PROGRAM DO MAGAZYNU, STANÓW MAGAZYNOWYCH I PRODUKCJI – SMART MAGAZYN

Smart Magazyn to prosty w użytkowaniu program magazynowy służący do zarządzania magazynem towarów (ilościowo oraz wartościowo), a także organizowaniem i realizacją procesów produkcji. Systemy magazynowe naszej produkcji charakteryzują się następującymi funkcjami:

Elastyczny wybór różnych rodzajów dokumentów magazynowych

 • PZ (Przyjęcie magazynowe z Zewnątrz) – wprowadzanie towaru do magazynu na podstawie dokumentów zakupu – np. faktury vat zakupu w dowolnej walucie.
 • WZ (Wydanie magazynowe na Zewnątrz) – wydawanie towaru klientowi,
 • RW (Rozchód Wewnętrzny) – wydawanie w koszty np. na produkcję,
 • PW (Przychód Wewnętrzny) – przyjęcie towaru np. z produkcji,
 • MM– (Wydanie Międzymagazynowe) or MM+ (Przyjęcie Międzymagazynowe) – przenoszenie towarów pomiędzy magazynami – utworzenie MM- w jednym magazynie tworzy automatycznie MM+ w drugim magazynie lub odwrotnie,
 • Arkusze korekt stanów (do inwentaryzacji) – korygowanie stanów magazynowych w wyniku zdarzeń losowych,
 • Dokumenty korygujące stan i wartość magazynu (w tym korekty do korekt),
 • oraz inne rodzaje dokumentów magazynowych zdefiniowane przez użytkownika – możesz ustawić różne cechy dla każdego rodzaju dokumentu tworząc w ten sposób system dostosowany do Twojej firmy.

Dodatkowe cechy wyróżniające program magazynowy

 • W odróżnieniu od innych systemów magazynowych nie występuje konieczność realizowania operacji chronologicznie oraz można anulować i cofać anulowanie dokumentów w dowolnym momencie.
 • Dowolna liczba magazynów, towarów, kontrahentów. Podział ich na grupy w celu szybkiego wyszukiwania.
 • Stany magazynowe z precyzją do 8 miejsc po przecinku, ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku.
 • Definiowanie własnych wydruków dokumentów (style graficzne lub tekstowe).
 • Scalanie dokumentów magazynowych (np. kilka WZ w jeden dokument) oraz zmiana typu dokumentu po jego wytworzeniu.
 • Opcjonalny wydruk Faktury VAT RR po przyjęciu towaru do magazynu.
 • Tworzenie koszyków dokumentów – w kontekście klienta pozwala na ewidencjonowanie wydań magazynowych oraz wpłat klienta, które zamykają się w jeden pakiet danych. Z tak utworzonego pakietu można wygenerować jeden dokument sprzedaży w module Sprzedaż. Koszyki dokumentów mogą również służyć do określenia zysku i kosztu inwestycji – to w przypadku gdy wszystkie dokumenty w koszyku stanowią wydania na daną inwestycję.
 • Ustalanie stanów alarmowych wg zadanego kryterium dla wszystkich towarów lub w obrębie wybranej grupy towarowej.
 • Obsługa montażu i demontażu – za pomocą zdefiniowanych półproduktów wchodzących w skład produktu
  gotowego można utworzyć nowy wyrób gotowy lub zamienić go na półprodukty, aby np. sprzedać je w częściach.
 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych.
 • Obsługa numerów seryjnych lub numerów partii produktów.
 • Prezentacja historii rotacji towaru.
 • Łatwe kopiowanie, korygowanie i wprowadzanie zmian do już utworzony dokumentów magazynowych.
 • Praca w trybie lokalnym, sieciowym lub przez internet.
 • Możliwość zaimportowania towarów i stanów początkowych z innego oprogramowania z wykorzystaniem plików csv.

Obsługa procesów produkcji

 • Definiowanie składu receptur dla wyrobów gotowych w celu wydania odpowiednich mat. na produkcję.
 • Definiowanie etapów produkcji i przydzielanie grup pracowników do poszczególnych etapów wyrobu produktu.
 • Planowanie produkcji – możliwość zaplanowania produkcji własnej oraz z zamówień klientów.
 • Tworzenie harmonogramu pracy pracowników oraz przydzielanie im zadań produkcyjnych. Przy rozpoczynaniu produkcji program wykorzystuje bieżący harmonogram do automatycznego przydzielenia pracy odpowiednim pracownikom – tym którzy są w stanie najszybciej wykonać powierzone zadanie.
 • Raportowanie postępów z każdego etapu realizacji produkcji, możliwość analizy które etapy są najbardziej czasochłonne oraz które zostały zakończone.
 • Elastyczne powiązanie produkcji z magazynem – umożliwia przyjęcie na magazyn dokumentem magazynowym PW (przychód wewnętrzny) gotowego wyrobu z produkcji, co powoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu RW (rozchód wewnętrzny), który realizuje wydania materiałów na produkcję w ilościach zdefiniowanych za pomocą receptury. Jednocześnie na dokumencie PW , który przyjmuje na magazyn wyrób gotowy automatycznie zostają przydzieleni pracownicy oraz zostaje określony dla nich harmonogram pracy.
 • Obsługa zamienników dla każdego elementu składu receptury.

Dostępne wydruki zestawień

 • wartość magazynu na dany dzień wstecz z podziałem na rodzaje dokumentów magazynowych,
 • zestawienie informacyjne o danych towarowych (nadwyżki, zapotrzebowania, stany min., maks. itp.),
 • cennik sprzedaży,
 • zestawienia wystawionych dokumentów magazynowych,
 • więcej bardziej szczegółowych raportów w module Smart Raporty,
 • oraz zestawienia zdefiniowane przez użytkownika.

Wycena wartości magazynu wg różnych kryteriów

 • FIFO – (najpierw wydawane są towary z najstarszej dostawy),
 • LIFO – (najpierw wydawane są towary z najmłodszej dostawy),
 • Ceny średniej ważonej – (każda nowa dostawa towaru wyznacza jedną dla danego towaru średnią cenę zakupu),
 • Ceny najniższej – (w pierwszej kolejności wydawane są towary kupione po najniższych cenach),
 • Ceny najwyższej – (w pierwszej kolejności wydawane są towary kupione po najwyższych cenach)
 • Samodzielne określanie dostawy podczas wydawania towaru z magazynu.

Opcjonalne powiązania modułu Magazyn z innymi modułami Smart System

 • Smart Kasa w celu ewidencji płatności za faktury zakupu.
 • Smart Sprzedaż w celu wygenerowania faktury sprzedaży z wydania bądź wydań magazynowych zamkniętych w koszyku dokumentów oraz do aktualizacji cen sprzedaży na podstawie nowej dostawy towarów.
 • Smart Zamówienia w celu zatowarowania firmy poprzez określanie stanów minimalnych/maksymalnych, zapotrzebowań/nadwyżek oraz na podstawie rotacji towaru.
 • Smart Raporty w celu raportowania wyników produkcji oraz rozszerzone zestawienia rotacji towarów w magazynie, a także tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK oraz przekazywanie go do Urzędu Skarbowego na jego żądanie.

Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi

 • Komunikacja ze sklepem internetowym typu PrestaShop – synchronizacja spisu towarów i stanu magazynowego.
 • Eksport/Import dokumentów magazynowych do/z plików w formacie CSV.
 • Komunikacja z firmami wysyłkowymi GLS, DHL i Poczta Polska.

Powiązania z urządzeniami zewnętrznymi

 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych np. poprzez program Novimag zainstalowany w kolektorze.
 • Wydruk etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach Zebra (Modele obsługujące język ZPL/EPL). Ponadto przy użyciu modułu Raporty można wydrukować etykiety z kodami kreskowymi na kartkach z warstwą samoprzylepną.