PROGRAM DO MAGAZYNU, STANÓW MAGAZYNOWYCH I PRODUKCJI – SMART MAGAZYN

Smart Magazyn to prosty w użytkowaniu program magazynowy służący do zarządzania magazynem towarów (ilościowo oraz wartościowo), a także organizowaniem i realizacją procesów produkcji. Systemy magazynowe naszej produkcji charakteryzują się następującymi funkcjami:

Szeroki wybór dokumentów magazynowych zapewniający odwzorowanie działania magazynu w firmie

 • Dokumenty przyjęcia towaru z zewnątrz np. na podstawie faktury zakupu (również w walutach obcych) (PZ),
 • Dokumenty wydawania towaru klientowi (WZ),
 • Dokumenty wydania w koszty lub wewnątrz firmy np. na produkcję (RW),
 • Dokumenty wewnętrzne przyjęcie towaru np. z produkcji (PW)
 • Dokumenty przenoszące stan magazynowy towarów z jednego magazynu do drugiego (MM- MM+),
 • Dokumenty korygujące stan magazynowy lub wartość magazynową (Arkusze korekt) – np. do inwentaryzacji,
 • Dokumenty korygujące stan i wartość magazynu (w tym korekty do korekt),
 • oraz rodzaje dokumentów magazynowych zdefiniowane przez użytkownika.

Dodatkowe cechy wyróżniające program magazynowy

 • W odróżnieniu od innych systemów magazynowych nie występuje konieczność realizowania operacji chronologicznie oraz można anulować i cofać anulowanie dokumentów w dowolnym momencie.
 • Dowolna liczba magazynów, towarów, kontrahentów. Podział ich na grupy w celu szybkiego wyszukiwania.
 • Stany magazynowe z precyzją do 8 miejsc po przecinku, ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku.
 • Definiowanie własnych wydruków dokumentów (style graficzne lub tekstowe).
 • Scalanie dokumentów magazynowych (np. kilka WZ w jeden dokument) oraz zmiana typu dokumentu po jego wytworzeniu.
 • Opcjonalny wydruk Faktury VAT RR po przyjęciu towaru do magazynu.
 • Tworzenie koszyków dokumentów – w kontekście klienta pozwala na ewidencjonowanie wydań magazynowych oraz wpłat klienta, które zamykają się w jeden pakiet danych. Z tak utworzonego pakietu można wygenerować jeden dokument sprzedaży w module Sprzedaż. Koszyki dokumentów mogą również służyć do określenia zysku i kosztu inwestycji – to w przypadku gdy wszystkie dokumenty w koszyku stanowią wydania na daną inwestycję.
 • Ustalanie stanów alarmowych wg zadanego kryterium dla wszystkich towarów lub w obrębie wybranej grupy towarowej.
 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych.
 • Obsługa numerów seryjnych lub numerów partii produktów.
 • Prezentacja historii rotacji towaru.
 • Łatwe kopiowanie, korygowanie i wprowadzanie zmian do już utworzony dokumentów magazynowych.
 • Praca w trybie lokalnym, sieciowym lub przez internet.
 • Możliwość zaimportowania towarów i stanów początkowych z innego oprogramowania z wykorzystaniem plików csv.
 • Szybkie wczytywanie faktury zakupu z systemu przyjaznafaktura.pl – jeśli wydruk faktury zakupu zawiera specjalny QR kod opatrzony znakiem PrzyjaznaFaktura wówczas istnieje możliwość szybkiego wczytania faktury z chmury bez konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich pozycji z faktury zakupu.
 • Podczas przyjmowania towaru do magazynu można określić termin ważności produktu, by potem poprzez moduł Raporty być informowanym o terminie przydatności oferowanych produktów.
 • Na każdym dokumencie można dokonać weryfikacji ilościowej przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
 • Obsługa dokumentów walutowych w magazynie.

Dostępne wydruki zestawień

 • wartość magazynu na dany dzień wstecz z podziałem na rodzaje dokumentów magazynowych,
 • zestawienie informacyjne o danych towarowych (nadwyżki, zapotrzebowania, stany min., maks. itp.),
 • cennik sprzedaży,
 • zestawienia wystawionych dokumentów magazynowych,
 • więcej bardziej szczegółowych raportów w module Smart Raporty,
 • oraz zestawienia zdefiniowane przez użytkownika.

Wycena wartości magazynu wg różnych kryteriów

 • FIFO – (najpierw wydawane są towary z najstarszej dostawy),
 • LIFO – (najpierw wydawane są towary z najmłodszej dostawy),
 • Ceny średniej ważonej – (każda nowa dostawa towaru wyznacza jedną dla danego towaru średnią cenę zakupu),
 • Ceny najniższej – (w pierwszej kolejności wydawane są towary kupione po najniższych cenach),
 • Ceny najwyższej – (w pierwszej kolejności wydawane są towary kupione po najwyższych cenach)
 • Samodzielne określanie dostawy podczas wydawania towaru z magazynu.

Opcjonalne powiązania modułu Magazyn z innymi modułami Smart System

 • Smart ProdukcjaObsługa montażu i demontażu – możliwość przyjęcia do magazynu wyrobu w skład którego wchodzą podzespoły. Podzespoły zostają wydane z magazynu a wyrób zostaje przyjęty do magazynu.
 • Smart Kasa w celu ewidencji płatności za faktury zakupu.
 • Smart Sprzedaż w celu wygenerowania faktury sprzedaży z wydania bądź wydań magazynowych zamkniętych w koszyku dokumentów oraz do aktualizacji cen sprzedaży na podstawie nowej dostawy towarów.
 • Smart Zamówienia w celu zatowarowania firmy poprzez określanie stanów minimalnych/maksymalnych, zapotrzebowań/nadwyżek oraz na podstawie rotacji towaru.
 • Smart Raporty w celu raportowania wyników produkcji oraz rozszerzone zestawienia rotacji towarów w magazynie, a także tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK oraz przekazywanie go do Urzędu Skarbowego na jego żądanie.

Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi

 • Komunikacja ze sklepem internetowym typu PrestaShop – synchronizacja spisu towarów i stanu magazynowego.
 • Eksport/Import dokumentów magazynowych do/z plików w formacie CSV.
 • Komunikacja z firmami wysyłkowymi GLS, DHL i Poczta Polska.

Powiązania z urządzeniami zewnętrznymi

 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych np. poprzez program Novimag zainstalowany w kolektorze.
 • Wydruk etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach Zebra (Modele obsługujące język ZPL/EPL). Ponadto przy użyciu modułu Raporty można wydrukować etykiety z kodami kreskowymi na kartkach z warstwą samoprzylepną.