.in. możliwość właściwego rozliczenia dokumentów kasowych na przełomie roku księgowego.
 • Pojawiła się możliwość zablokowania automatycznego generowania dokumentu KP dla paragonu. W związku z tym można zrobić jedno KP do wielu paragonów np. na koniec dnia. (Aktywacja opcji Smart – Ustawienia ->Menu Parametry programu->Opcje globalne)
 • Ulepszone opcje modyfikowania cen sprzedaży: Dodano możliwość wyboru od jakiej ceny liczona jest marża. Do wyboru są następujące: zakupu, średnia zakupu, hurtowa, detaliczna, specjalna 1 i 2. Daje to np. możliwość globalnego ustalania marży hurtowej od ceny zakupu a następnie marży detalicznej od ceny hurtowej.

 

Nowości w wersji 2.20

SMART – SPRZEDAŻ

 • Rozwiązanie problemu, który pojawił się przy zamianie rezerwacji na wydanie (w inwestycjach), nie można było wówczas usuwać z wydania towarów o stanach zerowych, a całe wydanie trzeba było robić „z ręki”
 • Rozwiązanie problemu ze stawką 3% VAT, która nie chciała się pojawić we właściwościach towaru, co mogło być dosyć denerwujące.
 • We właściwościach towaru w zakładce ceny kursor automatycznie wchodzi teraz do ceny hurtowej zamiast do detalicznej

SMART – Ustawienia

 • Ulepszenie importu towarów i kontrahentów polegające na dodaniu profilu, dzięki któremu można łatwo zaimportować spis firm i listę towarów z programu Subiekt (opcja niedostępna w wersji demo, ponadto przy wykonaniu upgrade’u należy znaleźć i usunąć plik import.d aby opcja stała się funkcjonalna)